Täitemenetluse aegne elatisabi

Alates 2017. aastast maksab Sotsiaalkindlustusamet täitemenetlusaegset elatisabi lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Juhised elatisabi taotlemise kohta leiate Sotsiaalkindlustuse kodulehelt aadressil siit

Täitemenetlusaegse elatisabi saaja kohtulahendist tulenev elatisnõue läheb riigile üle täitemenetlusaegse elatisabi määramisest väljamakstud täitemenetlusaegse elatisabi ulatuses. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Õigustatud isikule makstakse täitemenetlusaegset elatisabi igakuiselt kuni tema 18-eluaastaseks või õpingute jätkamise korral kuni 21-eluaastaseks saamiseni. Tulenevalt perehüvitiste seaduse § 50 lõikest 1, on täitemenetlusaegse elatisabi suurus ühele lapsele kuni 100 eurot kalendrikuus, mille maksmise aluseks on võlgniku poolt täitemenetluse raames makstud elatise summa. Olukorras, kus lapsele laekub Teie poolt elatis väiksemas ulatuses kui 100 eurot, suureneb riigi nõue Teie vastu summa võrra, mis jäi puudu lapsele sellel kuul makstavast elatisabist.

Võlgniku ja võlausaldaja vahelises vaidluses tehtud kohtulahend riigile üle läinud täitemenetlusaegse elatisnõude kohta kehtib ka riigi kohta. Riigil on talle üle läinud elatisnõude suhtes olemasolevast täitedokumendist tulenevad õigused. Riigile üle läinud täitemenetlusaegse elatisnõude sissenõudmist korraldab ja võlausaldaja õigusi teostab Maksu- ja Tolliamet.

Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöörduge täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.

 

 Telefon: 676 1323
kaire.kuningas@emta.ee  

 

15.07.2020