Ajatamine

Õppelaenu võlgnevuste ajatamine

Probleemide ennetamiseks või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist või nende kasvamist. Kui kohustuste tasumisel on tekkinud raskusi, siis palume makseraskuste märkide ilmnemisel sellest meile märku ning aitame teil hakata olukorda lahendama.  Kui laenusaaja või tema käendaja soovib riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja sellelt summalt makstavat intressi riigile tasuda maksegraafiku alusel, tuleb tal esitada sellekohane põhjendatud taotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele kümne päeva jooksul riigi nõudeõiguse teate kättesaamisest. Taotluse vormi leiate siit (15.2 KB, DOCX). Kui te võlga ei tasu ega ajata, siis edastab Riigi Tugiteenuste Keskus selle sissenõudmiseks kohtusse ja vajadusel ka kohtutäiturile. Võlanõude kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad võlasummale kohtutäituri tasu ja kulud, mis tuleb tasuda võlgnikul ja/või käendajal endal.

Avaldus saata allkirjastatult, kas posti teel või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile.
NB! Allkirjastamata avaldusi menetlusse ei võeta. 

Sirle Luist

 

 

Kohtunõuete võlgnevuste ajatamine
 

Rahalise karistuse ja kriminaalmenetluskulude tasumise pikendamine ja ajatamine

Mõjuvate põhjuste olemasolu korral võib süüdimõistetu elukoha järgse maakohtu täitmiskohtunik süüdimõistetu taotlusel oma määrusega pikendada või ajatada kuni ühe aasta võrra rahalise karistuse tervikuna või ositi tasumise tähtaega või määrata selle tasumise kindlaksmääratud tähtaegadel osade kaupa (KrMS § 424). 
Kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste sissenõuete täitmisel ja sissenõudmisel järgitakse Kriminaalmenetluse seadustiku sätteid rahalise karistuse täitmisele pööramise kohta vt eelmine lõik. Kohtu kontaktid avalduse esitamiseks leiate siit

Rahalise karistuse ja kriminaalmenetluskulude täitmist ja jääki saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Kohustusi saab mugavalt Maksu ja Tolliameti e-keskkonnas ka tasuda, nii osaliselt kui ka täies ulatuses. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

Rahatrahvi ajatamine

Kui on asjaolusid, mille tõttu ei ole viivitamatult võimalik täita väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi, võib lahendit täitmisele pöörav maakohus süüdlase avalduse alusel oma määrusega rahatrahvi täitmisele pööramise edasi lükata, märkides määruses edasilükkamise alguse ja lõpu kuupäeva. Rahatrahvi täitmisele pööramise edasilükkamisel pööratakse lahend täitmisele viivitamata pärast edasilükkamise lõpukuupäeva. Määruse koopia rahatrahvi täitmise edasilükkamise kohta saadetakse kohtutäiturile koos lahendi koopiaga, millele on tehtud märge lahendi jõustumise kuupäeva kohta (VMS §109). Kohtu kontaktid avalduse esitamiseks leiate siit

Rahatrahvi täitmist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Kohustusi saab mugavalt Maksu ja Tolliameti e-keskkonnas ka tasuda, nii osaliselt kui ka täies ulatuses. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.


Tsiviilasjades välja mõistetud nõuete tasumise pikendamine ja ajatamine

Kui on mõjuvaid põhjuseid, mille tõttu ei ole kohtulahendiga pandud kohustust viivitamatult võimalik täita, võib Riigi Tugiteenuste Keskus võlausaldaja õiguste teostajana, kohustatud isiku avalduse alusel kohustuse täitmise ajatada. Ajatamise graafiku sõlmimiseks tuleb täita avaldus, mille leiate siit (15.4 KB, DOCX).

Ajatamise graafiku minimaalseks igakuiseks osamakseks on 50 eurot ning taotluse saab esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Kohtuasjade puhul palume avaldusele lisada ka kohtuasja numbri.

Avaldus saata e-posti aadressile või posti teel.

  • Maksu- ja Tolliamet, Sõpruse pst 4, Tartu, 50050
  • NAPtugi@rtk.ee, telefon 676 1320

Kui kohtukulude täitmise osas on juba algatatud täitemenetlus, siis tulenevalt TMS § 45 tuleb pöörduda ajatamise graafiku saamiseks kohtu poole. 
Kohtu kontaktid avalduse esitamiseks leiate siit.

Oma kohustuste täitmist ja jääki saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Kohustusi saab mugavalt Maksu ja Tolliameti e-keskkonnas ka tasuda, nii osaliselt kui ka täies ulatuses. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

 

Tiina Voogla

 Telefon: 676 1322
tiina.voogla@emta.ee

Katrin Siimsalu

 Telefon: 676 1321
katrin.siimsalu@emta.ee

 

Täitemenetluse aegne elatisabi ajatamine

Täitemenetluse aegne elatisabi võlgnikega ei sõlmita maksegraafikud perioodil, mil võlgnikul on tasumata elatise võlgnevusi.

Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöördu täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.

 

Tuuliki Lorvi

 Telefon: 676 1317
tuuliki.lorvi@emta.ee

 

Korduma kippuvad küsimused

Mida pean tasumise ajatamisel veel teadma?

Ajatatud võlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt.

Kui kiiresti ja kuidas ajatamise otsuse kätte saan?

Rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse otsus 10 päeva jooksul taotluse saamisest.
 
Otsuse tegemisel arvestame:
  • teie maksedistsipliini, näiteks seda, kas olete varasemaid kohustusi täitnud õigeaegselt, kas ja kui pikaajaline on võlg jne
  • teie varalist seisundit
  • ajakava ja uute kohustuste täitmise võimalikkust
Otsus edastatakse Teile e-posti teel või Teie postiaadressil, kui ajatamise avaldus on esitatud paberkandjal.

Kas ajatamise otsusest on õigus keelduda?

Meil on õigus jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui:
  • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud;
  • õigus võlga ajatada puudub järgmistel juhtudel (vt siit); 
  • ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata

Mis juhtub, kui ma kohustuste tasumise ajakava ei täida?

Ajatamise graafik on õigus tühistada juhul, kui kohustatud isik ei täida kinnitatud ajakava, ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makseid. Peale ajatamise graafiku tühistamist on õigus edastada võlgu olev summa täiendava teavitamise kohustuseta kohtutäiturile sundtäitmisele. Täitekulud tasub võlgnik.

 

 

 

15.07.2020