EMP ja Norra toetused 2014-2021

Programm "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"


Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) eesmärgiks on suurenenud sotsiaalmajanduslik sidusus ning riikide kahepoolsete suhete tugevdamine. 

Programmioperaator on Sotsiaalministeerium koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga, programmi rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus. Programmi doonorriikide poolsed partnerid on Norra Rahvatervise Instituut, Norra Tervisedirektoraat ja Norra Muinsuskaitseamet.

Programmi kogumaht on 21 176 470 eurot, sh 10 600 000 eurot EMP vahendid, 7 400 000 eurot Norra vahendid ja  3 176 470 eurot Eesti riigi kaasfinantseering. 

Programmi eelarvejaotus (325.19 KB, PDF)

Programmi raames rahastatakse erinevaid rakendusskeeme: eelnevalt kindlaksmääratud projektid, avatud taotlusvoorud ja väiketoetusskeemid ning see lõpeb 30.04.2024.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit

Koduvägivalla, soopõhise vägivalla ning soolise ebavõrdsuse vähendamine (avatud taotlusvoorud)

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on vähendada pere-ja soopõhist vägivalda ning soolist ebavõrdsust arendades olemasolevat ohvriabisüsteemi ja luues soolise võrdõiguslikkuse virtuaalse kompetentsikeskuse. Eesmärgi saavutamiseks on olulisteks tegevusteks teadlikkuse tõstmine ja spetsialistide koolitamine perevägivalla  ja seksi ostmise teemadel ning sotsiaalprogrammide loomine seksi ostjatele. Tegevuste kogueelarveks on planeeritud 1 115 000 eurot.

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

 • „Ohvriabisüsteemi arendamine“ (elluviija Sotsiaalkindlustusamet)
 • „Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalse kompetentsikeskuse loomine“ (elluviija Sotsiaalministeerium)

Avatud taotlusvoorud (sh. väikeprojektide taotlusvoorud) on meetme osas planeeritud järgmiste programmi tegevuste raames:

 • „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)
  • Taotlusvoor on suletud. Loe lisa siit. 
 • „Spetsialistide koolitus perevägivalla teemadel ja sotsiaalprogrammi loomine seksi ostjatele“ (väikeprojektide taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)
  • Taotlusvoor on suletud. Loe lisa siit. 

 

Ajalooliste linnakeskuste väärtustamine hoonete restaureerimise ja kasutuselevõtu kaudu kohaliku kogukonna vajadusteks

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta kultuuripärandi säilitamise ja majandamise suutlikkust ning renoveerida kultuurväärtuslikke hooneid väikelinnades( vanalinna muinsuskaitseala). Tegevuste  kogueelarveks on planeeritud 3 317 647 eurot.

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

 • „Suutlikkuse tõstmine kultuuripärandi säilitamisel ja majandamisel“ (elluviija Muinsuskaitseamet)

Avatud taotlusvoor on meetme osas planeeritud järgmise programmi tegevuse raames:

 • „Kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimine väikelinnades, kus on kehtestatud vanalinna muinsuskaitseala“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele, kes on muinsuskaitsealadel asuvate hoonete omanikkudele või haldajatele)
  • Taotlusvoor on suletud Loe lähemalt siit. 

 

Laste ja noorte heaolu suurendamine 

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on arendada haridussüsteemi tugiteenuseid, luua võimalusi sujuvaks liikumiseks haridusastmete vahel,  välja töötdada nutikaid lahendusi noorsootööks, luua lapsesõbralik õigussüsteem (kus kasutatakse  taastava õiguse lähenemisi, perelepitust ning kaasatud on vabatahtlikud lepitaja).  Tegevuste kogueelarveks on planeeritud 11 094 235 eurot.

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

 • „Taastava õiguse lähenemise käivitamine Eestis“  - Justiitsministeeriumi poolt elluviidav projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“
 • „Uuendatud perelepituse süsteemi loomine“ (elluviija Sotsiaalkindlustusamet

Avatud taotlusvoorud (sh. väikeprojektide taotlusvoorud) on meetme osas planeeritud järgmiste programmi tegevuste raames:

 • „Integreeritud tugiteenuste pakkumine ja uuenduslike kohaliku tasandi teenuste/programmide arendamine noortele haridussüsteemist väljalangemise vältimiseks“ (taotlejad KOV-id ja KOV liidud)
 • „Nutika noorsootöö edendamine“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)
  • Taotlusvoor on avatud alates 15. veebruarist 2021. Loe lähemalt siit. 
 • „Siirded põhiharidusest kutseharidusse“ (väikeprojektide taotlusvoor kutseõppeasutustele)
  • Taotlusvoor on suletud. Loe lähemalt siit. 
 • „Teadlikkuse tõstmine, uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks õigussüsteemis“ (väikeprojektide taotlusvoor)
  • Taotlusvoor on suletud. Loe lähemalt siit.

Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil  

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Olulisel kohal on koolilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine. Tegevuste kogueelarveks on planeeritud 4 529 000 eurot.

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

 • „Laste füüsilise aktiivsuse suurendamine“ (elluviija Tartu Ülikool)
 • „KOV terviseedenduse võimekuse arendamine“ (elluviija Tervise Arengu Instituut)
 • „Vägivaldsete kuritegude toimepanijate tõenduspõhiste sekkumisprogrammide välja arendamine“ (elluviija Viljandi Haigla)

Avatud taotlusvoor on meetme osas planeeritud järgmise programmi tegevuse raames:

 • „Integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine“ (taotlusvoor Eestis registreeritud avalik-õiguslikele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele, valitsusvälistele organisatsioonidele)
  • Taotlusvoor on suletud. Vaata lähemalt siit. 

 

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marek Atonen Talituse juhataja 663 1909 marek.atonen@rtk.ee
Kelly Poopuu   663 1911 kelly.poopuu@rtk.ee
Pille Penk   663 1856 pille.penk@rtk.ee
Liina Breicis   663 1952 liina.breicis@rtk.ee
 
Programmioperaator:

 

Sotsiaalministeerium

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülar Vaadumäe   626 9249 ular.vaadumae@sm.ee

 

03.04.2021