E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud kuni 23. juunini 2019

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetust võivad taotleda:

 • põhiseaduslikud institutsioonid,
 • kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused,
 • kohalike omavalitsuste liidud,
 • avalikku teenust osutavad mittetulundusühingud,
 • avalikku teenust osutavad sihtasutused,
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Eesmärk

E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine ja vajadusel arendustöödele eelnevalt eel-, äri- ja/või kasutatavuse analüüside läbiviimine.


Tulemused:

Taotlusvoorust rahastatud projektide tulemusel:

 • on loodud või vajadusel eelnevalt analüüsitud teenused, mis tõstavad mitteresidentide motivatsiooni taotleda mitteresidendi digi-IDd ning luua Eestisse ettevõtteid või muul viisil tarbida Eesti digiühiskonna teenuseid;
 • tagatakse e-residentidele suunatud olemasolevate ja uute avalike teenuste kättesaadavus ja kasutajamugavus (sh tagatakse teenustele mitmekeelsuse tugi ning teenused on kirjeldatud teenuste kataloogis) vajadusel muutes olemasolevate teenuste äriprotsesse selliselt, et võimaldada e-residentidele mugavamat elektroonilist asjaajamist Eesti digiruumis.

Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 4 000 000 eurot.

Arendusprojekti maksimaalne maksumus on 500 000 eurot.

Analüüsiprojekti maksimaalne maksumus on 50 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

 • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% (sh kaetakse 85% projekti abikõlblikest kuludest Euroopa Regionaalfondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna) ning
 • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85% (85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% toetuse saaja omafinantseeringuna),
 • eraldi läbiviidava analüüsiprojekti toetuse määr on kõikidel vooru taotlejate sihtgruppidel 85% (kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest).

Taotlemine:

Vastavalt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2019 käskkirjale nr 1.1-1/19-077 sai taotlusi esitada kuni 23. juunini 2019 aastal.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetatud projektid

Viimati uuendatud 19.01.2022