Rahalise karistuse ja kriminaalmenetluskulude täitmisele pööramine ja täitmine

Kohtuotsus rahalise karistuse kohaldamise ning menetluskulude väljamõistmise kohta registreeritakse kohtute poolt kohtute infosüsteemi ning andmed rahalise karistuse ja menetluskulude kohta edastatakse automaatselt Maksu- ja Tolliameti e-keskkonda. Kui süüdimõistetu ei ole rahalise karistusena mõistetud rahasummat täies ulatuses tasunud kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu või kohtulahendis määratud tähtaja jooksul selleks ettenähtud kontole, saadetakse kohtuotsuse ärakiri kohtutäiturile.  Võlgade sissenõudmist korraldab ja võlausaldaja õigusi teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste sissenõuete sissenõudmisel järgitakse kriminaalmenetluse seadustiku sätteid rahalise karistuse täitmisele pööramise kohta. Rahalise karistuse ja menetluskulude täitmist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. E-maksuametis on kasutusel uuendatud arvestuse e-teenus, mis teeb nõuetest ja kohustustest ülevaate saamise mugavamaks ning võimaldab paindlikult oma kohustusi nii osaliselt kui ka täies ulatuses e-keskkonnas tasuda. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuste tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.
                                                                                                                                                                                 
Kui kohustuste tasumisel on tekkinud raskusi, siis palume makseraskuste märkide ilmnemisel sellest meile märku ning aitame teil hakata olukorda lahendama. Probleemide ennetamiseks või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist või nende kasvamist. Näiteks võib mõjuvate põhjuste olemasolu korral süüdimõistetu elukoha järgse maakohtu täitmiskohtunik süüdimõistetu taotlusel oma määrusega pikendada või ajatada kuni ühe aasta võrra rahalise karistuse tervikuna või ositi tasumise tähtaega või määrata selle tasumise kindlaksmääratud tähtaegadel osade kaupa (kriminaalmenetlusseadus § 424). Kohtute kontaktandmed leiate siit.

Kohtute poolt välja mõistetud rahalisi kohustusi saab mugavalt nii osaliselt kui ka täies ulatuses tasuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks leiate siit