Meede: Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (vana)

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust ning aidata kaasa piirkonda uute töökohtade loomisele, mille palgatase ületaks töötleva tööstuse sektori keskmisest.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Töötleva tööstuse ettevõtjad


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on uute investeeringute kaasabil tõsta Ida-Virumaa majandusaktiivsust. Toetusega soovitakse kaasa aidata piirkonda uute ja töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohtade loomisele.


Tulemused:

Töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv; investeeringute kasv Ida-Virumaa töötlevasse tööstusesse; tööstusettevõtete lisandväärtuse ja ekspordivõimekuse kasv.


Kogueelarve:

5 500 000 €

Tingimused:

Tingimuste nimekiri ei ole lõplik ja seepärast soovitame kindlasti tutvuda toetuse andmise tingimuste määrusega (kättesaadav nii Riigiteatajas eesti keeles kui ka siia peatüki alla lisatuna vene keeles ) ja seletuskirjaga. 

 • Taotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse taotluse esitamise tähtpäevaks kantud äriühing.
 • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja projekt, millele toetust taotletakse, peab kuuluma töötleva tööstuse sektorisse, EMTAK tegevusala kood C (välja arvatud alamjagudes C12 ja C24 nimetatud tubakatoodete tootmise ning metallitootmise alamsektorid).
 • Investeeringu asukohaks peab olema Ida-Virumaa
 • Toetatakse tööstusettevõtete investeeringuid põhivarasse, mille tulemusena luuakse Ida-Viru maakonda täiendavaid töökohti ning kasvab lisandväärtus töötaja kohta.

 • Loodavaid töökohti tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.

 • Projekti maksimaalne kestvus on 24 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuni kuus kuud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.

Taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab viit protsenti aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis, territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks tulumaksuseaduse tähenduses, Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga.

Taotleja peab olema selle kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse, omanik või omama selle rendi- või üürilepingut, hoonestusõigust või kasutusvaldust, mis kestab veel vähemalt viis aastat pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist. 

Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see peab olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

Kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud.

Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Antav toetus on investeeringuteks ette nähtud regionaalabi. NB! Soovitame tutvuda riigiabi tingimustega.

Toetatavad tegevused:

 • Toetatakse alginvesteeringuid üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 49a mõistes, mis tähendab investeeringuid materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses:
  • uue ettevõtte asutamisega;
  • olemasoleva ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamisega;
  • ettevõtte toodangu mitmekesistamisega toodetega, mida ei ole veel ettevõttes toodetud;
  • olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega.
 • Abikõlblikud kulud on:
  • taotleja tootmisprotsessis vajaliku materiaalse põhivara soetamise kulu (sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamine), välja arvatud kinnisasja soetamise kulu;
  • punktis 1 nimetatud materiaalse põhivara seadistamise ja häälestamise kulu;
  • vara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu;
  • immateriaalse põhivara soetamise, arendamise ja juurutamise kulu, mis on seotud tootmisprotsessi või toote andmete analüüsiga, kui immateriaalne põhivara arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse, seda kasutatakse üksnes abi saavas ettevõtjas, seda käsitatakse amortiseeruva varana ning soetatakse turutingimustel ja ostjaga mitteseotud kolmandalt isikult.

Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

Toetust ei anta väheolulist mõju omavatele jooksvatele investeeringutele, mille eesmärk on näiteks tootmisüksuse hoone sanitaarremont või seadmete kaasajastamine.

Projektiga seotud tegevusi ei tohi alustada ega võtta kohustusi enne taotluse esitamist (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu tegemine, teenuse kasutamine, üleandmis-vastuvõtmisakti sõlmimine jms).

Toetuse suurus:

 • Toetuse minimaalne suurus on 150 000 eurot ja maksimaalne suurus on 990 000 eurot. 

 • Toetust antakse kuni 30 000 eurot ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset* ületava töökoha (täistöökoha ekvivalent) loomise eest Ida-Viru maakonnas hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu. 
  St. arvestades projekti minimaalset toetuse summat 150 000 eurot, peab iga projekti tulemusena lisanduma Ida-Virumaale vähemalt viis uut töökohta. Maksimaalse toetuse summa saamise eelduseks on vähemalt 33 palganõuetele vastava töökoha loomine.

 • Toetuse maksimaalne määr on 25% projekti abikõlblikest kuludest.

