Meede: Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Maakondlikud arenduskeskused, maakondlikud arendusorganisatsioonid


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlikkusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi testusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.


Tulemused:

Tegevustes osalenud ning neist kasu saanud ettevõtjate ja haridusasutuste arv, majandusaktiivsuse ning SKP kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.


Kogueelarve:

2015-2023:  11 100 000 €

Eelarve taotlemiseks  2019-2023:  5 575 394 €

Tingimused:

 • Toetust antakse projektile, mille tegevused on otseselt suunatud meetme tegevuse eesmärkide saavutamisele ning mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mida tegevuskava kohaselt rahastatakse PATEE vahenditest.
 • Taotluse võib esitada vastavalt omavahelisele kokkuleppele maakondlik arenduskeskus või maakondlik arendusorganisatsioon
 • Partneriks võib olla:
  1) kohaliku omavalitsuse üksus või nende liit;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kui projektis kavandatud tegevused vastavad selle organisatsiooni põhikirjalistele eesmärkidele
  3) riigiasutus;
  4) avalik-õiguslik juriidiline isik
 • Toetuse maksimaalne määr on 84 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 16 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.
 • Projektile antava toetuse rahaline maht ei tohi ületada perioodiks 2019. aasta 1. aprillist kuni 2023. aasta 31.augustini PATEE vahenditest maakonnale eraldatud summat, millele lisandub eelmisest perioodist 2016. aasta 20. oktoobrist kuni 2019. aasta 31. märtsini kohustustega katmata jääk ning vabanevad vahendid.

Toetatavad tegevused:

Projekt võib sisaldada tegevusi, millel on maakonnas või suuremas piirkonnas meetme tegevuse eesmärkide seisukohast põhjendatud mõju ja mis on suunatud:

 • ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja uute investeeringute kaasamisele;
 • ettevõtete arengule ja kasvule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade loodavat lisandväärtust;
 • töökohtade loomisele ja säilitamisele;
 • tööjõu aktiviseerimisele ja kõrgemat lisandväärtust loova tööjõu arendamisele;
 • noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmisele;
 • muudele maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud probleemide lahendamisele.

Projekt ei tohi sisaldada:

 • investeeringuid taristu arendamiseks;
 • tegevusi, mida, arvestades nende sisu ja eesmärke, rahastatakse vastavasisuliste üleriigiliste toetusmeetmete vahenditest.

Hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab hindamiskomisjon,  võttes aluseks kinnitatud hindamismetoodika:

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

 • toetatava tegevuse tulemuste eeldatav mõju meetme eesmärkide saavutamisele ja projekti tegevuste jätkusuutlikkus – 50 protsenti;
 • toetatava tegevuse ja eelarve põhjendatus ning kuluefektiivsus – 30 protsenti;
 • tegevuse ettevalmistatuse tase, taotleja ja partnerite suutlikkus tegevusi ellu viia - 20 protsenti

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest. 
Taotlus kuulub rahuldamisele, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti vahe- ja lõpparuanded E-toetuse kaudu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras, kuid mitte harvem kui kord aastas.

Maksetaotlused esitatakse vastavalt otsuses märgitud sagedusele E-toetuse kaudu.

Aruande vormid:

Toetatud projektid:

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 • Harjumaa PATEE programm 2020-2023
 • Väikeettevõtja kasvuprogramm
 • Turismiettevõtluse toestamine ja maakonna mainekujundus
 • Harjumaa noorte ettevõtlikkusprogramm
 • Paldiski investorteeninduse programm
 • Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm

SA Hiiumaa Arenduskeskus

 • Hiiumaa PATEE programm 2020-2023
 • Hiiumaa tugiprogramm 2017-2019

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

 • Ida-Virumaa PATEE 2019-2023
 • “Ettevõtliku kooli” Ida-Viru võrgustiku koorineerimine ja arendamine, ettevõtlikkuse ja tehnikhariduse sidumise programmide elluviimine – I etapp
 • Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks.
 • Ida-Virumaaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 • Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023
 • Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2017. aastal
 • Maakonna turismiturundus ja turismiettevõtluse aktiviseerimine
 • Ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning säilitamine
 • Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2018-2019
 • Jõgevamaa ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning turismiturundus

