Taotlusvoorude ajakava

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmete ning riigieelarveliste toetuste taotlusvoorude ajakava on ministeeriumide poolt esitatud hinnanguline prognoos, mis võib jooksvalt muutuda tulenevalt sellest, kuidas õigusakte jõutakse ette valmistada. Andmeid uuendatakse kord kuus. Taotlemiseks juba avatud taotlusvoorusid näeb RTK avatud taotlusvoorude menüüst, KIKi ja EISi kodulehelt.

2023. aasta

Toetusmeede Rakendusasutus

Rakendus-
üksus

Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse Rahandusministeerium RTK KOV 20 miljonit 40-70% Määrus kooskõlastamisel oktoobris
Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine Sotsiaalministeerium RTK Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana 5 miljonit eurot 100% eelduslikult 2024 I kvartal
Ida-Viru KOV investeeringud ülemineku mõjude leevendamiseks Rahandusministeerium  RTK Ida-Virumaa KOVid ja nende allasutused 15 miljonit eurot 85% Määrus kooskõlastamisel oktoobris 
Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks Rahandusministeerium  RTK Ida-Virumaal tegutsev SA, MTÜ, avalik-õiguslik asutus 16,7 miljonit eurot Põhivarainvesteeringud kuni 75%, arendusprojektid kuni 90% Määrus kooskõlastamisel oktoobris 
Loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetus  Kultuuriministeerium EIS (EAS) Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud 1,25 miljonit eurot Vähemalt 30% avatud
Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeerium EIS (EAS) Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kes tegutseb Ida-Virumaal või plaanib  sinna investeerida 25 miljonit eurot 25-45% avatud

Toetusmeede Rakendusasutus Rakendus-üksus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär Vooru avanemise prognoos
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus Kultuuriministeerium EIS (EAS) Loomemajanduse valdkonnas tegutsev väike-​ ja keskmise suurusega ettevõte 2,25 miljonit eurot vähemalt 30% IV kvartal
Kohalike omavalitsuste toetamine kliimameetmete rakendamiseks Kliimaministeerium  KIK KOV 3,2 miljonit eurot 85% eelduslikult IV kvartal
Ettevõtete ressursi- ja kemikaaliauditite toetamine Kliimaministeerium KIK Tööstus- ja teenindusettevõtted 34,5 miljonit eurot (koos järgmise tabelirea meetmega) 33% alates 2023 sügis
Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute toetamine Kliimaministeerium  KIK Tööstus- ja teenindusettevõtted (vt eelmise rea summat) 33% alates 2023 sügis
Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondade jalgrattataristu meede Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeerium RTK Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad KOVid, ehk ümbritsevad vallad, v.a keskuslinnad.
 
4 miljonit eurot IV kvartal
Vanemaealiste eluaseme toetamine Sotsiaalministeerium RTK KOV 18 miljonit eurot
Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine piirkondades Sotsiaalministeerium RTK Haigla, perearst, KOV, omavalitsusliit, maakondlik arenduskeskus või maakonna KOVe ühendav maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit 1,2 miljonit eurot 100% IV kvartal
Väikeelamute kütteseadme uuendamise toetus Kliimaministeerium EIS (KredEx) Füüsilised isikud 18,5 miljonit eurot 50% Detsember 2023

Püsivalt taotlemiseks avatud voorud

Toetusmeede Rakendusükus Taotleja Rahaline maht Toetusmäär
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus EIS Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:
  • mäetööstus
  • töötlev tööstus
  • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
  • info ja side ettevõtlus
  • kutse, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus
153 miljonit eurot min 35%
Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine RTK Taotleja võib olla:
  • kohaliku omavalitsuse üksus;
  • maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
  • maakondlik arenduskeskus.
1,2 miljonit eurot

Avaliku sektori innovatsioonivõimekus

RTK

Info Riigikantselei kodulehel

Avaliku sektori asutused: põhiseaduslikud institutsioonid,valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust.

44,2 miljonit eurot

Viimati uuendatud 23.10.2023