Avatud ja suletud taotlusvoorud

Siin on kajastatud kõik hetkel käimasolevad taotlusvoorud, mida Riigi Tugiteenuste Keskus pakub.

Taotlusvoore rahastatakse nii Euroopa Liidu struktuurifondidest, Rahandusministeeriumi siseriiklikest programmidest kui ka Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammidest.

Erinevaid toetusi vahendavad ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (vt kik.ee) ja
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Kredexi ja EAS ühendasutus, vt eas.ee ja kredex.ee), põllumajandustoetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (pria.ee)

AVATUD taotlusvoorud

Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (SF)

Toetuse andmise eesmärk on suurendada jalgrattaga või jalgsi ja abivahendiga liikujate osakaalu kasvu kohalikes omavalitsustes, välja arvatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist

Meetmega parandatakse keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023

Toetuse andmise eesmärk on avaliku sektori hoonete rekonstrueerimise kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Toetuse andmise eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika ala või tuuleparki, sellele juurdepääsuteed, seda põhivõrguga ühendavat elektriliini või muud ehitist, mis on vajalik maismaa- või meretuulepargi toimimiseks, kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade kvaliteetsemal koostamisel ja kiiremal menetlemisel.

Suuremate linnapiirkondade arendamine

Toetuse andmise eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Toetuse andmise eesmärk Ida-Virumaa linnapiirkondades on tõsta linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsus avaneb uues vahekaardis avaneb uues vahekaardis

Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine

Toetuse andmise eesmärk on laiendada võrgustik maakonnaüleseks või hoida toimiv võrgustik töös ning selle tulemusena leida lahendused piirkondlikele probleemidele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas.

Riigieelarveline meede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele aastal 2023

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu

Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetmest rahastatakse uuringuid, analüüse, ekspertide palkamist ja muid tegevusi, mis vajalikud mõjusate projektide ettevalmistamiseks ning maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks 

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Virumaa elanikkonna sidusust ja toimetulekut kliimaneutraalsele majandusele ülemineku kontekstis, pakkudes sihtpiirkonna elanikele võimalust kodanikualgatuste toetamise kaudu üleminekuprotsessi mõtestada, samuti luua sellele positiivset tähendust ning selles osaleda.

Ülemineku mõjude leevendamiseks Ida-Viru kohalike omavalitsuste investeeringute toetus 

Toetuse andmise eesmärk on  toetada Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksusi Eesti kliimaeesmärkide saavutamisest tingitud mõjudega kohanemisel, sh tulubaasi vähenemise väljakutsetega tegelemisega ning avalike teenuste ajakohastamise vajaduse rahuldamisega.

Ehituse e-hüpe (RRF)

Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja, prototüübitakse või rakendatakse ehituse valdkonnas projekte, mis põhinevad e-ehituse platvormil või on eraldiseisvad innovaatilised digilahendused

Peagi avanev: Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas

Luua tõmbekeskusesse väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele toimetulemist toetav elukeskkond, kui inimese kodu ei ole võimalik kohandada tema vajadustele vastavaks või inimese abi- ja toetusvajadus on madal või keskmine.

Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, korraldades teenuseid kaasaegselt, lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest ning soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel, tagades sealjuures erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.
 

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Meede on loodud selleks, et soodustada sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

SULETUD taotlusvoorud:

Regionaalareng

Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond

Toetus on suunatud elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisele väljaspool Harju maakonda ja Tartu linnapiirkonda. Toetusmeede aitab vähendada piirkondlikku ebavõrdsust ja maapiirkondade arengule hoogu andes toetab Eesti terviklikumat regionaalset arengut.

Noored Setomaale

Toetamaks noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus.

LOE LÄHEMALT

Hajaasustuse programm

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

LOE LÄHEMALT


Starditoetus alustavale ettevõttele

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

LOE LÄHEMALT


Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

LOE LÄHEMALT


Peipsiveere programm

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule.

