Korduma kippuvad küsimused

Mida teha, kui on tekkinud ajutised makseraskused?

Probleemide ennetamiseks või neile koheselt reageerimisel väldid lisakulutuste tekkimist või nende kasvamist. Kui kohustuste tasumisel on tekkinud raskusi, siis palume makseraskuste märkide ilmnemisel sellest meile märku ning aitame teil hakata olukorda lahendama.

E-maksuametis on kasutusel uuendatud arvestuse e-teenus, mis teeb e-maksuametis/e-tollis kajastuvatest nõuetest ja kohustustest ülevaate saamise mugavamaks ning võimaldab paindlikult oma kohustusi nii osaliselt kui ka täies ulatuses e-keskkonnas tasuda. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuste tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

Palun tutvuge e-maksuameti uue arvestuse e-teenuse rakenduse videojuhendiga siin Juhend annab juhiseid nõuetest ja kohustustest ülevaate saamiseks ning kohustuste eest tasumiseks.

Kust ma leian andmed enda nõude tasumiseks juhul, kui olen maksedokumendi kaotanud?

E-maksuametis on kasutusel uuendatud arvestuse e-teenus, mis teeb e-maksuametis/e-tollis kajastuvatest nõuetest ja kohustustest ülevaate saamise mugavamaks ning võimaldab paindlikult oma kohustusi nii osaliselt kui ka täies ulatuses e-keskkonnas tasuda. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuste tasumisel valida makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

Mida teha juhul, kui nõue on edastatud sundtäitmisele?

Sellisel juhul tuleb ühendust võtta kohtutäituriga täitemenetluse algatamise teatises olevatel kontaktidel.

Mida teha, kui kolmas isik on tasunud minu võlgnevust ja unustanud kasutada unikaalset viitenumbrit?

Teavitada tasumisest e-posti aadressil: NAPtugi@rtk.ee, kuna unikaalse viitenumbrita tasumise korral raha nõude katteks ei laeku, vaid jääb kolmanda isiku maksukohustuslase või riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontole. Kui maksjal on tähtajaks tasumata kohustusi, võib teostatud makse automaatselt Maksukorralduse seaduse § 105 sätestatud korras olla arvestatud maksja enda kohustuste katteks.  
Kohustuse täitmist ja tasutud summade liikumist saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Maksja maksukohustuslase ettemaksukontol või lõivu ja tagatiste ettemaksukontol olevad summad ning ettemaksukontode sissetulekud ja väljaminekud kajastuvad Maksu- ja tolliameti e-keskkonnas. Keskkonda sisenedes valige menüüribalt „Nõuded ja kohustused“, edasi „Arvestus“  ja menüüst  „Ettemaksukontode saldod“ või „Ettemaksukontode väljavõtted“.

Kas võlgnevust on võimalik tasuda sularahas?

Sularahas saab võlgnevust tasuda Omniva kontoris ja pankades. Kindlasti tuleb maksekorraldusele viitenumbri lahtrisse (mitte makseselgitusse) märkida nõude tasumiseks antud unikaalne viitenumber.

Kes peab maksma kohtutäituri tasu ja muud kulud?

Täitemenetluse kuludeks on kohtutäituri tasu ning kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused.
Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust. 
Täitekulud (ehk kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused) kannab võlgnik.
Võlgnikul on õigus sissenõudjalt tasutud täitekulud tagasi nõuda juhul, kui täitedokument on kohtu või kohtuvälise menetleja otsuse alusel tühistatud. Täitekulud, mis võlgnikule seoses täitemenetlusega võivad tekkida on näiteks vara kindlakstegemise või arestimisega seotud kulud, kohtutäituri sõidu või majutuskulud, kui kohtutäitur on täitetoiminguid teinud väljaspool büroo asukohta, kuulutuste avaldamiste ja dokumentide edastamisega seotud kulud jne.
Kohtutäituri tasustamist reguleerib kohtutäituri seadus.

Mis hetkest alates võib kohtutäitur täitemenetluses tasu nõuda?

Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega. Rahalise nõude täitmisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule. Kuid juhul, kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga. Mitterahaliste nõuete täitmisel ja muude täitetoimingute tegemisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitetoimingute lõpetamisega.

Olen võla õigeaegselt tasunud, kuid kohtutäitur algatas minu suhtes täitemenetluse. Mida teha?

Kui olete võla sissenõudjale õigeaegselt tasunud, siis peaksite kiiresti ühendust võtma täitmisteate saatnud kohtutäituriga ning esitama talle maksekorralduse, millelt nähtub, et olete võla õigeaegselt sissenõudjale tasunud. Sellisel juhul täitemenetlus teie suhtes lõpetatakse. Kohtutäiturite kontaktandmed leiate siit.

Soovin täitemenetluses tasuda võlga osade kaupa. Kelle poole ma peaks pöörduma?

Võlgnevuse tasumise ajatamine saab täitemenetluses toimuda kas sissenõudja nõusolekul või kohtu määruse alusel. Ilma sissenõudja nõusolekuta või vastava kohtu määruseta kohtutäitur võlgnikuga maksegraafikut sõlmida ei saa.
Sissenõudjaga ajatamise kokkulepe saavutamiseks üldjuhul tuleb pöörduda vastavasisulise avaldusega kohtutäituri poole, kes edastab võlgniku avalduse sissenõudjale. Avaldusega koos reeglina tuleb esitada sissetulekuid tõendavaid dokumente. Juhul kui sissenõudja ei nõustu maksegraafiku sõlmimisega, on võlgnikul võimalik pöörduda nõude ajatamiseks kohtu poole.
Täitemenetluse seadustiku § 45 järgi võib kohus võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda

Kuidas ja kuhu ma saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele?

Kui te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, teil on õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus kohtutäituri tegevusele esitatakse esmalt kohtutäiturile endale. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa.
Kaebus esitatakse kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma, a) kes kaebuse esitab, b) millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed), c) millise toimingu peale kaebus esitatakse, d) mida kohtutäiturile seoses täitetoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse ning e) mida kaebusega taotletakse.
Kaebus tuleb esitada kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalistele kätte. Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kätte toimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub.
Näiteks soovite esitada kaebust Rakvere kohtutäituri tegevuse peale. Sellisel juhul tuleb teil esitada avaldus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajale.
Kõik kohtute kontaktandmed on kättesaadavad siit.
Kohtusse kaebuse esitamisel peate tasuma riigilõivu 15 eurot.
Kohtute kontod ja viitenumbrid on kättesaadavad siit.

Millal ja mis tingimustel on võimalik täitemenetluses rakendada võlgniku suhtes sunnimeetmeid (näiteks võlgniku juhtimisõiguse peatamine)?

Elatise täitemenetluses on võimalik nõuet rahuldada võlgniku varast (kontol olev raha, tööandja käest võlgniku palk, kinnisvara, vallasvara, varalised õigused). Kohtutäituril on õigus vara leidmiseks otsida läbi võlgniku valduses olevad ruumid ja maatükid.
Uue võimalusena on alates 2016. a märtsist võimalik võlgniku survestamiseks  kohtumäärusega piirata järgnevaid võlgniku õigusi: jahipidamisõigus, mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba ja relvasoetamisluba, väikelaeva ja jeti juhtimisõigus, kalastuskaart.
Täitemenetluses rakendatavate sunnimeetmete osas oskab täiendavaid selgitusi anda täitemenetlust läbiviiv kohtutäitur. Kohtutäiturite kontaktandmed leiate siit.

 

15.07.2020