Seire ja seirekomisjonid

Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon moodustatakse rahandusministri käskkirjaga, seirekomisjoni eest vastutab Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond. Seirekomisjoni istungid toimuvad vähemalt üks kord aastas. Komisjoni ülesanded tulenevad õigusaktidest.

Seirekomisjoni ülesanded perioodil 2014-2020 on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (edaspidi ÜSM) artiklis 49 ja perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses:  

 • Seirekomisjon vaatab läbi programmi elluviimise ja edusammud eesmärkide saavutamisel, arvestades:
  • finantsandmeid;
  • ühiseid ja programmi eriomaseid näitajaid;
  • muutusi tulemusnäitajate väärtustes;
  • edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel;
  • tulemusraamistikus määratletud vahe-eesmärke;
  • kvalitatiivsete analüüside tulemusi.
 • Uurib asjaolusid, mis mõjutavad programmi täitmist.
 • Esitab vajadusel arvamuse programmi muutmise ettepaneku kohta.
 • Võib esitada tähelepanekuid programmi täitmise ja hindamise kohta.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib:

 • rakenduskava täitmist mõjutavaid asjaolusid;
 • hindamiskava täitmise edukust ja hindamistulemuste järelmeetmeid;
 • teavitusstrateegia rakendamist;
 • suurprojektide rakendamist;
 • soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise, sh puudega inimeste juurdepääsu edendamise meetmeid;
 • säästva arengu edendamise meetmeid;
 • eeltingimuste täitmiseks võetud kohaldatavate meetmete edusamme;
 • rahastamisvahendeid.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib ja kiidab heaks:

 • valikumetoodika ja valikukriteeriumid (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud);
 • igaaastased rakendusaruanded (2016.a–2023.a, tähtaeg 31.05, va 2017.a ja 2019.a – tähtaeg 30.06) ja lõpliku rakendusaruande (2024);
 • rakenduskava hindamiskava (tähtaeg 1 a peale rakenduskava kinnitamist) ja kõik muudatused;
 • rakenduskava teavitamisstrateegia (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud) ja kõik muudatused;
 • korraldusasutuse tehtud ettepanekud rakenduskava kõikide muudatuste kohta.

1303/2013 artikkel 70. Seirekomisjon kiidab heaks:

 • asjaomased tegevused või tegevustüübid väljaspool programmipiirkonda (st Eestit), kuid liidu piires, mis edendavad programmipiirkonda ja mille kogusumma ei ületa 15% ERFi, ÜFi või EMKFi toetusest prioriteedi tasandil või 5% EAFRD toetusest programmi tasandil

Seirekomisjoni ülesanded perioodil 2021-2027 on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060 (edaspidi ÜSM) artiklis 38 ja perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduses:
 

Seirekomisjon kontrollib:

 •  programmi rakendamise ning vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste saavutamise edenemist;
 •  kõiki probleeme, mis mõjutavad programmi tulemusi, ning nende probleemide lahendamiseks võetud meetmeid;
 •  programmi panust nende probleemide lahendamisse, mis on kindlaks määratud programmi rakendamisega seotud asjaomastes riigipõhistes  soovitustes;
 •  ÜSM artikli 58 lõikes 3 loetletud eelhindamise elemente ja ÜSM artikli 59 lõikes 1 osutatud strateegiadokumenti;
 •  hindamiste, nende kokkuvõtete ja hindamistulemuste järelmeetmetega seotud edusamme;
 •  teabevahetus- ja nähtavusmeetmete rakendamist;
 •  strateegiliselt oluliste tegevuste rakendamise edenemist, kui see on asjakohane;
 •  eeltingimuste täitmist ja nende kohaldamist kogu programmitöö perioodi vältel;
 •  avaliku sektori asutuste, partnerite ja toetusesaajate haldussuutlikkuse suurendamise edenemist, kui see on asjakohane;
 •  teavet, mis käsitleb käesolevast programmist programmile „InvestEU“ antava panuse rakendamist kooskõlas ÜSM artikliga 14 või artikli 26 kohaselt  ümber paigutatud vahendite rakendamist, kui see on asjakohane.

Seirekomisjon kiidab heaks:

 • tegevuste valimise metoodika ja kriteeriumid, sealhulgas kõik nende muudatused, ilma et see piiraks ÜSM artikli 33 lõike 3 punktide b, c ja d kohaldamist, Euroopa Komisjoni taotlusel esitatakse tegevuste valimise metoodika ja kriteeriumid, sealhulgas nende muudatused, Euroopa Komisjonile vähemalt 15 tööpäeva enne nende esitamist seirekomisjonile;
 • ERFist, ESF+ist, Ühtekuuluvusfondist ja Õiglase Ülemineku Fondist toetatavate programmide lõplikud tulemusaruanded;
 • hindamiskava ja selle muudatused;
 • kõik korraldusasutuse ettepanekud programmi muutmiseks, sealhulgas ÜSM artikli 24 lõike 5 ja artikli 26 kohased ümberpaigutamist käsitlevad ettepanekud.
   

Seirekomisjoni koosseisu valiku põhimõtted

Partnerite kaasamist  partnerlusleppe koostamisel kui ka rakenduskava väljatöötamisel on täpsemalt kirjeldatud perioodi 2021-2027 rakenduskava punktis 6 „Partnerlus“. Partnerite kaasamine toimus vastavalt kaasamise kavale, mis lähtub ühissätete määruse artiklist 8, Euroopa partnerluse  käitumisjuhendist  ning riigiasutuste kaasamise heast tavast. 

