Logod ja sümboolika

Teavitamiskohustus, logode kasutusjuhend ja allalaaditavad logode ning presentatsioonide põhjad leiad siit lehelt. Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Teavitusjuhendid ja tähistamise kord

Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toetustest teavitamise määrus on avaldatud Riigi Teatajas, täpsema nimetusega "Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine".

Millal kasutada "Rahastanud Euroopa Liit" ja millal "Kaasrahastanud Euroopa Liit"?

Loe teavitusjuhist logo ja tähistuse valiku kohta 

Logojoonised leiad määruse lisadena, kuid kiirviitena ka siit:

Ühtekuuluvuspoliitika fondide logo joonised
Siseturvalisuspoliitika fondide logo joonised

Teavitusstrateegiad:

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide teavitamisstrateegia perioodiks 2014–2020 kinnitati seirekomisjonis 29.01.2015.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetuse saamisel tuleb lähtuda ka sellest teavitamise kohustusest. Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seotud teavitusmäärus on avaldatud Riigi Teatajas, täpsema nimetusega "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord": 

Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, kodulehel, plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus. Selgitav ja illustreeriv materjal teavitamisolukordade kohta on toodud teavitamise juhendis.

Teavitamise kohustus - juhend.pdf | 12.74 MB | pdf

Üldised kujundusfailid ja fondispetsiifilised kujundusfailid eesti ning inglise keeles (sh logodega slaidipõhjad) on leitavad Teavitamise lehe "Sümboolika" alajaotusest. 

Tähistamise kord

Perioodil 2014-2020 struktuuritoetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord ".

Struktuuritoetuse logo eesti- ja inglisekeelsed versioonid on kättesaadavad allpool. Samuti on leitavad Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondide logodega slaidipõhjad.

REACT-EU vahenditest teavitamisele kehtib lisaks tavapärasele struktuurivahenditest teavitamisele üks lisaerisus vastavalt EK 23.12.2020 määrusele, artikkel 92b, p 14

14.   Teabe jagamise, teavitamise ja nähtavusega seotud kohustusi täites vastavalt artikli 115 lõigetele 1 ja 3 ning XII lisale tagavad liikmesriigid ja korraldusasutused, et võimalikud ja tegelikud toetusesaajad, osalejad, rahastamisvahenditest antava toetuse lõppsaajad ja üldsus on teadlikud REACT-EU vahendite olemasolust, mahust ja nendest makstavast lisatoetusest.

Liikmesriigid ja korraldusasutused annavad kodanikele sõnaselgelt teada, et kõnealust tegevust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, ning tagavad täieliku läbipaistvuse, kasutades kohasel juhul sotsiaalmeediat.

XII lisa jaos 2.2 sisalduvaid viiteid fondile, fondidele või Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele täiendatakse viitega „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“, kui tegevustele antakse rahalist toetust REACT-EU vahenditest.

Toetuse saaja kasutab logo vastavalt sellele, millisest fondist TAT on rahastatud, seega kasutab Euroopa Regionaalarengu Fondi või Euroopa Sotsiaalfondi või üldist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide logo vastavalt tavapärastele reeglitele, kuid lisab teavitusmaterjalile teksti: „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Ehk et kui praegune perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus suunab järgima varasemat ühissätete määrust ja lisa XII jaos 2.2 sisalduvaid kohustusi, siis tuleb ühtlasi kinni pidada lisaerisusest, mis tuleneb 23.12.2020 määrusest, artikkel 92b, p 14.

Regionaalarengut toetatakse mitmete siseriiklike regionaalarengu programmide kaudu. Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine.

Teavitada tuleb järgmistest siseriiklikest regionaalarengu programmidest:

 • Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
 • Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
 • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
 • Setomaa programm
 • Peipsiveere programm
 • Väikesaarte programm
 • Kergliiklusteede toetusskeem
 • Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Kliima meetme puhul kohaliku omavalitsuse hoonete rekonstrueerimis-/ või ehitustööde ajal tuleb projekti piirkonda üles panna töödest informeeriv tahvel, millel peab olema vähemalt:

 • projekti nimetus;
 • tööde teostaja;
 • valmimise tähtaeg;
 • lisainfo sõnastuses „Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik” või „Liginullenergiahoone ehitamist toetas Eesti riik“
 • Rahandusministeeriumi logo 

Rahandusministeeriumi logo kohaldub:

 • alates 2018. aasta taotlusvooru esitatud Väikesaarte programmi projektidele;
 • alates 2020. aasta taotlusvooru esitatud Setomaa programmi ja Peipsiveere programmi projektidele;
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi, Kergliiklusteede toetusskeemi ja Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projektidele, mille abikõlbliku perioodi lõpp-kuupäev on hilisem kui 01.09.2018.a.
 • Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme programmile.
 • Rahandusministeeriumi logod 

Logod

2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide logo eesti- ja inglisekeelsed versioonid:

Ühtekuuluvuspoliitika fondide logod
Siseturvalisuspoliitika fondide logod

Millal kasutada "Rahastanud Euroopa Liit" ja millal "Kaasrahastanud Euroopa Liit"?

Loe teavitusjuhist logo ja tähistuse valiku kohta 

Struktuuri- ja investeerimisfondide eestikeelsed logod:
Kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, ja .ai formaadis eestikeelseid logosid.

Struktuuri- ja investeerimisfondide ingliskeelsed logod:

European Structural and Investment Funds (ESIF) logode kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, .ai ja .cdr-formaadis ingliskeelseid logosid.

 

Regionaalarenguprogrammide puhul võib lisanduda täiendav kohustus kasutada teavitusmaterjalides ka vahendava/telliva asutuse või ministeeriumi kohandatud logosid. Vastava info leiad kasutusjuhendist ning toetusmeetme materjalidest.

NB! EL lipulogo kasutatakse väikeste objektide tähistamiseks juhul, kui kaksiklogo pole võimalik mõõtmete tõttu kasutada.

Kaust sisaldab .jpg ja .pdf formaadis logosid:

Kaust sisaldab .jpg ja .pdf formaadis logosid:

Riigi Tugiteenuste Keskuse logofailid leiab siit. 

Plakatigeneraator

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohustuslike avalikustamisvahendite generaator aitab sul luua nõuetekohase teavitusvahendi:  

vaata

A3 plakatite näidised

Plakatite, stendide jms koostamiseks kasuta kõrvalolevat plakatigeneraatorit, siit saad vaadata ka näidiseid: 

vaata

Logodega slaidipõhjad 

Eesti- ja ingliskeelsed slaidipõhjad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide 2014-2020 perioodi logodega:

vaata

Viimati uuendatud 11.04.2023