Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud kuni 23. juunini 2019

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetuse taotlejad sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvad riigiasutused.


Eesmärk

Sotsiaalkindlustuse valdkonna avalike teenuste ümberkorraldamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ja suureneks asutuste- ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Laiem eesmärk on saavutada olukord, kus sotsiaalkindlustussüsteem on jätkusuutlik ja adekvaatne, paraneb tööturu olukord ja suureneb sotsiaalne turvalisus.


Tulemused:

SKAIS2 projekti tegevusplaanist lähtuvad arendused, mis võimaldavad võtta kasutusele kaasaegse, standardiseeritud ja kergesti kohandatava infosüsteemi. See peab toetama uusi teenuseid ja uuendatud tööprotsesse, looma põhjalikud analüüsi- ja statistikateenused ning võimaldama terviklikult maandada turvalisusega seotud riske. Lisaks peab see tagama suurte rahavoogude efektiivse haldamise ning andma instrumendid kvaliteedijuhtimiseks ja järelevalve tegemiseks. SKAIS2 projekti tegevusplaan peab olema terviklik, dokumenteeritud ning kooskõlastatud toetuse taotleja ja rakendusasutuse vahel.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 3 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Taotlemine:

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale nr 1.1-1/19-077 sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Viimati uuendatud 19.01.2022