Ekslikult ja enammakstud riigilõivude tagastamine

Tulenevalt riigilõivuseaduse § 12 lg 1 on  riigilõivu tasunud isikul teatud juhtudel õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist.

Juhul kui olete tasunud riigilõivu valele kontole, vale viitenumbriga, vajalikust rohkem või on teil muul põhjusel õigus riigilõivu tagastamist taotleda, siis tuleb lõivu tagasi saamiseks esitada kirjalik avaldus. Kirjalik avaldus esitada kohtule, kellele riigilõiv (mille tagastamist taotletakse) tasuti.

Avaldus võib olla esitatud vabas vormis või selleks ettenähtud vormis (RTF).

Vabas vormis avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood;

 • panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati;

 • makse sooritamise kuupäev;

 • riigilõivu võtnud asutuse nimi;

 • riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);

 • toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;

 • riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood);

 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.   

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

 

Riigilõiv kuulub osaliselt või täielikult tagastamisele kui:

 • riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas enamtasutud osas;

 • kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;

 • esitatud taotlus või avaldus jäetakse läbi vaatamata;

 • riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;

 • kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;

 • esinevad muud seaduses sätestatud alused.

Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Tagastamise või tagastamisest keeldumise otsuse ärakiri edastatakse riigilõivu tasunud isikule. Kui taotlusele oli lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument, tagastatakse see koos otsuse ärakirjaga.

 

Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:

 • puudub teave riigilõivu tasumise kohta;

 • taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;

 • riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.

Isikud näevad lõivunõuete ja tasumiste infot Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnast. Selleks tuleb teil  e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“. Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas on nähtavad all loetletud lõivude tasumised ja tagastamised.

Lõivu ja tagatiste ettemaksukontol olevad summad kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Ülevaate saamiseks tuleb teil e-keskkonda sisse logida, valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ja sealt edasi menüüst „Ettemaksukontode saldod“. Ettemaksukontode sissetulekuid ja väljaminekuid saate otsida valides menüüst „Ettemaksukontode väljavõtted“.

Kontaktid

 

Ekslikult tasutud riigilõiv:

 

Ekslikult tasutud riigilõivu,  (kui olete tasunud riigilõivu valele arvelduskontole, eksitus on makseselgitusest selgesti tuvastatav ning tasumine kajastub maksja MTA riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontol) tuleb maksjal riigilõivu tagastamise taotlus esitada Maksu- ja Tolliametile. Näiteks soovisite tasuda riigilõivu isikut tõendava dokumendi saamiseks (riigilõivu võtjaks peaks olema Politsei- ja Piirivalveamet) kuid kasutasite maksmisel Rahandusministeeriumi arvelduskontosid EE062200221059223099, EE571010220229377229, EE221700017003510302, EE567700771003819792, millele tasudes laekub tasutud summa alati maksja MTA riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontole. Kõige lihtsam viis taotluse esitamiseks on logida sisse e-keskkonda ja valida menüüribalt „Suhtlus“„, sealt edasi „Kirjavahetus“  ning „Uus vestlus“. Taotluse sisu vorminõuded on kirjeldatud eespool.

04.09.2019