Territoriaalse koostöö programmid

Eesti osalusega Euroopa territoriaalse koostöö (INTERREG) programme Eestis koordineerib ja juhib Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. INTERREG programmid võimaldavad teha piiriülest, riikidevahelist koostööd ja piirkondadevahelist koostööd. INTERREG on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendiks, millega püütakse lahendada piiriüleseid probleeme ja arendada ühiselt eri territooriumide potentsiaali. RTKs asuvad Interreg Eesti-Läti ja Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi korraldusasutused ja sekretariaadid, Kesk-Läänemere programmi infopunkt ning INTERREG projektide Eesti partnerite finantskontroll. 

Territoriaalse koostöö programmid

Eesti-Läti programm

Eesti-Läti programm 2021-2027 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (INTERREG) piiriülese koostöö programm, on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist. Programm toetab projekte piiriülese koostöö, ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas.  Perioodil 2021-2027 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti programmi 26 miljoni euroga.

NB! Programmi teine taotlusvoor on avatud 04.09.2023 ning suletakse 04.01.2024 kell 14.00

Registreeri taotlusvooru tutvustavale virtuaalsele infoseminarile 14.09.2023

Programmi prioriteetsed suunad on:
1. ROHKEM KOOSTÖÖD TEGEVAID PIIRIÜLESEID PIIRKONDI JA ÜHISTE TEENUSTE ARENDAMINE 

Alaprioriteet keskendub ühiste avalike teenuste kohandamise ja pakkumise tõhustamisele katsemeetmete abil, mis kõrvaldavad piiriala takistused uuteks ühisteks teenusteks; kohaliku omavalitsuse tasandi piiriülese koostöö tegevuste soodustamisele piiriüleste võrgustike, strateegiate ja katsemeetmete kaudu; teenuste parandamisele piirialadel ja asjaomaste organisatsioonide suutlikkuse suurendamisele; oskuste vahetamisele kogukondade vahel jms. 

3. JÄTKUSUUTLIK JA VASTUPIDAV PROGRAMMIALA  
 

Alaprioriteet keskendub looduskaitse ja elurikkuse ning rohetaristu edendamisele, eriti linnakeskkonnas; reostuse vähendamisele samuti pühendutakse piirialadel jäätmetekke vältimisele ning selle tarbeks uuenduslike ja jätkusuutlike strateegiate väljatöötamisele.  

2. ÜHISELT JA TARGALT KASVAVAD ETTEVÕTTED 

Alaprioriteet keskendub väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu ja konkurentsivõime suurendamisele; teadusasutuste, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja avaliku sektori koostöö suurendamisele, et soodustada innovatsiooni ja ettevõtlust; rahvusvaheliste innovatsioonivõrgustike ja -klastrite loomine ja tugevdamisele ja rahvusvahelistumise toetamisele. 

4. LIGIPÄÄSETAVAM JA JÄTKUSUUTLIKUM PIIRIÜLESE TURISMI KOGEMUS 

Alaprioriteet keskendub kultuuri ja jätkusuutliku turismi rolli suurendamisele majandusarengus, sotsiaalses kaasamises ja sotsiaalses innovatsioonis; jätkusuutlike ja juurdepääsetavate turismitoodete ja -teenuste ühine arendamisele, mis põhineb programmiala mitmekesisel loodus- ja kultuuripärandil jms. 

Eestis on võimalikud toetuse saajad erinevad Ametiasutused riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, katusorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, haridus- ja teadusasutused ning väikese ja keskmise suurusega eraettevõtted. Projektipartnerid peavad kõik olema juriidilised isikud. 

Projektipartnerite omafinantseeringu minimaalne määr on 20% ja programmi maksimaalne toetuse määr kuni 80%.

Programmi rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Eesti-Läti programmi korraldusasutuseks Eestis on Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Lisainfo:

Katrin Juhanson
Eesti-Läti programm
kommunikatsioonispetsialist
+372 50 555 27
katrin.juhanson@estlat.eu 

Eesti-Läti programmi ametlikult kodulehelt estlat.eu

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm toetab ühepoolseid projekte välispiiri regioonide toetamiseks.

Programmist toetatud valdkondi on kolm:

 • Ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arendamine;
 • Hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;
 • Keskkonnakaitse ja kliimamuutuse leevendamine ning nendega kohanemine.

