Ettevõtluskeskkond

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna valdkonnas RTK rakendab meedet 5.4. „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“, mille eesmärgiks on tööhõive ja  ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.  Lisaks toetatakse siseriiklikest vahenditest ettevõtjate elektriliitumist ning Ida-Viru tööstusinvesteeringuid.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (lisavoor alates 2021)

Taotlemine: Avatud / Taotlemine avatud kuni 15.07.2021 kell 17.00

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused külastusobjektide haldajatena, avalik-õiguslikud ülikoolid.

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Toetatakse projekte, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Toetatavatel tegevustel peab olema vähemalt maakondliku või suurema piirkonna ulatusega mõju.

Igast maakonnast saab esitada maksimaalselt ühe maakonna ülese tähtsusega projektitaotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.

Loe lisa siit.

Toetus COVID-19 puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Eestis registreeritud äriühing või välisriigi vastavas registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kes opereerib rahvusvahelisel regulaarliinil (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi sadamate vahel) sõitvat reisilaeva.
Toetuse andmise eesmärk on abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.
Loe täpsemalt siit.

Ida-Viru ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: sihtasutused, mittetulundusühingud või avalik-õiguslikud isikud, kelle põhikirjaline tegevus, varasem kogemus või ellu viidud ühekordsed projektid toetavad käesoleva projekti elluviimist ja ettevõtluse või inimeste tööalaste oskuste arendamist.
Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.
Loe täpsemalt siit.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.
Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.
Loe lisa siit.

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks

Taotlemine:  Suletud

Sihtgrupp:
 Maakondlikud arenduskeskused, maakondlikud arendusorganisatsioonid
Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi. Tutvu ka PATEE määrusega (129.3 KB, PDF).
Loe täpsemalt siit.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Sihtgrupp: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.
Loe täpsemalt siit.

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Taotlemine: Suletud 

Sihtgrupp: SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV.
Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.
Loe täpsemalt siit.

Ettevõtjate elektriliitumise pilootprogramm

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Alustav ettevõtja, tegutsev ettevõtja. 
Sihtpiirkond on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakond. Nende maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks. Programmi eesmärk on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal kasvatada ettevõtlust ja luua uusi töökohti.
Loe täpsemalt siit.

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Taotlemine: Avatud 

Sihtgrupp: töötleva tööstuse ettevõtjad
Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.
Loe lisa siit.

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Taotlemine: Suletud

Sihtgrupp: töötleva tööstuse ettevõtjad
Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.
Loe lisa siit.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetamine

Taotlemine: Avatud

Sihtgrupp: Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.
Loe lisa siit.

Starditoetus

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp:
 Alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.
Aidata alustaval ettevõtjal käivitada ettevõte äriplaanis kirjeldatud viisil ja jõuda soovitud tulemuseni.
Loe täpsemalt siit.

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Sihtgrupp: Ettevõtlikud inimesed – tulevased, alustavad ja kogenud ettevõtjad.​
Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.
Loe täpsemalt siit.

Struktuuritoetused transpordiprojektidele

Sihtgrupp: Vastavalt transpordi infrastruktuuri arendamise määrusele võivad transpordisektoris toetust taotleda riigi transpordiinfrastruktuuri omav riigi äriühing või riigiasutus, avaliku raudteeinfrastruktuuri omanik, Tallinna, Tartu ja Narva linn ning Maksu-ja Tolliamet.
Projektide hindamise, valiku ning heakskiitmise viib transpordi infrastruktuuri arendamise meetmete osas läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Toetuse andmiseks koostab ministeerium investeeringute kava, mis sisaldab projektide eelistusnimekirja, projekti hinnangulist maksumust, toetuse maksimaalset määra ning rahastamisallikat (ÜF) ja eeldatavat rakendamise aega. Investeeringute kava alusel esitavad toetuse saajad rakendusüksusele projekti rahastamise taotlused. 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lauri Alver Talituse juhataja 663 2000 lauri.alver@rtk.ee
Pille Ruul Teenusekoordinaator (PATEE), MAK nõustamine 663 1961 pille.ruul@rtk.ee
Saskia Piibor Projektikoordinaator 663 1902 saskia.piibor@rtk.ee
Marina Bulatskaya Projektikoordinaator 663 1903 marina.bulatskaya@rtk.ee
Merit Tints Projektikoordinaator 663 8286 merit.tints@rtk.ee
Mirjam Jalak Teenusekoordinaator (Starditoetus) 663 1904 mirjam.jalak@rtk.ee
Anu Ansberg Projektikoordinaator 663 1905 anu.ansberg@rtk.ee
Epp Kroon Projektikoordinaator 663 1907 epp.kroon@rtk.ee
Kadi Kaur Projektikoordinaator 663 1908 kadi.kaur@rtk.ee
Siret Soonsein Projektikoordinaator 663 1466 siret.soonsein@rtk.ee 
05.04.2021