Meede: Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Taotlusvoor: suletud

E-toetuse juhendid

Sihtgrupp:

KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.


Eesmärk:

Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.


Toetatakse projekte:

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.


Kogueelarve:

- suletud - 

Tingimused:

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi väikesaarte programmi määrusega ja teavitamise tingimustega (sh logod) logode ja sümboolika lehel

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust. 

Vaata lisaks:

Toetatavad tegevused:

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.

Aruandlus:

Aruandlus toimub läbi E-toetuse keskkonna:

E-toetuse keskkonda

Hindamine:

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

Hindamiskomisjon:

Nimi: Organisatsioon:
Riina Nurmsaar Rahandusministeerium
Liis Lepik Saaremaa Vallavalitsus
Tiina Beldsinsky Harjumaa Omavalitsuste Liit
Heiki Mägi SA Pärnumaa Arenduskeskus
Maris Jõgeva SA Läänemaa
Tarmo Raudsepp Tartumaa Omavalitsuste Liit
Ilmi Aksli SA Hiiumaa Arenduskeskus
Elvis Andersoo Muhu Vallavalitsus
Alar Mik Viimsi Vallavalitsus
Egon Vohu Kihnu Vallavalitsus
Toomas Sarv Vormsi Vallavalitsus
Tõnis Tõnissoo Tartu Vallavalitsus
Liili Eller Hiiumaa Vallavalitsus

Toetatud projektid:

Väikesaarte programmis 2023. aastal tehtud rahastamisotsused leiab siit

Väikesaarte programmis 2022. aastal tehtud rahastamisotsused leiab siit avaneb uues vahekaardis
 

Väikesaarte programmis 2021. aastal tehtud rahastamisotsused leiab siit avaneb uues vahekaardis

Väikesaarte programmis 2020. aastal tehtud rahastamisotsused leiab siit avaneb uues vahekaardis


Väikesaarte programmis juulis 2019 tehtud rahastamisotsused leiab siit avaneb uues vahekaardis

Taotlemine:

Väikesaarte programmi taotlusvoor oli avatud 28. novembrist 2022 kuni 31. jaanuarini 2023. Taotluste esitamise tähtajaks 31.01.2023 kell 16.00 laekus 25 taotlust, toetust taotletakse summas 1 876 728 eurot. Taotlused esitati digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlusvooru avamise pressiteade 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

 • +372 663 1883
 • birgit.diedrichsen@rtk.ee

Taotle: E-toetus

Viimati uuendatud 31.01.2023