Riigihangete korraldamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutused) riigihangete korraldamisel vabatahtlik keskne hankija (Vabariigi Valitsuse korraldus). Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK on teenuse osutamiseks sõlminud kokkuleppe järgmiste asutustega:

  • Riigikantselei;
  • Rahandusministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Justiitsministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Keskkonnaministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
  • Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Terviseamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

RTK ülesandeks on mh koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

RTK ei korralda keskseid riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

Vaata kindlasti ka riigihangete korduma kippuvaid küsimusi.