 • Kui projekti finantseeritakse lisaks ka teistest riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahenditest, ei tohi kõigi toetuste osakaal kokku ületada 25% piirmäära, välja arvatud keskmise suurusega ettevõtjast taotleja ja väikese suurusega ettevõtja puhul, kelle finantseerimise osakaal kokku võib olla vastavalt 35 ja 45 protsenti projekti kuludest.

* Loodava töökoha palgataseme arvestamisel võetakse aluseks taotluse esitamise hetkel teadaolevad kõige värskemad aastapõhised Statistikaameti poolt avaldatud andmed. Ehkki tänasel päeval jääb töötleva tööstuse sektori siseselt küll näiteks rõiva- või tekstiilivaldkondade keskmine palk sellest allapoole, ei eristata meetmega palganõude kehtestamisel töötleva tööstuse alamsektoreid. Meetmega püütakse stimuleerida eeskätt kvalifitseeritud tööjõule atraktiivse palgatasemega töökohtade loomist piirkonnas.

Hindamine:

Taotluste hindamisel võetakse aluseks hindamismetoodika arvestades järgmisi tingimusi: 

 • Projekti mõju meetme oodatavate tulemuste saavutamisele. 
  Ehk ettevõtja loodavate töötleva tööstuse sektori palgataset ületavate töökohtade arv hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu ja ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta
 • Taotleja võimekus projekti elluviimiseks. 
 • Projekti tegevuste põhjendatus ja kuluefektiivsus.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas. 

Järelaruanded esitatakse seisuga üks aasta, kolm aastat ja viis aastat pärast projekti lõppu. Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele koos vahe- ja lõpparuandega E-toetuse kaudu.

Teavitamine

Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine

Taotlemine:

I Etapp

Enne toetuse taotlemist tuleb taotlejal esitada projektiplaan ja läbida eelnõustamine. 

Eelnõustamise käigus hindab rakendusüksus kavandatava projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ning abistab taotlejat taotluse ja koos taotlusega esitatavate dokumentide ettevalmistamisel.

 • Projektiplaane võib esitada RTK´le jooksvalt saates täidetud projektiplaani vormi e-posti teel aadressile: siret.soonsein@rtk.ee
 • Pärast projektiplaani kättesaamist lepib rakendusüksus taotlejaga kokku eelnõustamise aja. Rakendusüksusel on õigus kaasata eelnõustamisse eksperte. 
 • Eelnõustamise läbinule saadetakse kirjalikult projektiplaani hinnang. 
 • Projektiplaanile antud hinnang kehtib kuus kuud selle andmisest arvates.
 • NB! Toetuse taotlemise eelduseks on rakendusüksuselt positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

II Etapp

Taotluse võib esitada ettevõtja, kelle projektiplaan on rakendusüksuselt saanud positiivse hinnangu. Taotlusi saab esitada jooksvalt E-toetus keskkonna kaudu. 

Rakendusüksus peatab taotluste vastuvõtmise, kui meetmeks kavandatud eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvorm täidetakse e-toetus keskkonnas, lisatud näide vormist ning vormi lisadest (sh. värbamisplaan).
 • Projektimeeskonna elulookirjeldused
 • Kinnistu omandi- või kasutusõigust kinnitavad dokumendid (dokumendid peavad kinnitama väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist)
 • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 • Ehituse korral kavandatud lahendused vähemalt eskiisi staadiumis, mis vastavad kehtestatud miinimumnõuetele. Vaata faili: Miinimumnõuded eskiisprojektile
 • Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga
 • Projektiplaan koos rakendusüksuse otsusega
 • Projekti tegevustega seotud hinnapakkumised, hinnakirjad, eelarved koos lähteülesandega vms dokumendid, mis on planeeritud kulutuste aluseks
 • Vaata faili: Kontserni liikmete skeem (Ei ole vaja esitada, kui taotleja ei kuulu kontserni või kontserni kuulumine on tuvastatav äriregistri andmete põhjal ehk valitsev mõju tekib läbi enamusosaluse)
 • Vaata faili: Kasutatud seadmete ostu korral deklaratsioon  (ehk müüja tõend selle kohta, et seadme ostuks ei ole eelneva 7 aasta jooksul kasutatud Euroopa Liidu, riigieelarve või välisabi vahendeid)  

Kontakt:

Valdkonnad:

Eestikeelne info: Siret Soonsein

Venekeelne info: Marina Bulatskaya

Viimati uuendatud 07.02.2024