Sotsiaalne taristu ja toetused

Sotsiaalse taristu valdkonna all rakendab RTK meetmeid 2.4. „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ ja 2.5. „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“, mis hõlmavad investeeringuid tervishoiu ja hoolekande taristusse. Investeeringud panustavad piirkondlikku ja kohalikku arengusse, vähendades tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust parandatud teenuste kättesaadavuse kaudu. Lisaks toetatakse siseriiklikest vahenditest kohaliku  omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamist ning hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonda.

Palun tutvuge ka kasulik teada lehel oleva infoga.

Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetatakse peremeditsiini tarkvara arendamist. 

Toetuse saaja on MTÜ Eesti Perearstide Selts. 

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.

TAT eesmärkide saavutamiseks selgitatakse välja lõppkasutajate vajadused ja ootused, võrreldakse neid praeguse olukorraga, luuakse vajadustele vastava peremeditsiini tarkvara suunas liikumise teekaart, võimestatakse keskse tellija kujunemist ning tehakse esmased arendustegevused võimekama tarkvara loomiseks. 

TAT tegevus on osa meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” terviklikust mõjust. 

Eelarve: projekti kogumaksumus 435 tuhat eurot, maksimaalne toetuse määr 75%.

Toetuse andmise tingimused (PDF).

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Meetme tegevusest 12.3.3 „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ toetatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse arendamist ning tervishoiutöötajate kompetentsuse suurendamist personaalmeditsiini teenuste pakkumisel. 

Toetuse saaja on Tervise Arengu Instituut. Toetuse saaja partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Haigekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Toetuse andmise eesmärk on luua terviklik personaalmeditsiini süsteem, mis jagab personaliseeritud teenusepõhist informatsiooni tervishoiutöötajatele.

TAT eesmärkide saavutamiseks arendatakse ja juurutatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse viis osa: nõusolekute infosüsteem, geneetiliste andmete infosüsteem, geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond, personaalmeditsiini arvutuskeskkond, personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond. Lisaks korraldatakse projekti käigus koolitused tervishoiutöötajate teadlikkuse suurendamiseks geneetika valdkonnast.

Kõik arendustööd tehakse kooskõlas Eesti infoühiskonna arengukavaga 2020.

Eelarve: projekti kogumaksumus 5 miljonit eurot, maksimaalne toetuse määr 85%.

Toetuse andmise tingimused (507.78 KB, PDF).

Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine“ toetatakse  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonete ümberehitamist ja rajamist.  Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust.

Otsus toetada SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kaasajastamist lähtub Rahvastiku tervise arengukavast 2009-2020, mille rakendusplaanis toodud investeerimisprojektid on kinnitanud Vabariigi Valitsus. 

Eelarve: ERF toetuse summa 46 miljonit eurot, maksimaalne toetuse määr 50%

Investeeringute kava (PDF)
Investeeringute kava lisa (PDF)
Toetuse andmise tingimused (TAT)

Tervisekeskuste kaasajastamine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: KOV-id,  üldarstiabi osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluva eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja.
Toetatakse tervisekeskuste taristu ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurde- ja ligipääsetavust, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.
Loe täpsemalt siit.

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: olenevalt toetatavast tegevusest praegune või tulevane erihoolekandeteenuse osutaja.
Toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.
Loe täpsemalt siit.

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Taotlemine: Suletud

Sihtgrupp: KOV-id.
Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks.
45 eluruumi kohandati katseprojekti raames, kus toetuse saajaks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja partneriks Tallinna Linnavalitsus. Toetuse taotlejaks on kohalikud omavalitsused, et nad saaksid toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.
Loe täpsemalt siit.

KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 

Taotlemine:  Suletud  

Sihtgrupp: KOVi või KOVi konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.
Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.
Loe täpsemalt siit.

Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

Taotlemine:  Väikeprojektide 1. taotlusvoor (01.-17.02 kl 17.00) LÕPPENUD, Väikeprojektide 2. taotlusvoor (01.-15.05) TÜHISTATUD, Väikeprojektide 3. taotlusvoor (01.-15.08) TÜHISTATUD, Väikeprojektide 4. taotlusvoor (01.-15.11) TÜHISTATUD, Strateegilise partnerluse 1. taotlusvoor (14.07-14.08) ANTUD ÜLE SOTSIAALMINISTEERIUMILE


NB! Tulenevalt muudetud toetuse andmise tingimustest on alates 17. juulist 2020 hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamisel rakendusüksuse rollis Sotsiaalministeerium.

Teie projektide elluviimise osas toetuse andmise tingimustes sisulisi muudatusi ei tehtud.

Sotsiaalministeeriumil on hasartmängumaksu toetustele oma koduleht (täiendamisel). Toetuste kohta üldinfo on hetkel jätkuvalt ka RTK meetme kodulehel

Projektide kontakt on Piret Audova, piret.audova@sm.ee, tel: 626 9224.

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.
Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.
Loe täpsemalt siit.
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kelly Poopuu Teenusekoordinaator (Norra, ERF) 663 1911 kelly.poopuu@rtk.ee
Pille Lumi Projektikoordinaator (ERF tervishoid, hoolekanne) 663 1922 pille.lumi@rtk.ee
Kaari Lind Projektikoordinaator (ERF tervishoid, hoolekanne) 663 1916 kaari.lind@rtk.ee
Julia Troitskaja Projektikoordinaator (ERF tervishoid, pere- ja personaalmeditsiin) 663 1915 julia.troitskaja@rtk.ee
Natalja Tšikova Teenusekoordinaator (CO2 hoolekanne, ERF) 663 1919 natalja.tsikova@rtk.ee
Anna Zolin Projektikoordinaator 663 1847 anna.zolin@rtk.ee
Marek Atonen Talituse juhataja 663 1909 marek.atonen@rtk.ee

 

29.12.2020