Struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide hindamine

Hindamise all mõistetakse sõltumatu hinnangu andmist struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide tulemustele ja mõjudele lähtuvalt vajadustest, mille rahuldamiseks nad olid suunatud.

Miks hindamist on vaja?  
 

Hindamise eesmärk kõige laiemas mõttes on anda rakendamisest sõltumatu hinnang ja soovitusi, tagamaks käimasolevate programmide tulemuslik ja kvaliteetne rakendamine ning tulevaste programmide hea planeerimine.

Täpsemalt on hindamise eesmärk teada saada, kas poliitika, meede või tegevus töötab, millistel tingimustel, kas sel on olnud oodatud positiivne mõju, tulemused on saavutatud ja rakendamine on pakkunud lisandväärtust või on vajadus tegevusi muuta, kui on, siis kuidas. Hindamine püüab tuvastada puhasmõju, millise osa saavutatud tulemusest võime omistada konkreetsele teenusele või tegevusele. Kas realiseerunud olukord, saavutatud mõju tuleneb kasutatud meetmest või on vahepeal toimunud muud struktuursed muutused?

Hindamise tulemused toetavad programmi, meetme haldamist edaspidi, olles ühtlasi aluseks juhtimisotsustele ja edasiste poliitikate, programmide väljatöötamisele ning institutsionaalse suutlikkuse tõstmisele.​


Hindamine on:

 • süstemaatiline,
 • tugineb tunnustatud sotsiaalteaduslikele uuringustandarditele,
 • esitatud seisukoht või arvamus on tõenduspõhine ja põhineb kindlatel kriteeriumidel (asjakohasus, tulemuslikkus, tõhusus, mõju ja jätkusuutlikkus).

Hindamiste kava

 

Hindamisdokumendid perioodide kaupa:

Otsustamaks rahastamisvahendi kasutamise sobivust ning tagamaks, et  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI) rahastamisvahenditele kavandatud eraldis on täielikult kooskõlas ESI fondide ja rakenduskava eesmärkidega ning seda kasutatakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tellis Rahandusministeerium koos Riigi Tugiteenuste Keskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, ja Sotsiaalministeeriumiga „Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamise“. 

Tellija Aeg Teostajad Aruanne
Rahandus-ministeerim 2022 Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Ernst & Young Baltic Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava DNSH analüüs

Euroopa Parlamendi (ELi) 2021. aasta määruses 2019/2088 on sätestatud jätkusuutliku investeerimise põhimõte. Selle kohaselt on investeering jätkusuutlik vaid juhul, kui see „ei kahjusta oluliselt“ (ingl do no significant harm ehk DNSH) ühtegi kõnealuses määruses sätestatud keskkonna- või sotsiaalset eesmärki. Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava DNSH analüüsi teostas Rahandusministeeriumi tellimusel Hendrikson & Ko. Analüüs tõi välja, et rakenduskavas planeeritud meetmed on kooskõlas DNSH printsiibiga.

Vaata: Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava DNSH analüüs


Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastavaks tunnistamine
 1. „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja vahendite kasutamise partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne“
 2. Infoleht
 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vastavaks tunnistamise otsus
   
Keskkonnamõju hindamise avalikustamine ja avaliku arutelu materjalid
 1. Täiendatud aruanne
 2. Lisa 3.1 Avalikustamine
 3. Lisa 3.2 Avalikustamisel laekunud seisukohad
 4. Lisa 3.3 Avalik arutelu

Valminud on perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruanne. KSH aruande avalik arutelu toimub 01.11.2021 algusega kell 15.00 Rahandusministeeriumi saalis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

KSH aruande avalikul arutelul osalemise soovist palun andke teada aadressil miryam.vahtra@fin.ee või helistades telefonil 611 3047. Osaleda on võimalik samal kuupäeval ja kellaajal ka veebi teel, lingi saadab Rahandusministeerium kõigile koosolekul osalemise soovist teada andnutele hiljemalt 29.10.2021.

