Meede: Haridusasutuste meeskonnakoolitused

Selle meetme raames antakse toetust eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor oli avatud kuni 02.05.22 kell 12.00


Sihtgrupp ja taotleja:

Õpetajad ja haridusasutuste juhid

Taotleda võivad mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.

Meeskonnakoolituste sihtrühm on koolimeeskond. Näitajates palume planeerida vaid õpetajate ja haridusasutuse juhtide osalemist.​

Õpetaja – koolieelses lasteasutuses (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskoolis (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutuses osalise või täiskoormusega õpetaja ametikohal töötav isik. Osaleja sihtrühma kuulumist kontrollitakse vajadusel EHISe andmete alusel.

Haridusasutuse juht – koolieelset lasteasutust (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskooli (sh täiskasvanute gümnaasium) või kutseõppeasutust juhtiv või selle juhtkonda kuuluv isik. 


Kogueelarve:

250 000

  • Taotletava toetuse maksimaalne summa kuni 5 000 eurot projekti kohta 
  • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja...
  • ... riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
  • Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 20 kuud.

Infopäev:

Taotlusvooru infopäev toimus 17. septembril 2019.​ Infopäeva materjalid on saadaval siin. 

Toetatud projektid:

ESF jooksvast taotlusvoorust "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" (21.11.2016-31.08.2023) toetatud projektid leiab siit

Taotlemine:

Peale taotluse esitamist kontrollime taotleja ja taotluse nõuetele vastavust taotlusvooru määrusele ja taotlusvormile ning vajadusel saadame taotluse täiendamiseks. Peale taotluse nõuetele vastavaks tunnistamist edastame taotluse hindamiskomisjonile hindamiseks.

Juhime tähelepanu, et vastavalt taotlusvooru määrusele on taotluste menetlemise tähtaeg kuni 60 tööpäeva alates taotluse registreerimisest, kuid praktikas toimub taotluste menetlemine enamasti kiiremini. Seetõttu soovitame esitada taotluse vähemalt kaks kuud enne projektitegevuste algust, et oleks võimalik otsus rahastamise või mitterahastamise kohta edastada enne tegevuste algust.

Taotlemisega seotud failid ja juhendid

Viimati uuendatud 03.05.2022