Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Taotleja võib olla kohalik omavalitsus või omavalitsusliit.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusena on taotlusvoorust rahastatud tegevustesse kaasatud haridusasutustest vähemalt 70% hinnangul paranenud kohaliku tasandi integreeritud tugiteenuste koordineerimine.


Kogueelarve:

Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot. 

Väljundnäitajad

Toetuse andmise väljundinäitajad kumulatiivset kõikide projektide peale kokku on järgmised:

 • väljatöötatud kohaliku tasandi integreeritud teenusmudelite arv vähemalt 15 ning koolitatud spetsialistide arv vähemalt 150;
 • sihtrühmale suunatud uuenduslike kohaliku tasandi teenuste või programmide arv vähemalt 15 ning ebasoodsas olukorrasolevate toetatud õpilaste arv vähemalt 75.

Taotlusvoorus toetatakse partnerlusele ning valdkondade vahelisele koostööle suunatud projekte lõimitud tugiteenuste pakkumiseks. 

 • Projektid peavad sisaldama valdkondade üleste integreeritud lahenduste pakkumist. Sellest tulenevalt peab projekti meeskonda kuuluma mitme erineva valdkonna (haridus, sotsiaaltöö, tervishoid, õiguskaitse, ohvriabi jne) eksperdid.
 • Eelistatakse mitme kohaliku omavalitsuse (sh maakonna põhiseid) koostööprojekte.
   

Toetatavad tegevused

 1. Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks, mis võib muuhulgas hõlmata järgmisi tegevusi:
  • varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs;
  • hindamisvahendi loomine koolist väljalangevuse riskiga õpilaste ja nende teenusvajaduse väljaselgitamiseks;
  • olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
  • integreeritud teenuste arendamine ja disain;
  • info-ja andmevoogude juhtimise, koostöövõrgustike ja -protsesside kirjeldamine;
  • koordineerimisskeemide loomine;
  • teenusstandardite ja kvaliteedi tagamise protseduuride väljatöötamine;
  • juhendmaterjalide koostamine.
 2. Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine, sealhulgas koolitusprogrammi väljatöötamine, õppereisid, õppematerjalide koostamine;
 3. Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste või programmide piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule.

Tingimused

 • Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse.
 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu maksimaalsed määrad on:
  • 100%/0% abikõlblikest kuludest kohaliku omavalitsuse asutustel;
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel;   

Infopäevad

Infopäev toimus 16. detsembril 2021 veebiseminari vormis. Vaata infopäeva materjale siit. 

Varasemad infopäevad

Taotlusvooru eelmine infopäev toimus Zoom e-keskkonnas 14. oktoobril kell 13.00.

Hindamine

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • Kriteerium 1 - Projekti eesmärgipärasus ja asjakohasus - maksimaalselt 24 punkti;

 • Kriteerium 2 - Projekti põhjendatus ja partnerite kaasamine - maksimaalselt 24 punkti;

 • Kriteerium 3 - Projekti teostatavus ja kuluefektiivsus - maksimaalselt 20 punkti;

 • Kriteerium 4 - Projekti jätkusuutlikkus - maksimaalselt 12 punkti

Projekt: Haapsalu Integreeritud Tugiteenused (HIT)

Toetuse saaja: Haapsalu Linnavalitsus
Toetuse summa: 233 617,00
Projekti maksumus: 233 617,00
Sisu: Projekti tegevuste kaudu suurendatakse Haapsalu linna suutlikkust pakkuda ebasoodsas oludes olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis edendavad kaasatust hariduses ning ennetavad nende varast haridusest väljalangemist. Projekti tulemuseks on toimiv koostöömudel ja koordineerimisskeem last ümbritseva tugivõrgustiku vahel. Projekti eesmärk on suurendada koostööd ja sidusust erinevate haridustasemete vahel.

Projekt: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Toetuse saaja: Tartu Linnavalitsus
Toetuse summa: 201 669,95
Projekti maksumus: 201 669,95
Sisu: Tartumaa HOP projekt suurendab laste ja perede heaolu ja parandab elukvaliteeti. Selleks luuakse Tartumaa juhtumikorralduse koostöömudel, mis võimaldab laste ja perede abivajadust varakult märgata ning neile vajalikku tuge pakkuda, leevendab spetsialistide puudust ning vähendab teenuste killustatust. Mudeli rakendamist toetab samuti HOP käigus loodavad hindamisinstrumentide tööriistakast.

Projekt: Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Toetuse saaja: Raasiku Vallavalitsus 
Toetuse summa: 244 807,00
Projekti maksumus: 244 807,00
Sisu: Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekt: Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Toetuse saaja: Võrumaa Omavalitsuste Liit
Toetuse summa: 376 602,90
Projekti maksumus: 376 602,90
Sisu: Projekt "Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas" on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilasetga töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Projekt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas

Toetuse saaja: Viljandi Linnavalitsus 
Toetuse summa: 203 640,00
Projekti maksumus: 203 640,00
Sisu: Projekti raames töötatakse Viljandi maakonna üleselt välja HEV kompetentsikeskuse koostöömudeli integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ja puuetega lastele ja noortele. Koostöömudel hõlmab lõimitult hariduse-, sotsiaaltöö- ja tervishoiuvaldkondi Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas. Lisaks koolitatakse projekti raames välja spetsialistid, kelle kaasabil koostöömudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada.

Projekt: Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Toetuse summa: 281 160,00
Projekti maksumus: 281 160,00
Sisu: Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülene ja erinevaid valdkondi kaasav ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

 • Taotlusi sai esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 
 • Taotlusvoor oli avatud 20.09.2021 – 17.01.2022 kell 17.00. ​

Taotluse juurde lisab taotleja

 • projekti eelarve (lisa 1)
 • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja (lisa 2)
 • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

Failid

Välislingid teistele Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetustele

Viimati uuendatud 18.05.2023