Sa oled siin

Riigitöötaja iseteenindusportaal

Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) projekt on tugiteenuste ühendamise projekti TUTSE üks alamprojektidest, mille tulemusena viiakse elektrooniliseks ja automatiseeritakse suur osa infovahetusest riigiasutuste ja neid teenindavate kesksete üksuste vahel.
Kesksed teenindusüksused osutavad asutustele finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust, kuid selleks vajaliku sisendi saavad nad asutustest.

Portaal koosneb kuuest moodulist: isikuandmed, puhkused, lähetused, koolitused, majanduskulud ja varad. Portaali isikuandmete moodulis saab töötaja muuta näiteks oma nime, pangakontot, laste, koduse aadressi, hariduse jms andmeid, puhkuste moodul võimaldab töötajal näha oma saadaolevate puhkusepäevade jääki, esitada puhkusetaotlust ja seda hiljem muuta, lähetuste moodul võimaldab töötajal esitada lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet, koolituste moodul annab töötajale tervikvaate kõikidest temale suunatud ja läbitud koolitustest, võimaldab töötajal esitada koolitustaotlust, registreeruda koolitusele, tutvuda koolitusmaterjalidega ning anda koolitusele tagasisidet, majanduskulude moodul võimaldab töötajal esitada taotluseid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks, näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite soetamiseks, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel ja muude enda poolt tehtud majanduskulude hüvitamiseks, varade moodul võimaldab töötajal saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest, samuti varahalduril teha kõikvõimalikke toiminguid varadega.

Portaalis esitatud puhkuse- ja koolitustaotlus või lähetuskorraldus läbib sealsamas ka kogu kooskõlastusringi ja kinnitatud andmed jõuavad automaatselt riigi finants-, personali- ja palgaarvestuse süsteemi SAP.

Portaal on avatud kasutamiseks kõikidele riigiasutustele, kes on kasutusele võtnud uuendatud majandustarkvara SAP.
Automaatne andmete liikumine portaalist majandustarkvarasse tõhustab tööprotsesse ja tänu ühekordsele andmesisestusele paraneb andmete kvaliteet ja kahaneb inimlikust eksimusest tulenev vigade osakaal.

Portaal asub aadressil http://www.riigitootaja.ee

Liitumise kohta saab infot Riigi Tugiteenuste Keskusest: help@riigitootaja.ee.
Portaali administreerimiskeskkond asub aadressil: https://www.riigitootaja.ee/rtip-admin

 

Töösuhete haldamine

 

Detsembris 2020 algasid ettevalmistused lisamaks RTIP isikuandmete moodulisse täiendavat funktsionaalsust. Arendustööde tulemusena tekib võimalus algatada töötaja töökoormuse ja/või töötasu muutmist, maksta töötajale lisatasu või viia ta üle teisele ametikohale. RTIPis genereeritakse ka vastavat muudatust sisaldavad käskkirjad või töölepingute muudatused. 
Tekib ka dokumentide käsitsi üles laadimise võimalus töötaja isikukaardile, kui asutusel on soov RTIPis talletada näiteks töötaja varasemat töölepingut või ametijuhendit. 

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 499 855,44 eurot. Arendustööde eeldatav valmimisaeg detsember 2021.

 

Mooduliteks eraldamine

 

Jaanuaris 2019 algasid tehnilised tööd Riigitöötaja iseteenindusportaal arhitektuuri kaasajastamiseks.

Projekti eesmärgiks on tehnilises mõttes monoliitne rakendus tükeldada arhitektuuriliselt eraldiseisvateks komponentideks, mis tagavad rakenduse töökindluse kasvava kasutajaskonna valguses.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 339 480 eurot.

 

Isikuandmete moodul

 

Aprillis 2019 algasid Riigitöötaja iseteenindusportaali isikuandmete mooduli arendustööd. Uus moodul valmis kahes etapis:

I ETAPP:  Olemasolevate töötajate isikuandmete vaatamine ja muutmine.
Töötaja saab näha ja muuta järgmisi enda kohta käivaid andmeid: nimi, alaealised lapsed, kodune aadress, pangakonto, haridus, keeleoskus (kui nõutud), töökoha kontaktid, kõrvaltegevused. Lisaks on kuvatud ja mitte muudetav: kvalifikatsioon, ametikoht, töökoormus, palk, töökoha aadress.
Funktsionaalsus valmis detsembris 2019.

II ETAPP: Uue töösuhte vormistamine ja olemasoleva lõpetamine.
Asutus saab peale uue töötaja välja valimist algatada RTIPis uue töötaja tööle vormistamise. Uus töötaja saab siseneda RTIPi ning täita enda kohta isikuankeedi. Täidetud isikuankeet koos ametikoha seosega, palga andmetega jms kontrollitakse asutuse poolt ja saadetakse RTK-sse.
Töötaja lahkumise vormistamine, nii töötaja kui tööandja poolt algatatuna. 
Funktsionaalsus valmis juunis 2020.

Projekti rahastati Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas
460 922,40 eurot.

 

Kõrgkäideldav vabavaraline keskkond

 

2019. aasta mais lõppesid tehnilised tööd viimaks Riigitöötaja iseteenindusportaal üle kõrgkäideldavale vabavaralisele keskkonnale.
Projekti eesmärgiks oli tõsta RTIPi käideldavust luues kõrgkäideldava klaster-lahendusega vabavaralise virtuaalkeskkonna, sh minna kommertstarkvaralt üle vabavarale. Kasutusele võeti Tomcat rakendusserverid koos Postgre andmebaasidega.

Projekti rahastati Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 259 440 eurot.

 

Puudumiste funktsionaalsus

 

2019. aasta märtsis lõppesid RTIP puhkuste mooduli muutmise ja täiendamise arendustööd.

Projekti raames vahetati olmasolevas puhkuste moodulis välja tehniline raamistik  (jQuery > Angular) ning arendati juurde muude puudumiste taotlemist võimaldav funktsionaalsus. Muude puudumiste all mõistetakse asutuste sisekordades ette nähtud vabu päevi (tervisepäev, vaba päev lähedase kaotuse puhul jne) ning erinevaid seadustest tulenevaid töösuhte peatumisi (Kaitseväe õppekogunemine jms).

Projekti tulemusena saab töötaja vormistada puudumistaotluse RTIP puhkuste moodulis. Taotlus läbib eelseadistatud kooskõlastusringi ja tänu teostatud liidestele jõuab pärast kinnitamist automaatselt majandustarkvarasse SAP. 

Projekti rahastati Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 199 134 eurot.

 

Majanduskulude moodul

 

2017. aasta detsembris valmis RTIP majanduskulude moodul, kus töötaja saab  esitada taotluseid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks, näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite soetamiseks, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel ja muude enda poolt tehtud majanduskulude hüvitamiseks. 

Projekti tulemusena saab majanduskulude taotlust täita vormina RTIPis, vajadusel rakenduvad automaatsed limiitide kontrollid, teostati liidesed süsteemide vahel (RTIP ja riigi ühtne majandusarvestus tarkvara SAP), mille tulemusena automatiseeriti ära kogu majanduskulude haldamise protsess (taotlemisest kuni väljamakseteni). 

Projekti rahastati Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 349 900,80 eurot.

 

Portaali kasutusjuhendid

Administreerimiskeskkonna kasutusjuhendid

29.07.2021