Kohtulahendi täitmise aegumine


Otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud:

  • viis aastat esimese astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;
  • kolm aastat teise astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;
  • üks aasta väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest.

Otsuse täitmise aegumine peatub:

  • ajaks, mil isik hoidub kõrvale talle kohaldatud karistuse kandmisest või tasumisest;
  • Kriminaalmenetluse seadustiku §-s 73 või 74 sätestatu alusel määratud katseajaks;
  • ajaks, mil isikule kohaldatud karistuse täitmisele pööramine on edasi lükatud või karistuse täitmise tähtaega on pikendatud;
  • ajaks, mil isik on välisriigis ja teda ei anta välja või teda ei saa välja anda.

Süüdimõistva kohtuotsuse täitmine ei aegu, kui karistuseks on mõistetud eluaegne vangistus.

Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks.

Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks.

18.12.2017