Abikõlblikud projektipartnerid on näiteks riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, mittetulundusühendused, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused ja assotsiatsioonid, haridusasutused ning teatud tegevustes VKE-d. 

2023.aastal sõlmitakse toetuslepingud viiendas ja kuuendas taotlusvoorus heakskiidetud projektidega ning kõik tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31.detsembriks 2023.a. 
Programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 vahenditest  ligikaudu 16,8 ning Eesti Vabariigi eelarvest 9 miljoni euroga. Toetus jaguneb avatud taotlusvoorude ning suuremahulistele taristuprojektidele vahel. 


Eesti EL välispiiri programm (endine Eesti-Vene programm) jätkab tegevuste elluviimist ainult Eestis. Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on koostöö Venemaaga peatatud alates 24.veebruar 2022. 

Rohkem infot Eesti EL välispiiri programmist ja toetatud projektidest leiab programmi kodulehelt

Programmi korraldusasutuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus. 

Lisainfo:

info@estoniarussia.eu
estoniarussia.eu

https://www.facebook.com/estoniarussia

Kesk-Läänemere programm


Kesk-Läänemere programm on Euroopa Liidu piiriülese koostöö programm. Selle eesmärgiks on rahastada kvaliteetseid projekte Eesti, Soome, Rootsi ja Läti partnerite vahel, mille eesmärgiks on piiriüleselt lahendada ühiseid väljakutseid. Programmi eelarve aastateks 2021-2027 on 118 miljonit eurot, mida saab taotleda taotlusvoorudes.

Programmi prioriteetsed suunad on:

 • Innovaatiline ettevõtluse arendus

  Eesmärk 1. Rohkem eksportivaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid
  Eesmärk 2. Rohkem uusi kasvuettevõtteid
   
 • Parandatud keskkonna- ja ressursikasutus

  Eesmärk 3. Ühised ringmajanduse lahendused
  Eesmärk 4. Parem mere- ja rannikukeskkond
  Eesmärk 5. Vähem CO2 heiteid
   
 • Kaasavam tööturg

  Eesmärk 6. Paremad võimalused tööturul
   
 • Paremad avalikud teenused

  Eesmärk 7. Paremad avalikud teenused ja lahendused inimestele

Sobilikud projektipartnerid on avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja ametiasutused, teadus- ja haridusasutused, mittetulundusühingud ning teatud juhtudel ka eraettevõtted (sõltuvalt konkreetsest projektist).

Kesk-Läänemere programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 taotlusvoorude info 

Baltic sea
Baltic sea

NB! Kesk-Läänemere programmi ametlik keel on inglise keel. Erisuste korral tuleb lähtuda ingliskeelsetest materjalidest. Ametlikud dokumendid ja juhendid on leitavad programmi kodulehel: www.centralbaltic.eu


Projektipartnerite 2023.a infoseminari materjalid ja salvestuse leiab siit


Viited riigihankeid puudutavatele abimaterjalidele: 

Lisainfo:

Liisa Liivamets
liisa.liivamets@rtk.ee
Kesk-Läänemere programmi infojuht

https://www.facebook.com/centralbalticEE 

EU Regionaalarengu fondi logo

Ülevaade teistest INTERREG programmidest, kus Eesti partnerid saavad osaleda: 

Läänemere piirkonna programm

Läänemere piirkonna programm on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on rakendada riikidevahelise koostöö kaudu Läänemere piirkonna kodanike huvides innovaatilisi, vett säästvaid ja kliimaneutraalseid lahendusi. Programmi panustab ka Euroopa Liidu Läänemere  piirkonna strateegiasse (LMS).

Interreg Euroopa programm

Interreg Euroopa programm 2021-2027 on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on parandada regionaalarengu poliitika rakendamist Euroopa erinevates piirkondades, sealhulgas tööhõive ja majanduskasvu eesmärgi poliitikaid. See toimub kogemuste ja uuenduslike lähenemiste vahetamiste soodustamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu heade praktikate tuvastamiseks, levitamiseks ja ülekandmiseks erinevate Euroopa piirkondade poliitikadokumentides. 