LOE LÄHEMALT


Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

LOE LÄHEMALT

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

LOE LÄHEMALT


Lipuväljakute väljaarendamise programm

Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

LOE LÄHEMALT


Kergliiklusteede toetusskeem

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti.

LOE LÄHEMALT


Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes

Toetuse andmise eesmärk on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

LOE LÄHEMALT


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.

LOE LÄHEMALT


Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kavuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

LOE LÄHEMALT


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (2021 lisavoor)

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

LOE LÄHEMALT

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

LOE LÄHEMALT


Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (RRF)

Toetuse andmise eesmärk on toetada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu kasvu kohalikes omavalitsustes, välja arvatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

LOE LÄHEMALT

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
 

Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Viru maakonna elukeskkonna kvaliteeti ja elanikkonna elutingimusi ning tõsta elukondliku kinnisvara väärtust, vähendades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös väheväärtuslike ja alakasutatud korterelamute hulka

LOE LÄHEMALT


Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks

LOE LÄHEMALT


Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

LOE LÄHEMALT


Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

LOE LÄHEMALT

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.

LOE LÄHEMALT


Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

LOE LÄHEMALT


Setomaa programm

Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

LOE LÄHEMALT


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

LOE LÄHEMALT


Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine. Siia paneme meetme eesmärgi ehk lühidalt, a la Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine ja suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedaste lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste tagamine.

LOE LÄHEMALT


Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

LOE LÄHEMALT


Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Sihtgrupi maakondade ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks

LOE LÄHEMALT


Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (enne 2020)

Toetuse andmise eesmärk oli uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

LOE LÄHEMALT


Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

LOE LÄHEMALT


Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Toetatakse projekte, mis sisalduvad kehtivas Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas ning on läbinud eeltaotluse vooru.

LOE LÄHEMALT


Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

LOE LÄHEMALT


Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

LOE LÄHEMALT

Riigivalitsemine

Reformide ettevalmistamise rahastu TSI (Technical Support Instrument) avaneb uues vahekaardis

Rahastu eesmärgiks on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides.

SRSP Struktuurireformide toetusprogramm

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

LOE LÄHEMALT

Inimressursi koolitus ja arendamine

Toetuse andmise eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine.

LOE LÄHEMALT


Tippjuhtide arendamine

Toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele.

LOE LÄHEMALT

Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

Meetme tegevuse 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust.

LOE LÄHEMALT


Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme.

LOE LÄHEMALT

Sotsiaalkaitse ja tervis

Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine

Toetusmeetme eesmärk on soodustada väiksema konkurentsi võimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

Hoolekanne - tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamise toetamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.

LOE LÄHEMALT

Hoolekanne- tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste toimetuleku toetamiseks kindlasummalise makse alusel

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks..

LOE LÄHEMALT
 

Hädaolukordadeks valmistumine haiglavõrgu arengukava haiglates

Toetuse andmise eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse.

LOE LÄHEMALT


Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

LOE LÄHEMALT


Üldhooldusteenuse kohandamine

Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust.

LOE LÄHEMALT


Hoolekanne Ida-Viru maakonnas

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või seal jätkamise toetamine, tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturul osalemiseks ja toimetulekuraskustes inimeste toimetuleku toetamine.

LOE LÄHEMALT


Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Toetatakse erihoolekande teenusekohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

LOE LÄHEMALT


Tervisekeskuste kaasajastamine

Toetatakse tervisekeskuste taristu ehitamist tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, parandades teenustele juurde- ja ligipääsetavust, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.

LOE LÄHEMALT


KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

LOE LÄHEMALT


Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust.

LOE LÄHEMALT


Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

Antud meetme raames toetatakse uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas.

LOE LÄHEMALT

Riigieelarveline meede: Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

LOE LÄHEMALT


Tööturuteenused

Toetusmeetme eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

LOE LÄHEMALT


Lapsehoiukohtade loomine

Toetust anti projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust..

LOE LÄHEMALT


Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas. .

