EL õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused
ÕIGUSAKT KINNITATUD VIIDE
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/435, millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 riiklike taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas ning määrusi (EL)
nr 1303/2013, (EL) 2021/1060 ja (EL) 2021/1755 ning direktiivi 2003/87/EÜ
27.02.2023 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/241, millega luuakse taaste-
ja vastupidavusrahastu (RRF)
12.02.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1056, millega luuakse Õiglase Ülemineku Fond 24.06.2021 LINK
EEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1057, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1059, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välistegevuse rahastutest toetatava Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) erisätteid 24.06.2021 LINK
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi
ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid
24.06.2021 LINK

Ühissätete määrus  

Õigusakt Dokumendid Vastu võetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013,

 millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

LINK

17.12.2013

Fondide määrused

Õigusakt Dokumendid Vastu võetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006

LINK 17.12.2013
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

LINK 17.12.2013
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013,

mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

LINK 17.12.2013
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014,

mis käsitleb abi andmist enim puudust kannatavatele ehk abifondi määrus

LINK 17.12.2013

Rakendusaktid

Õigusakt Dokumendid Vastu võetud
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist 

LINK

Määruse muudatus

25.02.2014
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/207, 20. jaanuar 2015,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad eduaruannete, suurprojektide kohta teabe esitamise, ühise tegevuskava, majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seotud rakendusaruannete, vahendite haldaja kinnituse, auditistrateegia, auditiarvamuse ja auditeerimise aastaaruande vormide ning kulude ja tulude analüüsimise metoodika kohta ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1299/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud rakendusaruannete vormi kohta

LINK 20.01.2015
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta

LINK 22.09.2014
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames

LINK 07.03.2014
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014

millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga

LINK 07.03.2014
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses programmist tehtavate maksete ülekandmise ja haldamise ning rahastamisvahendite aruandluse üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja teavitamismeetmete tehniliste omadustega ning andmete kirjendamise ja salvestamise süsteemiga

LINK 28.07.2014
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2014, 11. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakendussätted seoses rahastamisvahendite standardtingimustega

LINK 11.09.2014

Delegeeritud määrused 

Õigusakt Dokumendid Vastu võetud
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/568, 29.1.2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda


LINK

29.01.2016
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 7.1.2014,

millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend

LINK 07.01.2014
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3.3.2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta

LINK 03.03.2014
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 4. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta

LINK 04.03.2014
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas

LINK 11.03.2014
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 seoses abi andmisega enim puudust kannatavatele

LINK 13.03.2015

Viimati uuendatud 06.09.2023