Seirekomisjonis, mis on moodustatud rakenduskava edenemise jälgimiseks, osalevad seotud ametkondade kõrval ka erinevate valdkondade partnerid ja katusorganisatsioonid, kes esindavad rakenduskava elluviimisest mõjutatud huvi- ja sihtrühmi. See võimaldab partnerite esindajatel jälgida nii sekkumiste väljatöötamist ja elluviimist kui ka vajaduse korral teha ettepanekuid sekkumiste tulemuslikkuse suurendamiseks. Komisjoni moodustamisel on lähtutud partnerorganisatsioonide tasakaalustatud esindatuse põhimõttest. Koosolekutele on võimalik kutsuda ka külalisi ja asjatundjaid, kes osalevad vaatlejatena.
Rakenduskava koostamise ja rakendussüsteemi ettevalmistamise tasandil kaasati partnereid ja katusorganisatsioone, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st üleriiklikul tasandil ehk kogu riigi vaates. Nendeks organisatsioonideks on:

 • Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda,
 • Eesti Tööandjate Keskliit,
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon,
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda,
 • Eesti Ametiühingute Keskliit,
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Eesti Inimõiguste Keskus
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda  
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit,
 • Eesti Noorteühenduste Liit 
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda.
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Eesti Maaomavalitsuste Liit,
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Eesti Teaduste Akadeemia
 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • Lastekaitse Liit
 • Rektorite Nõukogu,
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 • Vabaühenduste Liit 

Partnerite kaasamise eest vastutas Rahandusministeerium. 
Vastavalt rahandusministri 22.11.2022 käskkirjale nr 207 täidab seirekomisjoni ühtlasi perioodi 2014–2020 seirekomisjoni ülesandeid, mis jätkuvad kuni rakenduskava sulgemiseni. Erinevate perioodide rakenduskava ühine seire võimaldab terviklikumalt valdkondade edenemist jälgida, tõhusamalt koostööd teha ning seeläbi ka toetuste mõju suurendada. Erinevate perioodidega seotud päevakorrapunktid ja otsused eristatakse seirekomisjoni dokumentides. Samuti kehtib mõlema perioodi kohta eraldi töökord, mis on kinnitatud seirekomisjoni enda poolt. 

Seirekomisjoni esimees on Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja, aseesimees on Triin Tomingas, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja.
 

Seirekomisjoni liikmed 

Seirekomisjoni esimees on Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja, aseesimees on Triin Tomingas, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja.

 • Haridus-ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler;
 • Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse projektijuht;
 • Kliimaministeeriumi strateegia ja innovatsiooni asekantsler;
 • Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler;
 • Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler;
 • Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite valdkonna juht, strateegiaosakond;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööala asekantsler;
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja;
 • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja;
 • Riigikantselei strateegiadirektor;
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja;
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja;
 • Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler;
 • Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler;
 • Sotsiaalministeeriumi innovatsiooni asekantsler;
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse liige;
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht;
 • Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja;
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja;
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda, keda esindab Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert;
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor;
 • Eesti Noorteühenduste Liidu huvikaitse spetsialist;
 • Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht;
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse liige;
 • Eesti Teaduste Akadeemia president;
 • Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht;
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident;
 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht;
 • Lastekaitse Liidu projektijuht;
 • Rektorite Nõukogu tegevsekretär;
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik;
 • Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuht

Seirekomisjoni asendusliikmed:

 • Haridus-ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja;
 • Justiitsministeeriumi eelarve- ja strateegiatalituse välisvahendite koordinaator; 
 • Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler;
 • Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler;
 • Kliimaministeeriumi finantsosakonna peaspetsialist;
 • Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakonna loomemajandusnõunik;
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja;
 • Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuurivahendite nõunik, strateegiaosakond;
 • Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegilise planeerimise juht, majandusarengu osakond;
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja;
 • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse nõunik;
 • Riigikantselei strateegiabüroo nõunik;
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja;
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna tööturu ja hoolekande talituse juhataja;
 • Siseministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;
 • Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna välisvahendite juht;
 • Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna nõunik;
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu majandusjuht;
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu innovatsiooni- ja kestlikkuse valdkonna juht;
 • Eesti Inimõiguste Keskuse inimõiguse keskuse võrdse kohtlemise ekspert;
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikanõunik;
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda, keda esindab Balti Keskkonnafoorumi juhatuse liige ja keskkonnaekspert;
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik;
 • Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees;
 • Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik;
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sotsiaalnõunik;
 • Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik;
 • Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik;
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident;
 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees;
 • Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- ja koostöökoordinaator;
 • Rektorite Nõukogu, keda esindab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor;
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kommunikatsiooninõunik;
 • Vabaühenduste Liidu juhataja.

Seirekomisjonide aruanded ja protokollid aastate kaupa:

Seireandmed leiab aastanumbri järgi siit.

2014-2020 seirekomisjoni aruanded ja kodanike kokkuvõtted

Alates 2015. aastast koostatud ja kinnitatud perioodi 2014-2020 seirearuanded ning iga-aastased kodanike kokkuvõtted leiab aastanumbri järgi siit.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava; inimressursi arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava aruanded ja protokollid. 

Seireülevaated: protokollid ja aruanded

Seirearuandluse failid (2007–2013):

Struktuurivahendite programmperioodi 2007–2013 strateegilised aruanded

Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 29 esitab Eesti riik Euroopa Komisjonile  2009. ja 2012. aastal strateegilise aruande, andmaks aru struktuurivahendite rakendamise ja kasutamise tulemuslikkusest. Eesmärgid, milleni sooviti jõuda struktuurivahendite kaasabil, seati „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007–2013”, mis koostati „Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” ühe osana.

Viimati uuendatud 17.10.2023