Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

Taotlusvoor: SULETUD

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetust võivad taotleda maksu- ja tollivaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.


Eesmärk

Maksu- ja tollivaldkonna teenuste ümberkorraldamine läbi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste nii, et maksude ja muude avalik-õiguslike nõuete kokku kogumine riigi üleselt muutub lihtsaks, jälgitavaks, keskseks ja kontaktivabaks, lähtudes maksumaksja ootustest ja toetades reaalajas majanduse lahenduste kasutuselevõttu.


Tulemused:

Taotlusvooru tulemusel on loodud elu- ja ärisündmustega seotud asutusteüleste avalike teenuste pakkumise ja arendamisega maksimaalselt arvestav mugav ja võimalikult kontaktivaba iseteeninduskeskkond maksude ja avalik-õiguslike nõuete haldamiseks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemidega seotud otsesed avalikud teenused ja teistele asutustele suunatud tugiteenused peavad olema kirjeldatud teenuste kataloogis hiljemalt täistaotluse esitamise hetkeks.

Taotlusvooru raames arendatavate süsteemide osas peavad olema kaardistatud ja määratletud andmed, mis kvalifitseeruvad avaandmeteks ning realiseeritud avaandmete edastamise, testimise ja kasutamise funktsionaalsus.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 25 000 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada alates 9. maist 2016.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Täitmisel juhinduda vormistamise juhendist.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde vorm, mille täitmisel juhinduda ettevõtlus- ja taristuministri 11.4.2019 käskkirja nr 19-064 lisa 2 selgitavast juhendist.

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord”.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 25 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid veebilehel.

Viimati uuendatud 01.06.2022