Auditeeriv asutus

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna ülesandeks on muuhulgas täita auditeeriva asutuse ülesandeid ehk auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust.

Auditeeriv asutus on funktsionaalselt sõltumatu üksus, mis võib vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerida kõiki välisabi rakendussüsteemi tasandeid ning teavitab OLAF-it tuvastatud rikkumistest. Osakond ei osale välisabi rakendussüsteemi juhtimisprotsessis, maksete teostamise protsessis ja muudes ülesannetes, mis võib kahjustada audiitorite objektiivsust.

Auditeeriv asutus teostab peamiselt kahte sorti auditeid: juhtimis- ja kontrollisüsteemi (JKS) auditeid ning projektiauditeid. JKS audit on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määruse nr  1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohane kindlustandev töö, mille eesmärk on analüüsida ja hinnata auditeeritava (toetuse andmise ja kasutamisega seotud asutuste) JKS-i tõhusust.

Projektiauditi all mõistetakse üksikute struktuurifondidest toetatud projektide (sh programmide) väljamaksetaotluste auditeerimist. Projektiauditid viiakse läbi vastavalt EK poolt kinnitatud ja iga-aastaselt uuendatud auditi strateegiale ja auditeerimise aastaplaanile.

Rahandusministeeriumi kodulehelt leiad informatsiooni välisabi auditeerimise tööplaanide ja auditeerimise tulemusi kajastavate aastaaruannete kohta. Samuti on kättesaadavad kõik läbi viidud auditite lõpparuanded.