Projekti rahastusallika leidmine

Euroopa Liidul on palju erinevaid rahastusprogramme, mõned neist on otserahastusprogrammid (toetust jagab otse Euroopa Komisjon), teised programmid viiakse ellu liikmesriikide määratud asutuste kaudu.

2021-2027 toetusperiood

Perioodi 2021-2027 liikmesriikide poolt jagatavad toetused jagatakse peamiselt järgmiste fondide kaudu, mida nimetatakse Euroopa ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondideks (EÜSF - üldiselt eurotoetus): 

 • Euroopa Regionaalarengu Fond 
 • Euroopa Sotsiaalfond+ 
 • Ühtekuuluvusfond
 • Õiglase Ülemineku Fond
 • Sisejulgeolekufond
 • Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 
 • Piirihalduse ja Viisapoliitika Rahastu 
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 eurotoetusi toetusi 3,37 miljardit eurot. Toetuste eesmärk on arendada liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel, ning toetada ühist viisapoliitikat, piirihaldust ning kuritegevuse tõkestamist. 

Lisaks saab Eesti toetust ka taaste- ja vastupidavusrahastust ning kiire kriisiabi fondist REACT-EU – kahe fondi peale kokku orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot.

Toetusfondid ning toetusfondide vahendajad

Toetuste valdkonnad

Toetusi on võimalik taotleda konkreetsete meetmete raames avatud voorude kaudu, mida korraldavad toetusi vahendavad asutused. Nendeks on näiteks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), EAS ja Kredexi ühendasutus. Põllumajandustoetuste taotlusvoore korraldab PRIA ning INTERREG piiriüleste koostööprojektide voore korraldava vastava programmi sekretariaat. 

Regionaalareng

Ühtekuuluvuspoliitika fondide regionaalarengu valdkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Regionaalarengu valdkonna toetamise eesmärk on: 

 • tervikliku ja kaasava sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase arengu, kultuuri, looduspärandi, säästva turismi ja julgeoleku soodustamine; 
 • säästva kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise, intelligentse ja mitmeliigilise riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi liikuvuse arendamine ja edendamine; 
 • väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine ning VKEdes töökohtade loomine; 
 • säästva mitmeliigilise linnalise liikumiskeskkonna edendamine osana üleminekust CO2-neutraalsele majandusele.
   

Riigivalitsemine

Struktuuritoetuste RIIGIVALITSEMISE valdkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Struktuurifondide riigivalitsemise valdkonna toetustega suunatakse investeeringuid institutsionaalsesse suutlikkusse ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi avaliku halduse ja avalike teenuste efektiivsuse tõstmisesse. 


Riigivalitsemise valdkonnas toetatakse projekte ja ettevõtmisi, mille tulemusel:

 • on suurenenud inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus;
 • on poliitikakujundamine terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem;
 • pakutakse avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

  Sotsiaalkaitse ja tervis
  SOTSIAALKAITSE JA TERVISE valdkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

  Sotsiaalkaitse ja tervise valdkonna toetuste eesmärk on:

  • edendada töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemist muutustega ning aktiivse ja tervena vananemist ning tervislikku ja hästi kohandatud töökeskkonda, kus ohjatakse terviseriske;
  • parandada kõigi tööotsijate, eelkõige noorte ja pikaajaliste töötute ning tööturult ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse kuuluvate isikute töölesaamise võimalusi;
  • soodustada aktivset kaasamist, et edendada võrdseid võimalusi, diskrimineerimiskeeldu ja aktiivset osalemist, ning parandada eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade tööalast konkurentsivõimet; 
  • parandada võrdset ja õigeaegset juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele teenustele, ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme, parandada tervishoiusüsteemide ja pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust, tõhusust ja vastupanuvõimet; 
  • tõrjutud kogukondade, madala sissetulekuga leibkondade ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade sotsiaal-majandusliku kaasamise edendamine;
  • vähendada materiaalset puudust, andes toidu- ja/või esmast materiaalset abi enim puudust kannatavatele isikutele.

   Info praegu AVATUD ja TOIMUNUD taotlusvoorude kohta.
   Teadus ja arendustegevus ning ettevõtlus
   Valdkonna toetuste rakendajateks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), Eesti Teadusagentuur (ETAG) ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus*

   Teaduse- ja arendustegevuse ning ettevõtluse valdkonna toetuste eesmärk on:  

   • aruka spetsialiseerumise, tööstusliku ülemineku ja ettevõtluse oskuste arendamine; 
   • teadus- ja innovatsioonivõime ning kõrgetasemeliste tehnoloogiate kasutuselevõtu arendamine ja suurendamine; 
   • VKEde kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine ning VKEdes töökohtade loomine.