SA Järvamaa Arenduskeskus

 • Järvamaa PATEE programm 2020-2023
 • Järvamaa noorte ettevõtlikkuse programm
 • Järvamaa ettevõtjate arengupotensiaali kasvatamine

SA Lääne-Eesti Arenduskeskus

 • Läänemaa PATEE 2020-2023
 • Läänemaa PATEE 2017
 • Läänemaa PATEE 2018
 • Läänemaa PATEE 2019

 • Läänemaa PATEE 2019 (investorteenindus)

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

 • Lääne-Virumaa PATEE programm 2020-2023
 • Lääne-Virumaa maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017
 • Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkuse programm 2018
 • Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2018
 • Lääne-Viru noorte ettevõtlikkuse programm 2019
 • Lääne-Virumaa ettevõtluse arendamise programm 2019

SA Põlvamaa Arenduskeskus

 • Põlvamaa PATEE programm 2020-2023
 • Turismivõrgustiku arendamine ja turismiturundus
 • Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine läbi parimate praktikate
 • Noorte ettevõtlikuse arendamine

SA Pärnumaa Arenduskeskus

 • Pärnumaa PATEE programm 2020-2023
 • Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019
 • Pärnumaa elu- ja töökoha programm 2017-2019
 • Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine 2017-2019
 • Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2017
 • Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism
 • Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 2018-2019

SA RAEK

 • Raplamaa PATEE 2020-2023
 • Vana-Vigala Tööhõive- ja Järelõppe-keskus
 • Tööstusalade tootearendus ja turundus
 • Tegutsevate ettevõtete juhtimis-võimekus ja kasv
 • Raplamaa noorte ettevõtlikkuse programm
 • Turismi- ja elukeskkonna turundus

SA Saare Arenduskeskus

 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal perioodil 2020-2023
 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2017. aastal
 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2018.aastal
 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2019. aastal

SA Tartu Ärinõuandla

 • Tartumaa PATEE
 • Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine Tartu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames 2017. aastal
 • Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine
 • Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine Tartu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames 2018-2019
 • Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus, arendus ja otseinvesteeringute juhtimine
 • Tartumaa piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2018-2019, noorte ettevõtlikkuse edendamine

SA Valgamaa Arenguagentuur

 • Valgamaa ettevõtlikkuse edendamine
 • Valga maakonna  piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018
 • Ettevõtlusaktiivsuse kasv Valgamaal

SA Viljandimaa Arenduskeskus

 • Viljandimaa PATEE programm 2020-2023
 • Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm
 • Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2018
 • Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2019

SA Võrumaa Arenenduskeskus

 • Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023
 • Võrumaa turismi arendamine, tuntuse suurendamine
 • Puiduklastri arendamine
 • Toiduvõrgustiku arendamine
 • Tegevus 4 Kogukondlik ettevõtlikkus
 • Võrumaa turismi arendamine 2018-2019
 • Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine 2018-2019

Taotlemine:

Taotlusi võib esitada jooksvalt alates septembrist 2019  kuni 2020. aasta 31. märtsini 2020 e-toetuste keskkonna kaudu 

Taotleja võib esitada taotlusvooru raames ühe taotluse perioodiks 2019. aasta 1. aprillist kuni 2023.aasta 31. augustini.

Taotluse võib esitada maakondlik arenduskeskus või maakondlik arendusorganisatsioon.

Taotlemisel esitada: 

 • Taotlusvorm - täidetakse e-toetus keskkonnas (näidis lisatud):
 • Lisadokumendid taotluse juurde:
  • projekti eelarve ja tegevukava 

  • partneri kinnituskiri 

  • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;

Viimati uuendatud 14.02.2021