Toetuste arendamise osakond

Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise, toetuste rakendamise ja toetuste maksete osakond täidavad erinevate toetusallikate juhtivat, rakendavat ja sertifitseerivat rolli. 

Toetuste arendamise osakonna põhiülesanne on koordineerida õigusaktides ja riigile välistoetuse andjaga sõlmitud koostöökokkulepetes nimetatud toetuse andmise koordineerimist ja korraldamist.

Selleks osakond

  • täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse ülesandeid;

  • korraldab siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste ning muu välisabi, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö, Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kasutamist ja osaleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja välistoetuse andmise korraldamise kujundamisel;

  • annab sisendi ja avaldab arvamust valdkonna õigusaktide väljatöötamisel. 

Osakonda kuuluvad üksused ja kontaktid:

 

 Kontakt

 
Üldkontkatid

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Martin Karro                       Peadirektori asetäitja (EL struktuurivahendite korraldusasutuse juht, Norra/EMP riikliku kontaktasutuse juht) 663 2033 martin.karro@rtk.ee
Katri Targama Periood 2021+ projektijuht 663 2068 katri.targama@rtk.ee
Triin Tuulas  Horisontaalsete projektide juht 569 11317 triin.tuulas@rtk.ee

Toetuste arendamise osakond

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urmo Merila Osakonnajuhataja 663 1863 urmo.merila@rtk.ee
04.01.2021