Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondid

Euroopa ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondid (EÜSF - üldiselt eurotoetus) arendavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel, ning toetavad ühist viisapoliitikat, piirihaldust ning kuritegevuse tõkestamist.

Euroopa ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide eelarveperiood on seotud Euroopa Liidu eelarvega, mis tähendab, et toetuste periood on jaotunud 7-aastasteks tsükliteks. Sellelt lehelt saad lugeda perioodi 2021-2027 kohta. 

Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa regionaalarengu fond (European Regional Development Fund) ehk ERF pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut, piiriülest koostööd ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus..

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa sotsiaalfond+ (European Social Fund+) ehk ESF+ toetab algatusi, mis parendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.

Ühtekuuluvusfond 

Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund) pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust näiteks mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid. 

Sisejulgeolekufond

Sisejulgeolekufondi ISF (Internal Security Fund) toel võideldakse terrorismi ja radikaliseerumise, piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu ning aidatakse ja kaitstakse kuriteoohvreid. Samuti toetatakse fondist julgeolekuga seotud riskide ja kriiside tõhusat juhtimist. Sisejulgeolekufondi korraldusasutus on Siseministeerium.  Tutvu fondiga.

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund ) toetatakse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamist ja arendamist, seaduslikku rännet ja kolmandate riikide kodanike integratsiooni, ebaseadusliku rände vastu võitlemist, turvalist ja väärikat tagasipöördumist ning koostööd liikmesriikide vahel. Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi korraldusasutus on siseministeerium.  Tutvu fondiga.

Piirihalduse ja viisaPOLIITIKA rahastU

Piirihalduse ja viisapoliitika rahastust (Border Management and Visa Policy Instrument) ehk BMVI-st toetatakse integreeritud piirihaldust, et tagada välispiiride ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll ning kaitse ja ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist ja tõkestada ebaseaduslikku sisserännet. Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu korraldusasutus on siseministeerium. Tutvu fondiga.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond  

Euroopa merendus- ja kalandusfond (European Maritime and Fisheries Fund) ehk EMFF toetab kalandussektori arengut, kohanemist sektoris toimuvate struktuursete muudatustega ning kalurite ja kalandusettevõtete konkurentsivõime tõstmist. Euroopa merendus- ja kalandusfondi korraldusasutus on maaeluministeerium. Tutvu fondiga.

Viimati uuendatud 05.09.2023