Elukeskkond

Elukeskkonna valdkonna alla kuuluvad RTK rakendatavad meetmed 9.1. ja 9.2, mille kaudu suurendatakse säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu, elavdatakse Ida-Virumaa alakasutatud linnapiirkondi ja luuakse uusi lasteaia- ning lapsehoiukohti. Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rakendab RTK ka erinevaid riigieelarvest rahastatud regionaalarengu toetusprogramme.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Sihtgrupp: KOV-id, SA-d ja MTÜ-d.
Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru. 
Loe täpsemalt siit.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Sihtgrupp: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.
Loe täpsemalt siit.

Kohaliku omaalgatuse programm

Sihtgrupp: Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. 
Loe täpsemalt siit.

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Taotlemine: AVATUD

Sihtgrupp: Kohaliku omavalitsuse üksused, kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused, kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olevad üksused.


Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.
Loe edasi siit.

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng 

Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, sihtasutused, mittetulundus- ja äriühingud.
Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.
Loe täpsemalt siit.

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Taotlusvoor: Suletud (alates 2019. aastast uusi taotlusvoore ei avata) 
Sihtgrupp: KOVid, va Tallinna linn; MTÜd ja SAd, mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ning mis ei ole äriühingu valitseva mõju all.
1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. 
Loe täpsemalt siit.

Hajaasustuse programm

Sihtgrupp: Füüsilised isikud
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele  neis piirkondades.
Loe edasi siit.

Lipuväljakute väljaarendamise programm

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: KOVid 5000 elanikuga (v.a. Tallinn).
Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.
Loe edasi siit.

Setomaa programm 

Taotlusvoor:  Suletud  (taotlusi saab RTK-le esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele)

Sihtgrupp: Setomaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Taotlusvoorud avatakse maakondade kaupa pärast vastava maakonna tegevuskava kinnitamist. 
Loe täpsemalt siit.

Peipsiveere programm 

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Peipsiveere piirkonna KOV-id ja piirkonnas tegutsevad MTÜ-d ning SA-d
Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.
Loe täpsemalt siit.

Väikesaarte programm

Taotlusvoor: Suletud

Sihtgrupp: KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.
Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi parandamisele. 
Loe täpsemalt siit.

Kergliiklusteede toetusskeem

Taotlusvoor: Suletud
Sihtgrupp: KOVid (v.a viit suuremat linnapiirkonda).
Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele.
Loe täpsemalt siit.

Noored Setomaale

Sihtgrupp: 21–40aastased Setomaal elavad noored ja nende pered
Et toetada noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus. 
Loe täpsemalt siit.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Sihtgrupp: Taotlejaks võib olla Kagu-Eesti piirkonnas asuv kohaliku omavalitsuse üksus. Meetme rakendamise piirkonnad on Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond.
Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.. 
Loe täpsemalt siit.

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lauri Alver Talituse juhataja 663 2000 lauri.alver@rtk.ee
Terje Kuus Projektikoordinaator 663 1886 terje.kuus@rtk.ee
Viivika Tamme Projektikoordinaator 663 1887 viivika.tamme@rtk.ee
Marit Romantsov Projektikoordinaator 663 1885 marit.romantsov@rtk.ee
Tiina Loorand Teenusekoordinaator 663 1888 tiina.loorand@rtk.ee
Birgit Diedrichsen Projektikoordinaator 663 1883 birgit.diedrichsen@rtk.ee
Kai Koord Projektikoordinaator 663 1884 kai.koord@rtk.ee
Eelika Pärna Projektikoordinaator 663 1962 eelika.parna@rtk.ee

 

11.03.2021