Kohtuotsusega mõistetud rahatrahvi ja väärteoasja menetluskulude täitmine ja täitmisele pööramine

Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise kohta registreeritakse kohtute poolt kohtute infosüsteemi ning andmed rahatrahvi ja menetluskulude kohta edastatakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda. Maksu- ja Tolliamet kontrollib, kas rahatrahv ja menetluskulud on tasutud tähtaegselt täies ulatuses või mitte. Kohtuotsus rahatrahvi kohaldamise ning menetluskulude kohta loetakse täidetuks ja otsust täitmisele ei pöörata, kui rahatrahvi enne täitmisele pööramise tähtaja möödumist täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud. Rahatrahvi täitmist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“.

Kui rahatrahv või menetluskulud ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud või ei järgita osastatud rahatrahvi või menetluskulude tasumise tähtaegu, edastab nõuete haldur rahatrahvi või menetluskulude nõude tasumata osas kohtutäiturile. Võlgade sissenõudmist korraldab ja võlausaldaja õigusi teostab Maksu- ja Tolliamet. Probleemide ennetamiseks või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist või nende kasvamist. Kui kohustuste tasumisel on tekkinud raskusi, siis palume makseraskuste märkide ilmnemisel sellest meile märku ning aitame hakata olukorda lahendama. 

Kohtute poolt välja mõistetud rahaliste kohustuste (sh solidaarsete kohustuste) olemasolu, suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“ 

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit.