Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

Toetuse andmise eesmärk on kohandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohti eesmärgiga suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor avaneb 17. novembril 2022 kella 12:00-st ja on avatud 19 detsembril kella 16:00-ni või kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Taotlusi saab e-toetuse keskkonda sisestada alates 18. oktoobrist kuni 19. detsembrini 2022.


Sihtgrupp:

ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba


Eesmärk:

Suurendada üldhooldusteenuse toimepidevust vähendades bioloogilisi riske, tõkestades nakkushaiguste levikut, vähendades tulekahjuohtu ja tulekahju tagajärgi, tagades elektripaigaldiste nõuetekohasuse ja suurendades elektrienergia varustuskindlust ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust.


Tulemused:

Tagada võimalikult nakkusohutud tööolud personalile ning paremad elamis- ja hooldustingimused klientidele ja klientidega vahetult kokku puutuvatele isikutele.


Taotlusvooru eelarve:

 • 5 000 000 eurot

Toetatavad tegevused:

Toetatakse üldhooldusteenuse toimepidevuse suurendamiseks, bioloogiliste riskide vähendamiseks, nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks ja elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks:

 1. personali, klientide ja külastajate ruumide ümberehitamist ja sisustamist;
 2. tehnovõrkude ja -seadmete, sealhulgas ventilatsioon, küte, veevarustus, kanalisatsioon, infotehnoloogia, side- või elektrivõrk, uuendamist;
 3. abitehnoloogia soetamist, paigaldamist ja seadistamist.

  Toetatakse ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise tegevuskoha hoone energiatõhususe parandamiseks tehtavaid töid, sealhulgas:

  1.    välispiirete soojapidavuse parandamine;
  2.    kütte-, jahutus-, sooja tarbevee ja kanalisatsioonisüsteemi korrastamine;
  3.    valgustusseadmete energiatõhususe parandamine;
  4.    taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldamine.


  Toetust antakse kindlasummalise maksena, mille aluseks on kulude eelarve, mille koostamisel on lähtutud säästlikkusest ja otstarbekusest ning parimast hinna ja kvaliteedi suhtest.
   

  Tingimused

  Tingimused on välja toodud sotsiaalkaitseministri 26. juuli 2021. a määruses „Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ ja määruse seletuskirjas. ning määruse muutmise seletuskirjas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 100%. 

  Tegevuskoha maksimaalne toetus § 8 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul on 1000 eurot ühe teenusekoha kohta, kuid kõige rohkem 65 000 eurot. Kuni kümne teenusekohaga üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohale on maksimaalne toetus, teenusekohtade arvu arvestamata, 10 000 eurot.
  Tegevuskoha maksimaalne toetus § 8 lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul on 5000 eurot ühe teenusekoha kohta, kuid kõige rohkem 100 000 eurot.

  HIndamine

  Rakendusüksus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust nõuetele ning hindab projekti vastavust järgmistele kriteeriumidele:

  1.  projekt panustab meetme tegevuse väljundinäitajasse;
  2.  projektiga planeeritakse tegevusi bioloogiliste riskide vähendamiseks, nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks või elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks;
  3.  projektiga planeeritud tegevused vastavad § 14 lõike 4 punktides 3–5 nimetatud dokumentidele;
  4.  projekti eelarves kavandatud kulud on säästlikud ja otstarbekad ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega;
  5.  taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
  6.  projektil on mõju võrdsete võimaluste, regionaalarengu ja riigivalitsemise tagamisele ning valikuline mõju keskkonnahoiule.

   Infotund

   Meetme infotund toimus 4. novembril virtuaalselt.

   4. novembri Infopäeva slaidi leiab SIIT ja  infopäev on järelvaadatav SIIN

    2021 aastal toimunud infotunni materjalid:


   Taotlemine ja kontakt:

   Taotlemine

   Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

   E-toetus

   Viimati uuendatud 10.01.2023