Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.

Taotlusvoor: suletud

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalike omavalitsuste üksuste liidud, 
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
  • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust.

Eesmärk

Aidata avalike teenuste osutajatel analüüsida probleeme ning leida neile lahendusi prototüübi või muu visuaali näol.

Analüüside tulemites tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena saavutatakse ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus ning olukord, kus avalike teenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale kasutamisele tõhusam, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on  8 500 000 eurot.

Projekti maksimaalne eelarve on 100 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 85% ja toetuse saaja omafinantseering 15%.

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada alates 18. maist 2015.

Taotlus tuleb sisestada struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonda aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotlusele tuleb lisada täiendavate materjalide juurde käskkirja nr 18-123 lisa kohane täidetud vorm (vaata dokumentide ja juhendite lahtrit).

Taotlus tuleb allkirjastada ja esitada allkirjaõigusliku isiku poolt struktuuritoetuse registri kaudu.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 8 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid veebilehel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetatud projektid

Viimati uuendatud 08.07.2022