Loe aruannet
Loe laekunud seisukohti

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi materjalid:


Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium (aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006), sh vastutab partnerlusleppe ning Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühise rakenduskava väljatöötamise eest - kontaktisik Kadri Tali, e-post: kadri.tali@fin.ee

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eesmärgiks on määratleda struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ning rahastamise mahud. Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide planeerimise info on leitav siit.

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on aidata kaasa tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olevate perioodi 2021-2027 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamisele.

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava ja partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas rahandusminister 2020. aasta 6. jaanuaril käskkirjaga nr 1.1-4/1.

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja lõplik koostaja on Rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi kontaktisik
Miryam Vahtra

Peaspetsialist
Riigieelarve osakond
miryam.vahtra@fin.ee
Tel 611 3047 

Hindaja kontaktisik
Riin Kutsar

Juhtekspert
OÜ Hendrikson&Ko
riin@hendrikson.ee
Tel 740 9807

Hindamiste tööplaan ja aruanded perioodil 2014-2020

Tellija:

Hindamisprojekt:

Aeg:

Teostaja:

SoM

„Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile"

2022 Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Turu-Uuringute AS, Rakendusliku Antropoloogia Keskus 
KEM

„Ettevõtete ressursitõhususe meetme tegevuste „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine”, „Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine“, „Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine“ ning „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine“ tulemuslikkuse ja mõju hindamine“

2022 Civitta
SOM

"Ühtekuuluvuspoliitika hooekandeteenuste tulemuslikkuse ja mõju hindamine Sotsiaalministeeriumile"

2022 Civitta
SOM

Teenuse „Minu esimene töökoht“ mõju ja tõhususe hindamine

Aruanne, infoleht, lühikokkuvõte ja kokkuvõte inglise keeles

2021 Praxis
KEM

Ettevõtete energia ja ressursitõhususe meetme jäätmetoetuste tulemuslikkuse hindamine

Aruanne ja kokkuvõte

2021 Civitta
MKM

EL struktuurivahenditest rahastatud meetmete mõju riigi energiamajanduse eesmärkide täitmisele

Aruanne ja graafika (EST, ENG)

2021
RM koostöös MKMi, HTMi, KuMi, EASiga

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine:

2020 Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool
RM

Linnapiirkondade meetme vahehindamine:

2020 Tartu Ülikool RAKE
HTM

ESF meetme „Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu“ eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse vahehindamine:

2019/2020 Civitta
SOM 2019 Praxis
Riigikantselei 2019 LevelLab, Technopolis Group, Balti Uuringute Instituut
HTM

Elukestva õppe strateegia vahehindamine:

2019 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusuuringute Keskus CentAR
HTM, MKM 2019 Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel
SOM

Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine:

2019 Poliitikauuringute Keskus Praxis
RM

Lisad:

2019 Technopolis Group Eesti OÜ, Ernst & Young Baltic AS, Balti Uuringute Instituut ja Praxis
SM,KuM 2019 Civitta
SOM 2019 Civitta
KEM 2018 OÜ Alkranel
MKM 2017 Ernst ja Young Baltic AS
RM 2017 Ernst & Young Baltic AS, SA Praxis
RM 2017 Poliitikauuringute keskus Praxis, Stratum OÜ, OÜ Positium LBS
SOM 2017 Balti Uuringute Instituut
EAS 2017 Civitta
HTM 2017 Civitta

Küsimuste korral võta ühendust 2014-2020 hindamiste tööplaani kontaktisikuga Rahandusministeeriumis. 

Vajad lisainfot?
Võta ühendust:

  Miryam Vahtra
  Nõunik
  Rahandusministeerium

  •  +372 611 3047
    miryam.vahtra@fin.ee

  Triin Tomingas
  Talituse juhataja
  Rahandusministeerium
   

  •  triin.tomingas@fin.ee

     Viimati uuendatud 28.09.2023