Projektide rahastamine, kirjutamine ja elluviimine

Eduka projekti kirjutamiseks on oluline eelnevalt tutvuda, millise rahastusallika alla plaanitud tegevused sobivad ning millistel tingimustel toetust jagatakse. Sellele leheküljele oleme koondanud olulisema info, mis on abiks projekti taotluse kirjutamisel ja elluviimisel. Abimaterjalide ja juhendite rubriigist leiab suuniseid ja näpunäiteid projekti eelarve koostamiseks (sh selgitusi abikõlbulike ja mitteabikõlbulike kulude kohta), projekti tegevuste ja tulemuste mõõtmiseks, viiteid aruandlusvormidele, jne. Samuti on võimalik vaadata õppevideosid, mis tutvustavad näiteks E-toetuste keskkonna kasutamist ning riigihangete seadusest tulenevaid üldpõhimõtteid ja nõudeid.

Projekti rahastusallika leidmine

Euroopa Liidul on palju erinevaid rahastusprogramme, mõned neist on otserahastusprogrammid (toetust jagab otse Euroopa Komisjon), teised programmid viiakse ellu liikmesriikide määratud asutuste kaudu.

Loe lähemalt

Projekti taotluse kirjutamine ja esitamine

Edukas rahastusprojekt saab alguse heast ideest. Enne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks teha tahetakse, milliseid ressursse on vaja projekti elluviimiseks ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma. Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti kirjutamine ja elluviimine.

Loe lähemalt

Toetuste väljamaksmine, riigihanked ja eelnõustamine, teavitamine

Projekti elluviimine ehk projektijuhtimine algab positiivse rahastusotsuse järel ning tähendab, et taotluses kirjeldatud tegevused ja eesmärgid tuleb täita. See hõlmab nõuetekohase aruandluse esitamist, erinevate osapoolte kaasamist ning laiema avalikkuse teavitamist projekti tegevustest.

Loe lähemalt

Abimaterjalid, juhendid ja vormid

Projekti taotlejale ja toetuse saajale on koostatud mitmeid erinevaid abi- ja juhendmaterjale. Käesolevale lehele on erinevate alateemade kaupa koondatud projektitaotluse kirjutamiseks ning projekti elluviimiseks vajalikud juhendmaterjalid, vormid ja muud viited.

Loe lähemalt

Keskkonnanõuded

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk struktuurivahendite (SF) ning taaste- ning vastupidavusrahastu (RRF) eesmärke tuleb ellu viia arvestades kestlikku arengut ning edendades kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist. Lähtuvalt Euroopa Liidu roheleppest ja kestliku rahastuse põhimõttest ei tohi majandustegevused oluliselt kahjustada keskkonnaeesmärkide saavutamist. Taristuinvesteeringute puhul tuleb arvestada nende kliimakindlusega.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 24.03.2023