LOE LÄHEMALT


Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

LOE LÄHEMALT


Taastava õiguse arendamine Eestis

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. .

LOE LÄHEMALT


Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas

Toetuse andmise eesmärk on ennetada ja vähendada kodus toimuvaid vigastusi ja varakult tuvastada ning toetada imikute ja väikelastega riskiperesid.

LOE LÄHEMALT


Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks.

LOE LÄHEMALT


Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

Toetuse andmise eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, toetada nende tööturule suundumist ning toetada erivajadustega inimeste toimetulekuvõimekust.

LOE LÄHEMALT


Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.

LOE LÄHEMALT


Taastava õiguse arendamine Eestis II

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sealhulgas vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

LOE LÄHEMALT

Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Toetuse andmise eesmärk on luua terviklik personaalmeditsiini süsteem, mis jagab personaliseeritud teenusepõhist informatsiooni tervishoiutöötajatele.

Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine“ toetatakse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonete ümberehitamist ja rajamist. Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust.

LOE LÄHEMALT

Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks

LOE LÄHEMALT


Alustava ettevõtja Starditoetus

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

LOE LÄHEMALT

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

LOE LÄHEMALT


Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on elavdada Ida-Viru maakonnas kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, pidurdada nooremaealise elanikkonna väljavoolu ja piirkonna eelisarendamise abil vähendada piirkonna mahajäämust võrreldes teiste Eesti piirkondadega.

LOE LÄHEMALT


Toetus COVID-19 puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele

Toetuse andmise eesmärk on abi andmine rahvusvahelisel regulaarliinil sõitva reisilaeva operaatorile COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenenud piirangutest tingitud kahjude hüvitamiseks.

LOE LÄHEMALT


Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

LOE LÄHEMALT


Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

LOE LÄHEMALT


Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks töötleva tööstuse tegevusalal.

LOE LÄHEMALT


Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (kuni 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

LOE LÄHEMALT


Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

LOE LÄHEMALT


Ettevõtlusõpe

Meetmega soovitakse tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

LOE LÄHEMALT


Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti.

LOE LÄHEMALT

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (alates 2020)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

LOE LÄHEMALT


Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsihoonete valdajatele

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele.

LOE LÄHEMALT


IT Akadeemia toetusmeede

Meetme eesmärgiks on tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine Eestis.

LOE LÄHEMALT


Dora Pluss

Dora Plussiga soovitakse tõsta Eesti kui teadustöö tegemise ning õppimiskoha tuntust.

LOE LÄHEMALT


Maapõueuuringute TA tugitegevused

Arbaveres asuvas Eesti keskses puursüdamike hoidlas maapõueteadlastele teadus- ja arendustööks vajalike tingimuste loomine.

LOE LÄHEMALT


Mobilitas Pluss

Mobilitas Pluss toetusmeede on ellu kutsutud, tõstmaks Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust.

LOE LÄHEMALT


Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine

Toetatakse teadus- ja arendussüsteemi võimekuse kasvu ning ettevõtluse vajadusest lähtuvate teadussuundade arengut ressursside väärindamise valdkondades.

LOE LÄHEMALT


Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Toetuse eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes ja seeläbi soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

LOE LÄHEMALT


Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Meetme eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste süsteemse taristu arendamine ja Eesti teadusasutuste ja ettevõtjate juurdepääs rahvusvahelisele teadustaristule.

LOE LÄHEMALT


RITA

Rita on riiklikult oluliste teadussuundade arendamiseks ellu kutsutud meede.

LOE LÄHEMALT


Teaduse tippkeskused

Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

LOE LÄHEMALT


Targa linna tippkeskus

Toetada Eesti teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime suurendamist, kasvatades teadus- ja arendusasutuste võimekust rakendada sünergiast Horisont 2020 koostöövõrgustikega tekkivaid teadustulemusi.

LOE LÄHEMALT


TeaMe+

Positiivse ühiskondliku fooni loomine loodus-, täppis ja tehnikateaduste valdkonnas õppimisele.

