Meede: Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvooru infotund:

Infotund toetuse saajatele toimus 30. septembril Zoomis


Sihtgrupp:

Õpetajad (osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik, kes on kantud EHIS-sse)


Eesmärk:

Taotlusvooru eesmärk on tõsta õppeasutuste võimekust pandeemia mõjudega toimetuleku, sh õpilaste võimalike õpilünkade väljaselgitamisel ja tasandamisel.

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.


Tulemused:

Koolitusel osalenud õpetajate ja haridusasutuste juhtide arv


Kogueelarve:

217 521,87 eurot

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot. Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti abikõlbliku perioodi pikkus on kuni 30 kuud. Projekti tegevused peavad algama hiljemalt 30.11.2021 ja lõppema hiljemalt 31.08.2023.

Toetatavad tegevused:

Baaskoolitus - kutsestandardites kirjeldatud kompetentse arendavad ja riiklikest haridusprioriteetidest lähtuvad koolitused koos arendustegevustega, mida korraldavad ülikoolide kompetentsikeskused.

Õpetajate baaskoolituste ja arendustegevuste projektid peavad vastama järgmistele tingimustele:

  • koolituste pakkumine lähtub õpetajate ja kutseõpetajate kutsestandardites kirjeldatud pädevustest;
  • prioriteetseteks teemadeks on: 1) tähenduslik õppimine 2) enesejuhtimis- ja õpipädevuste arendamine;
  • pakkumine sisaldab iga õppekava juures viidet, milliseid kutsepädevusi ja millisel kutsetasemel vastava kursusega arendatakse;
  • koolitused ja arendustegevused toetavad läbivalt info ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuse tõusu, õpetaja eneseanalüüsioskuste ja uurimispädevuste kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu;
  • pakutavate koolituste õppekava kogumaht on vähemalt 32 akadeemilist tundi.

Koolituskulu hüvitatakse meetme määruse lisaga kehtestatud ühikuhindade alusel

Toetatud projektid:

Toetatud projektide nimekirja leiab siit. 

Viimati uuendatud 01.10.2021