Meede: Taastava õiguse arendamine Eestis

„Teadlikkuse tõstmine, uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks õigussüsteemis“ (väikeprojektide taotlusvoor).

Sihtgrupp:

Eestis registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.​


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. 


Tulemused:

Toetuse andmise väljundnäitajateks on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:

 1. vähemalt 2 taastava õiguse teemalist teavituskampaaniat; 
 2. vähemalt 3 uut taastava õiguse algatust kriminaaljustiitssüsteemis, koolides või kogukonnas; 
 3. vähemalt 10 koolitajat koolitatud taastava õiguse alal. 

Toetuse andmise tulemusena väheneb 18%-lt 16%-le nende alaealiste osakaal, kes on elu jooksul toime pannud õigusrikkumisi (vastavalt alaealiste hälbiva käitumise uuringu tulemustele, mis viiakse läbi aastal 2023). 


Kogueelarve:

400 000 eurot.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm; 
 • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel; 
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm; 
 • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne; 
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine; 
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist. 

Tingimused:

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 31.03.2023.
 • Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot.
 • Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.
   
 • Toetuse määr: 

  • 100% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; 
  • 90% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on valitsusväline organisatsioon; 
  • 85% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on punktides 1 ja 2 nimetamata isik. 
    
 • Taotlusvooru raames tegevuste toetamiseks antav abi võib olla käsitletav vähese tähtsusega abina.

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: Projekti põhjendatus, sh projekti eesmärgipüstitus ja tegevuste sobivus eesmärkide saavutamiseks; 
 • kriteerium 2: Projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
 • kriteerium 3: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
 • kriteerium 4: kommunikatsioon;
 • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
 • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering;
 • kriteerium 7: riskitegurid.

Sotsiaalkindlustusameti projekt „Vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine“ toetussumma ja kogu projekti eelarve 146 956 eurot.
Sisu: Projekti mõjul tekib Eestis terviklik ja süsteemne vahenduse väljaõpe, kvaliteetne ja laialdaselt kasutatav vahenduse teenus ning selle pakkumist laiendatakse 10 uue koolitaja ja 24 vahendaja toel. Taastav õiguse teadlikkuse tõstmiseks valmib haarav ja visualiseeritud taskuraamat ning videod kogemuslugudest. Samuti töötatakse välja vahenduse koolituskava, koolitaja käsiraamat ja e-kursus, mille abil saab edaspidi vahenduse koolitusi erinevates asutustest läbi viia.

Politsei- ja Piirivalveameti projekt „Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond“  toetussumma ja kogu projekti eelarve 78 575 eurot.
Sisu: Taastava õiguse (TÕ) põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Projekti raames saavad noortega töötavad spetsialistid teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte ja süütegusid TÕ põhimõtetel. Kogukondades luuakse TÕ väärtustel põhinev mõtlemis- ja käitumismudel, millega ennetatakse õigusrikkumiste korduvust, parandatakse kogukonna toimimise protsesse ja tõstetakse turvatunnet.

Mittetulundusühing Ennetustegevuse Keskus projekt „Pere Lahendusringi" (PLR) meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena“  kogueelarve 142 348,40 eurot ja toetus 125 707,87 eurot.
Sisu: Projekti eesmärgiks on tuua praktikasse juurde taastava õiguse sekkumine, mida saab kasutada alaealiste õigusrikkumistele reageerimisel ning mida viiakse ellu vastava väljaõppe saanud praktikute poolt. Tegevusteks on "Pere Lahendusringi" (PLR) meetodi kasutusala laiendamine taastava õiguse valdkonda, selle praktikasse lõimimine ning sekkumisele suunamise süsteemi arendamine, praktikute ja koolitajate koolitamine, meetodi rakendamine õigusrikkumisi toime pannud laste ja nende perede toetamisel.
 


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

 • Taotlusvoor on avatud 16.09.2020 – 16.11.2020 kell 17.00. 
 • Taotluse jurude lisab taotleja:
  • Projektijuhi CV;
  • taastava õiguse koolitaja CV ja/või taastaval õigusel põhineva lähenemise meetodi looja/rakendaja CV;
  • projekti detailne eelarve (lisa 1);
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja;
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 18.05.2023