Isikuandmete töötlemine

Riigi Tugiteenuste Keskus lähtub oma tegevuses avaliku teabe seadusest. Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb Riigi Tugiteenuste Keskusel avaldada osa töötulemustest internetis ning seetõttu on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Registri avalikus vaates ei avalikustata teavet, mis võimaldab eraisikut tuvastada (sh nimi ja isiklikud kontaktandmed). Eraisiku nime asemel on registris näha kirja saatja või saaja initsiaalid või märge „eraisik“.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult teha järelepärimisi, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Vaatamata juurdepääsupiirangust, väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab Riigi Tugiteenuste Keskus vastavalt säilitustähtaegadele. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate andmekaitsespetsialistilt: andmekaitse@rmit.ee.

 

 

Viimati uuendatud 09.11.2020