Oluline info 2023. aasta projektikulude tasumise kohta!

Vastavalt määrusele Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord (ühendmäärus) § 2 lg 5 on tegelik kulu makstud, kui see on tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2023. a.

Vastavalt määrusele Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord (ühendmäärus) § 2 lg 5 on tegelik kulu makstud, kui see on tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2023. a.

Ühendmääruse § 13 lg 1 ütleb, et toetust makstakse 31. märtsini 2024. a. Maksetaotlusi võib esitada rakendusüksusele 17. jaanuarini 2024. a.
Palume toetuse saajatel silmas pidada, et kuigi ühendmääruse järgi tohivad kulud tekkida ja peavad tasutud olema hiljemalt 31.12.2023, siis sel aastal on viimane tööpäev 29.12.2023 ja 30 ja 31.detsember nädalavahetus.

Eestis kehtiva Tsiviilseadusliku üldosa seaduse § 136 lg 8 ütleb et kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Selgitame, et antud juhul tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklist 65 ning ühendmääruse § 2 lõikest 5, mille kohaselt selleks, et kulusid oleks võimalik toetusest hüvitada, peavad need olema toetuse saaja poolt tasutud hiljemalt 31.12.2023. Hiljem tasutud kulusid ei ole võimalik toetusest hüvitada. Palume seda oma aasta lõpu tegevuste ja kulude tasumise juures jälgida.

Viimati uuendatud 30.11.2023