Elukestev õpe

RTK toetab elukestva õppe valdkonnas struktuurivahenditest haridusasutusi ja nende pidajaid, riigiasutusi, kohalike omavalitsuste üksuseid, aineühendusi ja kõrgkoole. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul või haridusasutuste pidajad
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Haridusasutuste meeskonnakoolitused

Taotlemine:  Avatud

Sihtgrupp: õpetajad ja haridusasutuste juhid
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Keeleõppetegevused

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: 1) võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad; 2) ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseast välja jõudnud noored; 3) lapsed ja noored kuni 26. eluaastani
Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Praktikasüsteemi arendamine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid
Toetuse andmise eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.
Loe taotlemise kohta lähemalt siit
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Täiskasvanute tasemeõpe

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes ja õppeasutuste personal
Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Väikelahendused HEV-õpilastele

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: Nimekirja (374.65 KB, PDF) kantud erakoolide pidajad ja kohalikud omavalitsused
Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

HEV koolivõrk (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolid
Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus. Investeeringud aitavad tagada igas maakonnas hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud õppe kättesaadavust nüüdisaegses õppekeskkonnas.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Õpetajate baaskoolitused (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Loe taotlemise kohta siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Õpetajate lisaeriala (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Loe taotlemise kohta siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Ettevõtlusõpe (suletud)

Taotlemine:   Suletud 

Sihtgrupp: õppurid ja õpet läbivad spetsialistid
Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Kompetentsikeskused (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Loe taotlemise kohta lisa siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Digitaalne õppevara - nutikas õppimine (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Haridusasutused, õpilased ja õpetajad
Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.
Infopäev

Infopäev projekti elluviijatele toimus 8. veeburaril kell 10-12 Zoomis.

Infopäeva materjalid:
- Infopäeva videosalvestus
- RTK slaidid (90.92 KB, PPTX)
- Haridus- ja Noorteameti slaidid (5.35 MB, PPTX)
HITSA digitaalsete õppematerjalide loomise juhend
H5P (Sisuloome) ülesandeid saab koostada siin
- Määrus

Vaata lähemalt:
- Meetme määrus
​- Seletuskiri (625.69 KB, PDF)
- Toetuse saajate nimekiri (94.89 KB, PDF)

Vormid ja juhendid, sh E-koolikoti juhendid toetuse saajale leiab siit. 

Digitaalne õppevara - simulaatorid (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Riigi- või munitsipaalomandis kutseõppeasutused
Toetuse andmise tulemusel kaasajastatakse kutseõppeasutuste õpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega.
Vaata lähemalt: 
- Meetme määrus
- Seletuskiri (625.69 KB, PDF)
- Toetuse saajate nimekiri (203.57 KB, PDF)
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Põhikoolivõrk (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Kohaliku omavalitsuse üksused
Toetuse eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele ja viia üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. 
Vaata lähemalt:
-
Taotlusvooru kokkuvõte (493.53 KB, PDF)
- Meetme määrus
- Investeeringute kavva kantud projektide nimekiri (357.62 KB, PDF)
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Võtmepädevused (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.
Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. 
Vaata lähemalt siit: 
- Määrus
- Seletuskiri (737.1 KB, PDF)
- Toetuse saajate nimekiri (55.98 KB, PDF)
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Õpetajate täiendusõpe (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard” nõuetele.
Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Vaata lähemalt siit: 
- Määrus
- Seletuskiri (418.63 KB, PDF)
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit.

Õppevara ühiskasutus KLASS+ (suletud)

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Õpilased, õpetajad ja haridusasutused.
Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil. 
Vaata lähemalt siit: 
- Määrus
- Seletuskiri (483.39 KB, PDF)
- Toetuse saajate nimekiri (561.36 KB, PDF)
Toetuse saajale mõeldud vormid ning E-koolikoti juhendid leiab juhendite alt
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marge Kõiva Talituse juhataja 663 1489 marge.koiva@rtk.ee
Katre Laagriküll Teenusekoordinaator 663 2003 katre.laagrikyll@rtk.ee
Katrin Idasaar Teenusekoordinaator 663 2002 katrin.idasaar@rtk.ee
Anne Volmer Projektikoordinaator 663 2010 anne.volmer@rtk.ee
Jaanika Vaher Projektikoordinaator 663 2012 jaanika.vaher@rtk.ee
Kadi Toots Projektikoordinaator 663 2011 kadi.toots@rtk.ee
Kadri Kubber Projektikoordinaator 663 2007 kadri.kubber@rtk.ee
Karol Rätsep Projektikoordinaator 663 2013 karol.ratsep@rtk.ee
Katrin Kruusimäe Projektikoordinaator 663 2006 katrin.kruusimae@rtk.ee
Merle Rüütel Projektikoordinaator 663 8291 merle.ryytel@rtk.ee
Olga Pakkanen Projektikoordinaator 663 2004 olga.pakkanen@rtk.ee

 

18.03.2021