Pärimine

Täitemenetluse lõpetamine rahatrahvi, rahalise karistuse ja varalise karistuse ning menetluskulude sissenõudes füüsilise isiku surma ja juriidilise isiku lõppemise korral

Füüsilise isiku surma või juriidilise isiku lõppemise korral ei pöörata sissenõuet füüsilise isiku pärija või juriidilise isiku õigusjärglase varale ning kui on algatatud täitemenetlus, siis see täitemenetlus lõpetatakse kohtutäituri poolt.

 

Õppelaenu võla pärimine

Laenusaaja surma korral võtab riik õppelaenuga seotud kohustuste täitmise üle täies ulatuses.

 

Täitemenetluse aegse elatisabi võla pärimine

Enne võlgniku surma alanud täitemenetlus jätkub tema pärandvara suhtes, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

Kui täitetoiming tuleb teha võlgniku juuresolekul või sellest tuleb talle teatada, määrab kohus sissenõudja avalduse alusel pärijale ajutise esindaja, kui pärandit ei ole veel vastu võetud, pärijat ei ole teada või ei ole teada, kas ta pärandi vastu võtab. Esindajat ei määrata, kui pärandvara valitseb hooldaja või testamenditäitja.

Enne pärandist loobumise tähtaja möödumist või pärandi vastuvõtmist võib pärandvara kohta käiva nõude alusel viia täitemenetlust läbi üksnes pärandvara suhtes. Pärandvarale ei või sel juhul sissenõuet pöörata pärija isiklike kohustuste põhjal.

 

 

Tuuliki Lorvi

 Telefon: 676 1317
tuuliki.lorvi@emta.ee

15.07.2020