Toetuste korraldamine

Toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kontrollimise protsessi on kaasatud mitmed osapooled. Struktuuritoetuste puhul saab kõik alguse konkreetsest õiguslikust raamistikust, mille töötab välja Euroopa Komisjon. Siseriikliku süsteemi ülesehitamise delegeerib Euroopa Komisjon liikmesriigi korraldusasutusele. Eestis täidab seda rolli Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetuste jagamine on korraldatud rakenduskavade alusel, Eestis on Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi jaoks üks rakenduskava, mida vajadusel muudab Rahandusministeerium. 

Rakenduskava juhtimist ja kontrolli viivad ellu korraldusasutus (sh sertifitseerimisasutus ja rakendusüksus) juhtimis- ja kontrollisüsteem koosneb korraldusasutuse (sh sertifitseerimisasutuse ja rakendusüksuse), liikmesriigi, auditeeriva asutuse, rakendusasutuste ja rakendusüksuste juhtimis- ja kontrollisüsteemidest.

Alates 1. septembrist 2018 on käimas riigireformi raames toetuse valdkonna konsolideerimise protsess, mille käigus toodi korraldusasutus Rahandusministeeriumist üle RTK-sse. Muudatusega seoses võeti Eestis kasutusel kombineeritud korraldusasutuse struktuur, st RTK on korraldusasutus, mis talle määratud meetmete raames ei delegeeri rakendusüksuse ülesandeid välja, vaid täidab neid ise.

Struktuuritoetuste rakendamise struktuur

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
Eestis täidab liikmesriigi rolli Rahandusmin isteeriumi riigieelarve osakond, mille ülesanneteks on: poliitikakujundamine, planeerimine, õigusloome, tehnilise abi rakendusasutuse funktsioon, seire ja hindamine.

Riigi Tugiteenuste Keskus

Ühissätete määruses toodud korraldusasutuse (va seire ja hindamisega seotud ülesanded, mida täidab Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond) ja sertifitseerimisasutuse ülesannete täitmine on määratud RTK-le. Korraldusasutuse juhi funktsioon on määratud RTK peadirektori asetäitjale, kes vastutab kõikide ÜSM artiklis 125 toodud ülesannete täitmise eest olenemata sellest, kes neid ellu viib.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond
Iseseisev ja sõltumatu auditi üksus, mis korraldava ja sertifitseeriva asutuse, rakendusasutuste ja -üksuste ning toetuse saajate tegevust.

 • Haridus- ja Teadusministeerium

 • Keskkonnaministeerium

 • Kultuuriministeerium

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 • Rahandusministeerium

 • Riigikantselei

 • Siseministeerium

 • Sotsiaalministeerium

Konkreetse prioriteedi või meetme rakendamiseks määratud asutus ehk rakendusasutus, mis vastutab Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide saavutamise eest.  

 • Riigi Tugiteenuste Keskus

 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 • EAS ja Kredexi ühendasutus

Toetuste taotluste menetlemine, toetuse rahuldamise otsuse alusel toetuse väljamaksmise jaoks vajalike dokumentide vormistamine ja sertifitseerivale asutusele edastamine ning projektidele eraldatud toetuse seire on rakendusüksuste ülesanded, kes teevad tihedat koostööd ministeeriumite kui rakendusasutuste ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kui korraldava asutusega.

Toetuse taotlemise aluseks on alati konkreetne toetuse taotlus, mida rakendusüksus reeglite kohaselt menetleb. Pärast positiivset rahastusotsust saame rääkida toetuse saajast, kelle tegevusele kaasnevad toetuse kasutamisega ka konkreetsed nõuded ja reeglid. Näiteks projekti elluviimise jooksul tuleb tagada vajalik aruandlus ning võimaldada rakendusüksusel teostada kontrolli.

Toetuste korraldamine RTK-s

.

Korraldusasutuse ülesandeid (va seire ja hindamisega seotud ülesanded) täidab RTK toetuse arendamise osakond. Sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidab RTK toetuste maksete osakond.

Korraldusasutuse sees on sertifitseerimisasutuse ülesannete täitmine funktsionaalselt sõltumatu selle läbi, et sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidab eraldi osakond ja selle osakonnajuhataja allkirjastab sertifitseerimisega seotud otsused ja dokumendid.

Korraldusasutus ei delegeeri RTK sees rakendusüksuse ülesandeid vaid täidab neid ise meetmete osas, kus RTK on vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud meetmete nimekirjale rakendusüksus ning neid ülesandeid täidab RTK toetuste rakendamise osakond.

Rakendusüksuse peamisteks ülesanneteks on rakendusasutuste kehtestatud toetuse andmise tingimuste alusel toetuste määramine avatud taotlemisel, kulude abikõlblikkuse hindamine ning toetuse välja maksmine.

Rakendussüsteemi suuremad muudatused on tehtud alates 2018. aastal algatatud toetuste valdkonna konsolideerimise protsessiga. 2018. aastal toodi Rahandusministeeriumi rakendusasutuse haldusalas olevate meetmete rakendamine RTK-sse. 2020. aastal toodi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi rakendusasutuste haldusala meetmete rakendamine üle RTK-sse. Järgneva muudatusega 2021. aastal toodi osaliselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi rakendusasutuse meetmete rakendamine RTK-sse. Muudatuse tulemusel jäi süsteemi alles peale RTK kolm rakendusüksust – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK). Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja KredEx ühinesid 2022. aasta alguses ning uue organisatsiooni juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. Lõplik ühinemine toimub 2022. a jooksul.

Viimati uuendatud 24.10.2022