   RTK poolt koordineeritavate AVATUD ja TOIMUNUD taotlusvoorude kohta leiad rohkem infot SIIT.

   Teiste voorude osas leiab rohkem informatsiooni Eesti Teadusagentuuri ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse* kodulehtedelt:

    *KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühinesid ning alates 2022. a jaanuarist on ühendasutuse juriidiline nimi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. 
    Energeetika
    Valdkonna programme viivad ellu Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) biokütuse, kaugkütte ja tänavavalgustuse osas ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus* hoonete energiatõhususe toetamise programmidega.

    Energeetika valdkonna toetamise eesmärk on: 

    • energiatõhususe edendamine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine; 
    • taastuvenergia edendamine.

    RTK poolt koordineeritavate AVATUD ja TOIMUNUD taotlusvoorude kohta leiad rohkem infot SIIT

    Teiste voorude osas leiab rohkem informatsiooni Eesti Teadusagentuuri ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse* kodulehtedelt:

     *KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühinesid ning alates 2022. a jaanuarist on ühendasutuse juriidiline nimi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. 
     Haridus 
     Valdkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

     Hariduse valdkonna toetuste eesmärk on: 

     • hariduse, koolituse ja elukestva õppe valdkonna kaasavatele ja kvaliteetsetele teenustele võrdse juurdepääsu parandamine;
     • edendada eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade võrdset juurdepääsu kvaliteetsele ja kaasavale haridusele ja koolitusele;
     • edendada elukestvat õpet, eelkõige kõigile kättesaadavaid paindlikke oskuste täiendamise ja ümberõppe võimalusi ning hõlbustada karjäärialaseid üleminekuid ning soodustada ametialast liikumist; 
     • muuta haridus- ja koolitussüsteemid kvaliteetsemaks, kaasavamaks, tõhusamaks ja tööturule vastavamaks.

      Infoühiskond
      Valdkonna toetuste rakendajaks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

      Valdkonna rahastamise eesmärgiks on digitaliseerimisest kasu toomine kodanike, ettevõtjate, teadusasutuste ja avaliku sektori asutuste jaoks ja digitaalse ühenduvuse suurendamine.
       

      RTK poolt koordineeritavate Praegu AVATUD ja TOIMUNUD meetmete kohta leiad rohkem infot SIIT.

      Infoühiskonna valdkonna teiste taotlusvoorude ja toetatavate tegevuste kohta leiab infot Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse* kodulehelt:

       *KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühinesid ning alates 2022. a jaanuarist on ühendasutuse juriidiline nimi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. 
       Transport 
       Valdavat osa struktuurifondide transpordivaldkonna toetustest rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), sh õhu-, maa- ja veetaristu ning keskkonnasõbraliku transpordi programmid. Ühistranspordi ühendusvõimaluste arendamise toetuste rakendajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

       Transpordi valdkonna prioriteet on jätkusuutliku transpordi arendamine.

       RTK poolt koordineeritavate Praegu AVATUD ja TOIMUNUD meetmete kohta leiad rohkem infot SIIT

       Teiste voorude osas leiab rohkem informatsiooni Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt:

        Keskkond

        Keskkonna valdkonna projekte rakendab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

        ​Keskkonna valdkonna toetamise eesmärk on: 

        • energiatõhususe edendamine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine; 
        • kliimamuutustega kohanemise ja katastroofiriski ennetamise ning vastupanuvõime edendamine, võttes arvesse ökosüsteemipõhiseid lähenemisviise; 
        • ring- ja ressursitõhusale majandusele ülemineku edendamine.
        Keskkonna valdkonna taotlusvoorude ja toetatavate tegevuste kohta leiab informatsiooni Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt:
           
          Küsi nõu ja kaasa konsultante!


          Projekti kavandades ja taotlust kirjutades on  küsimustega võimalik pöörduda igas maakonnas paiknevate maakondlike arenduskeskuste konsultantide poole.

          Nõustamine on tasuta ja seda pakutakse ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Samuti on võimalik taotluse ettevalmistamisel ja projektiidee elluviimiseks kaasata erakonsultantide ja konsultatsioonifirmade abi. 

          Konsultantide leidmiseks külasta erakonsultantide andmebaasi.

          Viimati uuendatud 06.11.2023