Meede: Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu luuakse tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda.

Taotlusvoor: suletud

Vaata ka:


Sihtgrupp:

SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV.​

Taotlejaks saab olla tegutsev kompetentsikeskus, mis on saanud põhitegevusteks toetust eelmise või käesoleva määruse alusel.


Eesmärk:

Eesmärk on majandustegevuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Harju ja Tartu maakonda.


Toetatakse projekte:

Regionaalsete kompetentsikeskuste toetamise kaudu soovime luua tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda. Kompetentsikeskus on era- või avalikõiguslik juriidiline isik või nende poolt moodustatud ühendus, mille eesmärgiks on toetada piirkondliku ettevõtluse ja tööturu arengut koostöös ettevõtjate ning haridus- ja teadusasutustega. 


Tulemused:

Luuakse soodsad tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja Tartu maakonda ja eeldusi piirkonna ettevõtete võimekuse suurendamiseks kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel.
Tugevdatakse eri sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ja ühiste eesmärkide elluviimisel ning toetatakse kompetentsikeskuse valdkonnas ettevõtete koostööd ja võrgustumist.

Tingimused:

Vaata kindlasti: toetuse andmise üldtingimused Riigiteatajas

Tegutsevad kompetentsikeskused (koostöö ettevõtjatega)

 • Taotlusvooru eelarve on 1 373 296 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 85%.
 • Maksimaalne toetus taotleja kohta on 300 000 eurot.
 • Minimaalne toetus projekti kohta on 100 000 eurot.
 • Projektide maksimaalne pikkus on kuni 3 aastat 8 kuud.
 • Projektide kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev on 31.08.2023.
 • Projekti eesmärgi ja tulemuste levitamine üldisel tasemel on toetuse saajale kohustuslik.

Tegutsevad kompetentsikeskused (tõhus koostöö) - taotlemine lõppenud.

 • Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 85%.
 • Maksimaalne toetus taotleja kohta on 120 000 eurot.
 • Minimaalne toetus projekti kohta on 10 000 eurot.
 • Projektide maksimaalne pikkus on kuni üks aasta.
 • Projektide kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev on 31. detsember 2019.
 • Projekti eesmärgi ja tulemuste levitamine üldisel tasemel on toetuse saajale kohustuslik.

Äriühingust partner ei tohi olla raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse järgi.

Kavandatavad kompetentsikeskused (taotlemine lõppenud)


Kavandatavate kompetentsikeskuste voor toimub 3 etapis:

 • ideekavandite voor
 • tugitegevuste taotlusvoor
 • põhitegevuste taotlusvoor

Järgmisse vooru edasi saamise eelduseks on eelnevas voorus positiivse otsuse saamine.

Ideekavandite voor:

 • Ideekavandile esitatavad nõuded on välja toodud määruses § 13.
 • Ideekavandi esitaja võib olla:
  • Sihtasutus või mittetulundusühing
  • Teadus- ja arendusasutus
  • Haridusasutus
  • Piirkonna asukohajärgne ettevõtjate ühendus
  • Ettevõtjate esindusorganisatsioon

Tegutsevad kompetentsikeskused (põhivoor)

 • Taotlusvooru eelarve on  4 120 000  eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 80%.
 • Maksimaalne toetus taotleja kohta on 860 000 eurot.
 • Projektide maksimaalne pikkus on kuni 3 aastat 8 kuud.
 • Projektide kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev on 31.08.2023.
 • Projekti eesmärgi ja tulemuste levitamine üldisel tasemel on toetuse saajale kohustuslik.
 • Tegutsevale kompetentsikeskusele kehtivad nõuded:
  • Pakutavatele teenustele, seadmetepargile ja testkeskkonnale on juurdepääs kõigile ettevõtjatele võrreldavatel tingimustel.
  • Keskuse tegevuse strateegilisse planeerimisse on kaasatud vähemalt seitse Eesti ettevõtjat.
  • Tegevusse on kaasatud vähemalt viis magistranti või doktoranti ja vähemalt kaks doktorikraadiga teadustöötajat.
  • Keskuse asukohas on vähemalt viis täiskoormusega töökohta.
  • Aasta jooksul osutatakse teenuseid vähemalt 20 kliendile.
  • Oma valdkonna raames osaletakse rahvusvahelises koostöös.
  • Kompetentsikeskusesse peavad kuuluma vähemalt:
   • üks piirkonna kohaliku omavalitsuse üksus või üks piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
   • üks piirkonna teadus- ja arendusasutus või haridusasutus;
   • üks ettevõtjate piirkondlik ühendus või ettevõtjate esindusorganisatsiooni regionaalne esindus või vähemalt kaks piirkonnas tegutsevat ettevõtjat, kellel on kokkupuude piiritletud valdkonnaga, milles kompetentsikeskus luuakse.
  • Kompetentsikeskuse juhtimiseks ja tegevuse koordineerimiseks peab olema moodustatud sihtasutus või mittetulundusühing või on koostöölepingu alusel moodustatud ühine alaline juhtorgan või struktuuriüksuses. Äriühingust partner ei tohi olla raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse järgi.

