Õppelaen

Õppelaenu tagasimaksmisel riigitagatise rakendumine

Riigi õppelaenu tagatis rakendub, kui krediidiasutus nõuab riigilt õppelaenu tagastamist põhjusel, et õppelaenu saaja ja käendajad ei ole täitnud õppelaenulepingust ja käenduslepingust tulenevaid kohustusi. Riigile läheb üle nõue võlgniku ja käendajate vastu õppelaenu ja intressi tasumisega krediidiasutusele. Riik nõuab tema poolt krediidiasutusele tasutud summa ja sellelt summalt tasumisele kuuluva intressi laenusaajalt ja/või tema käendajalt sisse. Riigi nõudeõiguse tekkimisest teatab Riigi Tugiteenuste Keskus laenusaajat ja käendajat. 

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimine

Kui laenusaaja või tema käendaja soovib riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja sellelt summalt makstavat intressi riigile tasuda maksegraafiku alusel, tuleb tal esitada sellekohane põhjendatud taotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele hiljemalt õppelaenuvõlgnevuse teatises määratud esmaseks maksetähtajaks. Taotluse vormi leiate siit. (15.2 KB, DOCX) 

Maksegraafiku minimaalseks kuusummaks on 50 eurot ning maksimaalseks tasumise perioodiks 7 aastat. Kohtuasjade puhul on minimaalne kuusumma 65 eurot, maksimaalne periood samuti 7 aastat.

Allkirjastatud avaldus tuleb saata kas posti teel aadressile Maksu- ja Tolliamet, Sõpruse pst 4 Tartu 50050 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile sirle.luist@emta.ee

 

Kui te võlga ei tasu ega ajata, siis edastab Riigi Tugiteenuste Keskus selle sissenõudmiseks kohtusse ja vajadusel ka kohtutäiturile. Võlanõude kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad võlasummale kohtutäituri tasu ja kulud, mis tuleb tasuda võlgnikul ja/või käendajal endal. 

Õppelaenu kustutamine

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma, temal puuduva töövõime tuvastamise (varasemas sõnastuses töövõimetus 80-100%) või laenusaaja lapsel raske või sügava puude tuvastamise korral. Neil puhkudel ei nõuta laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Laenu andnud krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja õppelaenuga seotud kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses.
Laenusaaja surma korral võtab riik õppelaenuga seotud kohustuste täitmise üle täies ulatuses. Laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral võtab riik üle kohustuste täitmise selles ulatuses, kui palju oli õppelaenu väljastatud enne puuduva töövõime tuvastamist ning laenusaaja lapsel raske või sügava puude tuvastamise korral võtab riik kohustused üle raske või sügava puudega alaealist last pidevalt hooldava ühe lapsevanema õppelaenu puhul ja selles ulatuses, mis oli õppelaenu väljastatud enne lapsel raske või sügava puude tuvastamist. Õppelaenu kustutamine toimub laenusaaja taotluse alusel.

 

 

06.01.2020