Ajalugu

Ülevaade sellest, kuidas kunagisest Kohtute Raamatupidamiskeskusest sai enam kui 400 töötajaga valitsusasutus.

2021

Liituvad TTJA ja RIA toetuste rakendusüksused

1. aprillil liidetakse RTK-ga  TTJA transporditoetuste valdkond ning 1. juunil RIA toetuste rakendusüksus.

2020

Liitusid Innove ja Archimedes

2020 aasta 1. aprillist tegeleb RTK varasemalt SA Innove ja SA Archimedes rakendatavate meetmete korraldamisega.

Maksu- ja Tolliametile antakse üle kohtunõuete haldamise ülesanded
Nõuandev nõukoda

Kutsutakse elluklientide esindajatest koosnev nõuandva iseloomuga nõukoda

2018

Kesksete koolituste üksus

1. jaanuarist 2018 toodi varem Rahandusministeeriumi struktuuris paiknenud kesksete koolituste üksus RTK-sse (personaliteenuste osakonna vastav talitus) ja lisandusid maa järelmaksuga müügi hüpoteegipidaja ülesanded (nõuete haldamise valdkonnas) ning registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamiseks vajaliku rahvastikuregistri andmete korrastamise ülesanded tähtajaliselt kuni 31.12.2019.

RTK reorganiseeritakse valitsusasutuseks

2018. aasta algusest lisandunud ülesannetega kaasnes vajadus reorganiseerida RTK Rahandusministeeriumi poolt hallatavast asutusest valitsusasutuseks.

Regionaalprogrammid, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra  ning Sotsiaalministeeriumi toetused
  • 2018. aasta septembrist täidab RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni;
  • samuti täidab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kontaktasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesandeid, ning
  • õigusaktides määratud juhul ka toetuste rakendusüksuse ülesandeid.
  • Septembrist 2018 korraldab RTK Rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste (sh piiriülesed programmid) taotlemist ja väljamaksmist, millega varem tegeles EAS; Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi toetuste väljaandmist, millega enne tegeles Rahandusministeerium; lisaks korraldab Maaeluministeeriumi vastutusalasse kuuluvaid regionaalprogramme.

2017

Nõuete haldamine

RTK tegevuste hulka lisandusid 2017. aastal nõuete haldamise valdkonnas täiendavad ülesanded seoses õppelaenu-, elatisabi- ja maa järelmaksuga müügi nõuete arvestuse pidamisega ja sundtäitmisele suunamisega.

2016

Riigihanked

2016. aastal loodi Vabariigi Valitsuse otsusega RTK struktuuri keskne hankeüksus, mille ülesandeks sai üleriigiliste kesksete hangete korraldamine (esimesed ühishanked viidi läbi aasta hiljem) ja hangete korraldamise teenuse pakkumine sellest huvitatud valitsusasutustele.

2015

Vabariigi valitsuse konsolideerimisotsus

Vabariigi Valitsus otsustas konsolideerida kõigi riigiasutuste finants- ja personaliarvestuse RTK-sse hiljemalt 2017. aasta I kvartalis.

2013

Asutatakse Riigi Tugiteenuste Keskus

1. jaanuaril 2013 jõustus Vabariigi Valitsuse otsus, millega loodi Riigi Tugiteenuste Keskus. Asutus loodi Kohtute Raamatupidamiskeskuse baasil ning esialgu pakuti tugiteenuseid nelja ministeeriumi valistemisalale - rahandus-, justiits-, sotsiaal- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Alustati personali- ja palgaarvestuse, finantsarvestuse, riigi raamatupidamisarvestuse, riigi kohtumenetlusest tulenevate nõuete halduse ja majandustarkvara administreerimise teenuste pakkumisest.

Viimati uuendatud 31.03.2021