Toetatavad tegevused:

Tegutsevad kompetentsikeskused (koostöö ettevõtjatega ja põhivoor)

 • Kompetentsikeskuse taristu arendamine.
 • Kompetentsikeskuse rahvusvahelistumine.
 • Kompetentsikeskuse valdkonnas teadmiste ning oskuste kogumine ja levitamine (sealhulgas seminaride, koolituste, infopäevade või samalaadsete ürituste korraldamine).
 • Nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine testimiseks ja katsetamiseks.
 • Valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine (sh koostöös ettevõtjatega)

Toetus ettevõtjale või muule partnerile, välja arvatud teadusuuringute ja teadmiste levitamisega tegelevale organisatsioonile, on käsitletatav VTA-na või kui VTA määr on ületatud, on taotletav toetus käsitletav riigiabina.

Olenevalt projekti olemusest ja kompetentsikeskuse rollist projektis võib toetus olla käsitletav riigiabina ka toetuse taotlejale.

Tegutsevad kompetentsikeskused (tõhus koostöö)

 • Kompetentsikeskuse taristu arendamine.
 • Kompetentsikeskuse rahvusvahelistumine.
 • Kompetentsikeskuse valdkonnas teadmiste ning oskuste kogumine ja levitamine (sealhulgas seminaride, koolituste, infopäevade või samalaadsete ürituste korraldamine).
 • Nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine testimiseks ja katsetamiseks.
 • Valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine (sh koostöös ettevõtjatega).

Tegevused viiakse läbi koostöös kompetentsikeskuse tegevusvaldkonnas tegutseva(te) ettevõtja(te)ga tõhusa koostöö projektina, lähtudes komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 (edaspidi üldine grupierandi määrus) artikli 2 punkti 90 „tõhusa koostöö“ definitsioonist. Projekti võib kaasata lisaks ettevõtjatele ka teisi partnereid.

Toetus ettevõtjale või muule partnerile, välja arvatud teadusuuringute ja teadmiste levitamisega tegelevale organisatsioonile, on käsitletav VTA-na või kui VTA määr on ületatud, on taotletav toetus käsitletav riigiabina.

Olenevalt projekti olemusest ja kompetentsikeskuse rollist projektis võib toetus olla käsitletav riigiabina ka toetuse taotlejale.

Kavandatavad kompetentsikeskused


Ideekavandi heakskiitmise järgselt toetatakse kavandatava kompetentsikeskuse väljaarendamiseks vajalike tugitegevusi (vt määrust § 8 lg 3).

Tegutsevad kompetentsikeskused


Tegutseva kompetentsikeskuse põhitegevusena toetatakse keskuse tegevusvaldkonnas teadmiste ja oskuste kogumist, arendust ja teadmussiiret eesmärgiga tuua kasu valdkonna ettevõtjatele, toetada piirkonnas majandusarengut ja töökohtade loomist.

Toetatavad tegevused hõlmavad lisaks:

 • kompetentsikeskuse rahvusvahelistumist,
 • nõustamis- ja tugiteenuste pakkumist testimiseks ja katsetamiseks,
 • valdkondlike analüüside, teadus-ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimist (sh koostöös ettevõtjatega).

Eelnimetatud tegevused jagunevad majanduslikeks ja mitte majanduslikeks. Majanduslikele tegevustele antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina (edaspidi VTA).

Toetatud projektid:

Vaata ka kompetentsikeskusi tutvustavat esitlusmaterjali: 

Toetatud kompetentsikeskused:

 • PlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmine
 • Põlevkivi Kompetentsikeskus
 • Terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus
 • Tsenter Kompetentsikeskus
 • Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Taotlemine:

Tegutsevad kompetentsikeskused (põhivoor) 

Taotlusi saab esitada RTKle 01.07-11.09.2019.

Lisaks allolevatele failidele tuleb esitada ka:

 • Majandustegevuseks kasutamise prognoos (põhivara soetuse korral)
 • Arengustrateegia.
 • CV-d (projektijuht, projekti meeskonna liikmed)
 • Koostööleping (koostööpartneritega sõlmitud koostööleping või selle koopia)
 • Volikiri (kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel)
 • §6 lg 6 nõuete täitmine.

Tegutsevad kompetentsikeskused (koostöö ettevõtjatega) 

Taotlusi saab esitada RTKle 01.07.-22.02.2021

Lisaks allolevatele failidele tuleb esitada ka:

 • Majandustegevuseks kasutamise prognoos (põhivara soetuse korral)
 • CV-d (projektijuht, projekti meeskonna liikmed)
 • Koostööleping (koostööpartneritega sõlmitud koostööleping või selle koopia)
 • Volikiri (kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel)

Viimati uuendatud 14.02.2021