Kõrgharidus ja teadus

RTK toetab hariduse ja teaduse valdkonnas struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

Arendusprogramm ASTRA

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Avalik-õiguslikud teadus- ning arendusasutused, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid 
Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti. Näiteks toetatakse teadus- ja õppehoonete rajamist, infrastruktuuri kaasajastamist, uute õppekavade loomist ja doktoriõppe kvaliteedi kasvatamist. 
Loe lisa siit.

Dora Pluss

Sihtgrupp: Osalevad kõrgkoolid ja nende üliõpilased, noored teadlased ja õppejõud.
„Dora Pluss“ üldine eesmärk on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. 
Vaata toetuse andmise tingimusi siit. (863.29 KB, PDF)

IT Akadeemia toetusmeede

Sihtgrupp: Ülikoolid, kellele on määratud informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kaasvastutus
Toetuse andmise eesmärgiks on kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust, rakendada seda Eesti ühiskonna ja majanduse huvides, hoogustades erinevatel elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu ja suurendada IKT kõrgharidusõppe teaduspõhisust.
Vaata toetuse andmise tingimusi siit. (717.48 KB, PDF)

Maapõueuuringute TA tugitegevused

Sihtgrupp: Eesti maapõueteadlased
Toetuse andmise otsene eesmärk on luua maapõueteadlastele teadus ja arendustööks vajalikud tingimused Arbaveres asuvas Eesti keskses puursüdamike hoidlas ning saada uut uurimismaterjali puursüdamike ja proovide näol.
Vaata toetuse andmise tingimusi siit. (807.22 KB, PDF)

Mobilitas Pluss

Sihtgrupp: Eestis tegutsevad teadus- ja arendusasutused, kõrgkoolid, Eestis tegutsevad ettevõtted ning nende ja Eesti Vabariigi ministeeriumite juures töötavad teadlased ja teadusadministraatorid.
"Mobilitas Pluss" eesmärk on tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust; tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet; toetada riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustike koostöövõimalusi Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele; avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi.
Vaata toetuse andmise tingimusi siit. (1.06 MB, PDF)

Nutikas spetsialiseerumine

Taotlemine: Suletud 

Sihtgrupp: Ettevõtted, kes soovivad koos teadlastega läbi viia teadmistepõhist rakendusuuringut või tootearendust
Toetuse eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.
Loe lisa siit.

Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Otsene sihtgrupp on tegevustesse kaasatud teadus- ja arendusasutuste fookusteemadega tegelevad teadlased ja uurimisgrupid, samuti Eesti Geoloogiateenistus. Tegevuse kaudseks sihtgrupiks on maavarade, puidu- ja toidutöötlemise valdkondades tegutsevad ettevõtted, erialaliidud ja avaliku sektori asutused, samuti avalikkus laiemas mõttes (teavitustegevused).
Toetuse andmise eesmärk on toetada teadus- ja arendussüsteemi võimekuse kasvu ning ettevõtluse vajadusest lähtuvate teadussuundade arengut ressursside väärindamise valdkondades, suurendamaks sidusust teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.
Tegevuste elluviija on Eesti Teadusagentuur.
Vaata lisaks:
- Toetuse andmise tingimused (711.04 KB, PDF)
- Standardiseeritud ühikuhinnad (407.47 KB, PDF)

Riiklik infrastruktuur

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu (PDF) kantud objektid, teadus- ja arendusasutused
Meetme "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste süsteemse taristu arendamine ja Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule. 
Loe täpsemalt siit.

RITA

Sihtgrupp: Ministeeriumid, avalikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, erialaliidud
RITA on valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programm, mille eesmärk on arendada riigile olulisi teadussuundi, toetada teadlaste järelkasvu, tõsta teadus- ja arendusasutuste võimekust ning parandada riigi ja teadusasutuste vahelist koostööd.
Vaata toetuse andmise tingimusi siit. (PDF)

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Taotlemine: Avatud ​

Sihtgrupp:
 
  • Eesti eraõiguslikud juriidilised isikud- Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud
  • Eesti avaliku sektori asutused - riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused.
Meede on loodud selleks, et soodustada sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.
Vaata toetuse andmise tingimusi siit.

Targa linna tippkeskus

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Otsene sihtgrupp on teadlased ja avaliku sektori asutused, sh kohalikud omavalitsused. Igas piloodis peab osalema vähemalt üks linn ning soositakse ka ettevõtete kaasamist hangete ning partnerluste kaudu. Tegevuse kaudseks sihtgrupiks on Eesti ühiskond ja majandus tervikuna.
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Eesti teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime suurendamisele, kasvatades teadus- ja arendusasutuste võimekust rakendada sünergiast Horisont 2020 koostöövõrgustikega tekkivaid teadustulemusi ühiskonna ja majanduse huvidest ja vajadustest lähtuvalt
Vaata toetuse andmise tingimusi siit.  (779.66 KB, PDF)

Teaduse tippkeskused

Taotlusvoor:  Suletud 

Sihtgrupp: Rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühmad, teadus- ja arendusasutused
Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.
Loe täpsemalt siit.

TeaMe+

Sihtgrupp: Noored, haridusasutuste töötajad, teaduse populariseerijad, teadusajakirjanikud, ettevõtjad, karjäärinõustajad ja teadlased.
TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku fooni loomine LTT valdkonnas õppimisele ja töötamisele ning noorte huvide mõjutamine. 
Vaata toetuse andmise tingimusi lähemalt siit (996.02 KB, PDF)

Teeme+

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: Avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või ettevõtted
Toetatakse projekte, mille tulemusena tõuseb noorte seas huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu.  
Loe täpsemalt siit.

Aastakokkuvõtted

Siit leiab infot, mil määral on meetmeid aastate jooksul rakendatud - kui palju on esitatud taotlusi, kui palju toetusi välja makstud ja palju muud.

2019. aasta kokkuvõtted

2018. aasta kokkuvõtted

2017. aasta kokkuvõtted

 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Urve Vool Talituse juhataja 663 2067 urve.vool@rtk.ee
Anu Laumets Teenusekoordinaator 663 2045 anu.laumets@rtk.ee
Kristel Meesak-Seesmaa Teenusekoordinaator 663 2046 kristel.meesak-seesmaa@rtk.ee
Tea Tassa Teenusekoordinaator 663 2059 tea.tassa@rtk.ee
Iivika Krillo Projektikoordinaator 663 2042 iivika.krillo@rtk.ee
Kaie Tamm Projektikoordinaator 663 2058 kaie.tamm@rtk.ee
Kaja Sõmer Projektikoordinaator 663 2056 kaja.somer@rtk.ee
Liis Siimon Projektikoordinaator 663 2054 liis.siimon@rtk.ee
Maire Vaask  Projektikoordinaator 663 2064 maire.vaask@rtk.ee
Marika Meier Projektikoordinaator 663 2048 marika.meier@rtk.ee
Peeter Suislepp Projektikoordinaator 663 2055 peeter.suislepp@rtk.ee
Tiina Raa Projektikoordinaator 663 2053 tiina.raa@rtk.ee

 

03.03.2021