Riigi raamatupidamine

Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenuse eesmärk on korrektne ja õigeaegne avaliku sektori finantsaruandlus.

Tegevused hõlmavad avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest. 

Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Koostööd tehakse ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega. 

Teenuse osutamiseks kasutatakse saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP.  

Valitsussektori üksuste senisest läbipaistvamaks finantsaruandluseks on kasutusel 2021 aastast uus saldoandmike infosüsteem, kus on täiendava maksete andmiku funktsionaalsus, et koguda andmeid valitsussektori maksete kohta detailsemalt. 

Viimati uuendatud 06.10.2023