LOE LÄHEMALT

Haridus

g

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

LOE LÄHEMALT


Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT


Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

LOE LÄHEMALT


Õppevara ühiskasutus KLASS+

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

LOE LÄHEMALT


Õpetajate täiendusõpe

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT


Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel

Meede on suunatud kutseõppeasutustele, rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele, eesmärgiga tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel.

LOE LÄHEMALT


Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute (põhi- või keskhariduseta isikud) tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes.

LOE LÄHEMALT


HEV koolivõrk

Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus.

LOE LÄHEMALT


Õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT


Ettevõtlusõpe

Meetmega soovitakse tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

LOE LÄHEMALT


Kompetentsikeskused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT


Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes

Toetuse andmise eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli.

LOE LÄHEMALT


Haridusasutuste meeskonnakoolitused

Selle meetme raames antakse toetust eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. 

LOE LÄHEMALT


Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

LOE LÄHEMALT


Keeleõppetegevused

Ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

LOE LÄHEMALT


Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT


Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilastele

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

LOE LÄHEMALT

Põhikoolivõrk

Toetuse eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele ja viia üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

LOE LÄHEMALT


Võtmepädevused

Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

LOE LÄHEMALT


Teeme+

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

LOE LÄHEMALT


Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti.

LOE LÄHEMALT


Nutikad lahendused noorsootöös

Selle meetme eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.

LOE LÄHEMALT


Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

LOE LÄHEMALT

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. 

LOE LÄHEMALT

Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

LOE LÄHEMALT

Keeleõppetegevused

Ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

LOE LÄHEMALT

Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

LOE LÄHEMALT

Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilastele

Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

LOE LÄHEMALT

Põhikoolivõrk

Toetuse eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele ja viia üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

LOE LÄHEMALT

Võtmepädevused

Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

LOE LÄHEMALT

Teeme+

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

LOE LÄHEMALT

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA)

Toetatakse projekte, mis parandavad õppe- ja teadustöö tingimusi, tõhusust ja kvaliteeti.

LOE LÄHEMALT

Nutikad lahendused noorsootöös

Selle meetme eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises.

LOE LÄHEMALT

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

LOE LÄHEMALT

Infoühiskond

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine (RRF)

Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga

LOE LÄHEMALT

Kultuuripärandi digiteerimine

Toetatakse ressursisäästlikku kultuuripärandi digiteerimist, ühtselt säilitamist ja avalikult kättesaadavaks tegemist.

LOE LÄHEMALT


Maksu- ja tolliteenuste kaasajastamine

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused teenuste ümberkorraldamine IKT lahenduste abil. 

LOE LÄHEMALT


Teenused e-residentidele

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

LOE LÄHEMALT


Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

LOE LÄHEMALT


Sotsiaalkaitse teenuste uuendamine

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

LOE LÄHEMALT

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

LOE LÄHEMALT

Avalike teenuste analüüs

Toetatakse projekte, mille abil on avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

LOE LÄHEMALT


Avalike teenuste IKT arendamine

Toetatakse avalike teenuste ümberkorraldamist ning riigi toimimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

LOE LÄHEMALT


Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil (2019 taotlusvoor)

Toetatakse avalike teenuste ümberkorraldamist ning riigi toimimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja selle kaudu suureneks asutuste vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

LOE LÄHEMALT


Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

LOE LÄHEMALT


Avaandemete ja andmeanalüüsi edendamine

Andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil luua eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

LOE LÄHEMALT

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Meetme eesmärk on edendada täiskasvanud tööealise elanikkonna IKT-oskusi ja -teadmisi.

Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema konkurentsivõime tööturul (sh rahvusvaheliselt). Nimetatut toetab rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, mis loob uut teadmist, suurendab sektorite konkurentsivõimet ja Eesti elanike heaolu.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

Eelarve on 8 500 000 eurot, sh ELi toetus 7 225 000 eurot.


Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

TAT eesmärkide saavutamiseks selgitatakse välja lõppkasutajate vajadused ja ootused, võrreldakse neid praeguse olukorraga, luuakse vajadustele vastava peremeditsiini tarkvara suunas liikumise teekaart, võimestatakse keskse tellija kujunemist ning tehakse esmased arendustegevused võimekama tarkvara loomiseks. 

TAT tegevus on osa meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” terviklikust mõjust. 


Toetuse saaja:

MTÜ Eesti Perearstide Selts

Tulemused:

Vajaduste kaardistamine tarkvaraarendusteks. 

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.

Kogueelarve:

projekti kogumaksumus 435 tuhat eurot, maksimaalne toetuse määr 75%


Telekommunikatsiooni taristu rajamine

Eesmärk on võimaldada kõigile isikutele Eestis kiire internetiühendus nüüdisaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks.

Toetust antakse internetiühenduste kättesaadavuse parandamiseks piirkondades, kus uue põlvkonna elektroonilise side võrgu taristu puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav. Nii parandatakse nende piirkondade konkurentsivõimet.

Selleks toetatakse investeeringu kavadesse lülitatud telekommunikatsiooni taristu uuendamise ja uue rajamise projekte ligikaudu 40,4 miljoni euroga.

Investeeringute kavaga seotud dokumendid avaneb uues vahekaardis


Nutika teenuste taristu arendamine

Eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum. Toetatakse investeeringukavadesse lülitatud e-teenuste loomist ja rakendamist toetava baastaristu arendusprojekte.

Tegevusteks on planeeritud 40 882 353 eurot, millest EL katab 85%

Investeeringute kavaga seotud dokumendid


Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuste elluviija on Riigi Infosüsteemi Amet, kes korraldab ja tellib koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning teiste osapooltega:

  • infoühiskonda puudutavaid hindamisi, kontseptsioone, uuringuid ja analüüse;
  • standardeid, raamistikke, metoodilisi juhendeid ja koolitusmaterjale;
  • koolitusi, seminare, töötube, infopäevi, konverentse ja kursuseid;
  • kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniaid, teavitustegevusi ja esitlusi.

Tegevusteks on eraldatud  8 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.


Avalike teenuste koosvõime loomine

Teenuste koosvõimet loovate tegevuste elluviija on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond.

Tegevusteks on eraldatud 3,5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.


Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Meetme tegevusest 12.3.3 „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ toetatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse arendamist ning tervishoiutöötajate kompetentsuse suurendamist personaalmeditsiini teenuste pakkumisel.

Toetuse saaja:

Tervise Arengu Instituut.

Toetuse saaja partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Haigekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Tulemused:

TAT eesmärkide saavutamiseks arendatakse ja juurutatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse viis osa: nõusolekute infosüsteem, geneetiliste andmete infosüsteem, geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond, personaalmeditsiini arvutuskeskkond, personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond. Lisaks korraldatakse projekti käigus koolitused tervishoiutöötajate teadlikkuse suurendamiseks geneetika valdkonnast.

Kõik arendustööd tehakse kooskõlas Eesti infoühiskonna arengukavaga 2020.

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on luua terviklik personaalmeditsiini süsteem, mis jagab personaliseeritud teenusepõhist informatsiooni tervishoiutöötajatele.

Kogueelarve:

projekti kogumaksumus 5 miljonit eurot, maksimaalne toetuse määr 85%.

Energeetika

Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023

Meetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

KOV hoonete energiatõhusamaks muutmine

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.

Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist

Meetmega parandatakse keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Transport

Struktuuritoetused transpordiprojektidele

Selle meetmega arendatakse üleriigilisi ja rahvusvahelisi ühendusi, raudteeliiklust ning rahastatakse muude liikumisviiside ühendamist. 

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Välistoetuste enamlevinud terminid eesti ja inglise keeles koos selgitustega.


 

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Viimati uuendatud 28.11.2023