Oportuniteedinõuded

Oportuniteet – Kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. Süüdistatav peab sel juhul heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasuma kriminaalmenetluse kulud ning maksma kindla summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides.

Kohtulahendi või Prokuratuuri määrusest tulenev oportuniteedi kohaldamine  - kriminaalmenetluse kulude ja/või kindla summa riigituludesse tasumise kohustus registreeritakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda.

  • Kohaldatud oportuniteedi suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Samuti saab oportuniteeti nii osaliselt kui täoes ulatuses mugavalt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas tasuda. Selleks tuleb teil e-maksuamet/e-toll keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.
  • Palun tutvuge e-maksuameti uue arvestuse e-teenuse rakenduse videojuhendiga siin. Juhend annab juhiseid nõuetest ja kohustustest ülevaate saamiseks ning kohustuste eest tasumiseks.
  • Kui kriminaalmenetluse kulud on kohustatud hüvitama alaealine, võib menetleja panna kulude hüvitamise tema vanemale, eestkostjale või kasvatusasutusele. Eelnimetatud juhul võib oportuniteet kajastuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas alaealise kohustuste hulgas.
  • Kohtulahend või Prokuratuuri määrus oportuniteedi kohaldamise kohta loetakse täidetuks ja kriminaalmenetlust ei uuendata, kui oportuniteet on tasumise tähtajaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud.

  • Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur või leppimise tõttu, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud.

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit.

 

 

 Telefon: 676 1320
NAPtugi@rtk.ee

06.01.2020