URBACT IV programm

URBACT IV 2021-2027 on Interreg egiidi all elluviidav piirkondadevaheline koostööprogramm, mille eesmärk on ühtekuuluvuspoliitika tõhustamine Euroopa linnades ja linnapiirkondades, edendada kogemuste vahetamist, uuenduslikke linnameetmeid ja suutlikkuse suurendamist seoses linnade säästva ja integreeritud arengu heade praktikate kindlakstegemise, ülekandmise ja ärakasutamisega. Programm toetab igas suuruses linnasid, elanike arvust sõltumata.

ESPON 2030 programm

ESPON 2030 on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) all elluviidav piirkondadevahelise koostöö programm, mille eesmärk on luua ja vahendada ruumilise arengu alast teadmust toetamaks ruumiteadlikumat ja kohapõhist poliitikakujundamist ELi, liikmesriikide ja regioonide tasandil ning samuti kodanikele ja sidusgruppidele laiemalt.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt on leitav terviklik ülevaade Interreg programmidest, kus Eestis osaleb.  


Programmist

Eesti riigi esindaja Interreg programmi juures asub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis. Eesti-Läti programmi auditeeriv asutus ning Interreg programmide audiitorite grupi liikmed asuvad Rahandusministeeriumi Finantskontrolli osakonnas.

Projektide järelevalve
 

 • Korraldusasutus vastutab programmi nõuetele vastava elluviimise ja finantsjuhtimise eest.
 • Sekretariaat teenindab teisi programmiasutusi ning on keskne kontaktpunkt toetuse taotlejatele ja saajatele. Kesk-Läänemere programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning RTK täidab Eesti infopunkti rolli. 
 • Eesti projektipartnerite kulude ja tegevuste kontrolli perioodil 2014-2020 ja 2021-2027 teostab RTK toetuste rakendamise osakonna Interreg kontrolli ja regionaalarengu talitus.
 • Lisaks täiendab kontrolli talitus aruandluse reeglistikku ning juhendmaterjale ning vajadusel teostab kontrolli toetuse kasutamise üle projekti partnerite juures kohapealse kontrolli raames.
 • Kontrolli ülesandeks on veenduda, et projektides näidatud tegevused ja kulud on abikõlblikud ning vastavad taotlusvormis kirjeldatule. Kontrollitakse, kas on järgitud ELi ning Eesti kui liikmesriigi õigusaktides sätestatut, programmi ning toetuslepingu tingimusi, kas kõik kulud on korrektselt dokumenteeritud ning põhjendatud, kas tegevused on reaalselt aset leidnud ning soetatud kaupu ja teenuseid on reaalselt kasutatud projekti eesmärkide saavutamiseks. Ühtlasi kontrollitakse riigihangete läbiviimise protsessi korrektsust, avalikustamise reeglite täitmist jpm.

Projektiga seotud kulude esitamine kontrolliks
 

Läänemere piirkonna (BSR), Interreg Euroopa (IE) ja Urbact programmide projektipartnerite aruannetes esitatavate kulude dokumendid tuleb edastada RTK-sse kontrollimiseks läbi failivahetuskeskkonna avaneb uues vahekaardis, märkides saaja e-posti aadressiks aruanded@rtk.ee ning lisainfo väljale projekti nimetus ja saatja kontaktandmed. Pärast dokumentide üles laadimist võib meilt e-kirjaga üle küsida, kas dokumendid jõudsid meile kohale.

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmis esitatakse aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi eMS.

Eesti-Läti ning Kesk-Läänemere piirkonna programmides esitatakse: 

 • perioodi 2014-2020 aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi eMS,
 • periood 2021-2027 aruanded koos lisadokumentidega läbi seiresüsteemi Jems.


Interreg projektikulude kontrollispetsialistide kontaktid on:
 

Helje Martinfeld  663 1898 helje.martinfeld@rtk.ee
Ruslan Prohhorenko 663 1895 ruslan.prohhorenko@rtk.ee
Marin Olo 663 1894 marin.olo@rtk.ee

10. märtsil toimus Läänemere piirkonna 2021-2027 programmiperioodi I vooru projektipartneritele infoseminar. 
Infoseminaril kästletud teemad: 

 • aruandlus,
 • auditid,
 • hanked,
 • personalikulud ja BAMOS+.

Infoseminari ettekanded ja slaidid.

Viited riigihankeid puudutavatele abimaterjalidele: 

Viimati uuendatud 04.10.2023