Riigihanke teenuse korraldamine ja teenindatavad asutused

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust muuhulgas Justiits-, Keskkonna-, Rahandus ja Sotsiaalministeeriumile ning nende valitsemisala asutustele.

Riigihangete korraldamise teenus

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud riigihangete korraldamisel vabatahtlikuks keskseks hankijaks

Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK ülesandeks on muuhulgas koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

RTK ei korralda riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

Vaata kindlasti ka riigihangete korduma kippuvaid küsimusi.

Teenindatavad asutused:
 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust: 

 • Justiitsministeeriumile
  ja kõikidele Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumile 
  ja selle valitsemisala asutustele, mille nimekirja leiab SIIT
 • Kliimaministeeriumile
  ja Kliimaministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Rahandusministeeriumile
  ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Sotsiaalministeeriumile
  ja selle valitsemisala asutustele:

  • Terviseamet,
  • Ravimiamet,
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus,
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik,
  • Sotsiaalkindlustusamet
 • Riigikantseleile,
 • Kultuuriministeeriumile,
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
  ja selle valitsemisala asutusele Maa-ametile
 • Välisministeeriumile
 • Sihtasutustele:

 • SA Kutsekoda, 
 • SA Eesti Teadusagentuur
 • SA Kutsekoda;
 • SA Eesti Teadusagentuur;
 • SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
 • SA Eesti Vabaõhumuuseum 


 


Teenust osutatakse vastavalt kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Teenindatav asutus: Kontaktinfo:
Andmekaitseinspektsioon 
Justiitsministeerium  
Justiitsministeerium -Registrite ja Infosüsteemide keskus 
Justiitsministeerium -Tallinna Vangla
Justiitsministeerium -Tartu vangla
Justiitsministeerium -Viru vangla
Konkurentsiamet
Patendiamet 
Prokuratuur 
Maksu- ja Tolliamet 
Terviseamet
 

Katri Bagirov:
tel 56 959 115
katri.bagirov@rtk.ee


Kliimaministeerium  
Keskkonnaamet 
Keskkonnaagentuur 
Loodusmuuseum
Kliimaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Põllumajandusuuringute Keskus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 
SA Eesti Vabaõhumuuseum 
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Maa-amet

Mihkel Rääk,
tel 663 8235,
mihkel.raak@rtk.ee
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tartu Ringkonnakohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus
Rahandusministeerium
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Sotsiaalministeerium 
Sotsiaalkindlustusamet 
Ravimiamet
Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 
Riigi Tugiteenuste Keskus 
Statistikaamet 
Rahapesu Andmebüroo
Riigikantselei
Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise volinik
Tööinspektsioon
SA Kutsekoda
SA Eesti Teadusagentuur
SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium
Välisministeerium

Riina Loorpuu
tel 663 8213
riina.loorpuu@rtk.ee

Haridus- ja Teadusministeerium ja selle valitsemisala allasutused:

Riigigümnaasiumid
HEV koolid
Põhikoolid
Kutseõppeasutused
Rakenduskõrgkoolid
Teadus- ja arendusasutused

Asutuste nimekirja leiab SIIT

Meelika Liiv-Tamsar
tel 663 8220 meelika.liiv@rtk.ee 

Viimati uuendatud 03.07.2023