Võlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus

Solidaarkohustus tekib, kui mitu isikut peavad täitma riigile rahalise kohustuse solidaarselt ning solidaarsuskohustus on märgitud kohtulahendis. 

Kui kohus on otsustanud rahalise kohustuse täitmise solidaarselt, nõutakse kohustuse täielikku täitmist võrdsetel alustel kõigilt võlgnikelt ühiselt. Kohustus tuleb täita tasumistähtajaks täies ulatuses. 

Kokkulepe kohustatud isikute vahel jagada kohustus osadeks ning täita osaliselt või osadena, ei muuda solidaarkohustust võrdsetes osades või osaliseks täidetavaks. Näiteks, kui solidaarkohuslased lepivad omavahel kokku, et 100 EUR menetluskulud tasutakse võrdsetes osades ning üks solidaarkohuslane maksab 50 EUR ning teine solidaarkohuslane jätab 50 EUR tasumata, siis kohustuse tasumistähtaja möödumisel suunatakse kohustus täitmata osas sundtäitmisele kõigi solidaarvõlgnike suhtes. Ka selle solidaarvõlgniku suhtes, kes tasus 50 EUR. S.t., et täitemenetlus algatatakse sel juhul kõigi võlgnike suhtes solidaarselt ning nad vastutavad ka täitekulude tasumise eest solidaarselt.  

  • Solidaarkohustuse täitnud võlgnikule läheb üle nõue teiste võlgnike vastu (solidaarvõlgniku tagasinõue), välja arvatud talle endale langevas osas. Solidaarvõlgnik võib teistelt solidaarvõlgnikelt nõuda tema poolt kohustuse täitmisel tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist vastavalt neile langevatele osadele. Kulutuste hüvitamist ei või nõuda, kui kulutused on seotud üksnes selle solidaarvõlgniku isikuga. 
 

Kui kriminaalmenetluse kulud on kohustatud hüvitama alaealine, võib kohus panna kulude hüvitamise tema vanemale, eestkostjale või kasvatusasutusele. Kohustus tuleb täita tasumistähtajaks täies ulatuses. Kohustuse tasumistähtaja möödumisel suunatakse kohustus täitmata osas isiku suhtes, kellele kohus on hüvitamiskohustuse pannud. 

Kohustuse täitmist ja jääki saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Samuti saab kohustusi mugavalt nii osaliselt kui ka täies ulatuses tasuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

 

Tuuliki Lorvi

 Telefon: 676 1317
tuuliki.lorvi@emta.ee

15.07.2020